SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. rujna 2009.
OPĆINA MATULJI

40.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 32. i članka 41. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2009. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog
vijeća Općine Matulji

Članak 1.

U svrhu pripreme odluka iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Matulji, osnivaju se radna tijela te se ovom odlukom uređuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela.

Članak 2.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

16. Mandatno povjerenstvo,

17. Odbor za izbor i imenovanje,

18. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

19. Odbor za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja,

20. Odbor za predstavke i pritužbe,

21. Odbor za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata,

22. Odbor za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj,

23. Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo,

24. Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj,

25. Odbor za društvene djelatnosti,

26. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb,

27. Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša,

28. Odbor za sport i tehničku kulturu,

29. Odbor za komunalno gospodarstvo,

30. Odbor za međunarodna, međužupanijska, međugradske i međuopćinska pitanja,

Članak 3.

U radnom tijelu raspravlja se o prijedlozima odluka i drugih akata, te o drugim pitanjima iz djelokruga Vijeća.

Radno tijelo raspravlja i o izvješćima pravnih osoba koja na temelju zakona ili odluka i drugih akata Vijeća podnose Vijeću.

Članak 4.

Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova.

Predsjednika stalnog radnog tijela Vijeće bira u pravilu iz reda članova Vijeća.

Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Vijeća.

Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka redovitog četverogodišnjeg mandata Vijeća, ako Vijeće ne odluči drugačije.

Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s odlukom Vijeća.

Članak 5.

Ako predsjednik, odnosno član radnog tijela ne prisustvuje redovito sjednicama radnog tijela, može biti razriješen članstva u radnom tijelu.

Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1. ovog članka može podnijeti radno tijelo ili predsjednik Vijeća.

Prijedlog iz stavka 2. ovog članka prosljeđuje se Odboru za izbor i imenovanja, koji ga razmatra te upućuje Vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi donošenja konačne odluke.

Ako Vijeće razriješi predsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od 15 dana od dana razrješenja predloži novog kandidata.

Članak 6.

Predsjednik radnog tijela usklađuje rad radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih tijela, saziva sjednice radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela surađuje s predsjednikom Vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela te s Općinskim načelnikom, zamjenicima Općinskog načelnika, Pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljima odsjeka.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sjednicom radnog tijela predsjedava član radnog tijela kojeg odredi radno tijelo.

Članak 7.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati najkasnije u roku od osam dana na osnovi zaključka Vijeća, ili ako to zatraži predsjednik Vijeća ili većina članova radnog tijela, uz navođenje pitanja koje treba razmotriti na sjednici.

Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kada je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati predsjednik Vijeća.

Obavijest o sazivanju sjednice sa predloženim dnevnim redom mora se istaknuti na oglasnoj ploči Općine Matulji i objaviti na web stranici Općine Matulji, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice radnog tijela.

Članak 8.

Radno tijelo radi na sjednicama koje su javne.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik radnog tijela i zapisničar.

Zapisnik se dostavlja članovima radnog tijela uz poziv za iduću sjednicu radnog tijela.

Članak 9.

Radno tijelo može zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 10.

Glasovanje na sjednici radnog tijela je javno, osim ako radno tijelo ne odluči drukčije.

Članak 11.

Radna tijela pokreću razmatranje pitanja iz svog djelokruga, a obvezatna su razmotriti svako pitanje iz svoga djelokruga koje im se uputi na razmatranje ili za koje to zatraži predsjednik Vijeća.

Članak 12.

Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoga djelokruga i priprema prijedloga o tim pitanjima, radno tijelo može osnovati posebnu radnu skupinu, koja je sastavni dio radnog tijela i ne može samostalno istupati i biti nositelj prava i obveza.

Članak 13.

Radno tijelo obvezno je o svim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvijestiti Vijeće.

Kad podnosi izvješće ili prijedlog Vijeću, radno tijelo određuje izvjestitelja koji će prema zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća, na sjednici obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela.

Članak 14.

Radna tijela obavezna su jednom godišnje, prilikom razmatranja izvješća o ostvarenju proračuna za prethodnu godinu, Općinskom vijeću dostaviti pismeno izvješće o svom radu.

Članak 15.

Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti i zajedničko izvješće o temi rasprave.

Članak 16.

Sjednici radnog tijela treba biti nazočna osoba koja je od strane predlagatelja odluke ili drugog akta određena za izvjestitelja i pročelnik upravnog tijela Općine Matulji u čijem djelokrugu je pojedini prijedlog ili pitanje koje radno tijelo razmatra.

U slučajevima kada Načelnik nije predlagatelj odluke ili drugog akta sjednici radnog tijela treba biti nazočna osoba koju odredi Načelnik i izvjestitelj predlagatelja.

Radno tijelo može odlučiti da će o pojedinom prijedlogu provesti raspravu bez nazočnosti osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka i o tome obvezno izvješćuje predsjednika Vijeća i Načelnika.

Članak 17.

Predsjedniku radnog tijela u obavljanju njegovih poslova i zadaća pomaže djelatnik Jedinstvenog upravnog odjela kojeg odredi pročelnik odjela.

Članak 18.

Radno tijelo može, u suglasju s odredbama ove Odluke i Poslovnika općinskog vijeća, donijeti Poslovnik o radu, kojim će podrobnije urediti način svog rada.

Članak 19.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici Vijeća iz reda članova Vijeća.

Mandatno povjerenstvo:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Vijeće o provedenim izborima za Općinsko

vijeće i imenima izabranih vijećnika,

- predlaže Općinskom vijeću odluku o prestanku ili mirovanju mandata vijećnika kada se ispune Zakonom predviđeni uvjeti

- obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak

mandata zamjenika vijećnika, odnosno prestanka mirovanja mandata.

Članak 20.

Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Vijeću.

Odbor za izbor i imenovanje:

- predlaže izbor dužnosnika koje bira odnosno imenuje Vijeće,

- priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i članova radnih tijela,

- predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i opoziv predstavnika Vijeća u određenim tijelima, pravnim osobama i udrugama,

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća.

U vezi s prijedlozima kandidata za izbor i imenovanje, Odbor može od kandidata tražiti potrebne podatke o njihovu radu i drugu dokumentaciju, te ih pozivati na predstavljanje i izlaganje programa u vezi s obnašanjem dužnosti za koju se kandidiraju.

Članak 21.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća

- predlaže pokretanje postupaka za izmjenu Statuta Općine, odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom Općine Matulji te u pogledu njihove pravne obrade,

- razmatra poticaje za donošenje odluka i drugih akata,

- daje mišljenje glede primjene odredbi Statuta Općine Matulji i Poslovnika,

- priprema odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti općih akata Vijeća,

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Vijeća kada je tim aktivnostima ovlašten ili kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni,

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i odlukama Vijeća,

Članak 22.

Odbor za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Odbor za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja:

- daje mišljenja o davanju poslovnog prostora u zakup,

- daje mišljenja o zamjeni zakupa poslovnog prostora,

- daje mišljenja o natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora i provedenom postupku po raspisanom natječaju,

- daje mišljenja o promjeni djelatnosti koja se može obavljati u poslovnom prostoru,

- daje mišljenja o pokretanju postupka za davanje otkaza ugovora o zakupu,

- daje mišljenja o davanju stanova na korištenje na kojima je davatelj stana Općina Matulji,

- daje mišljenja o svim pitanjima u svezi korištenja stanova na kojima je davatelj stana na korištenje, Općina Matulji.

- daje mišljenja o otuđivanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Općine Matulji

Članak 23.

Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Odbor za predstavke i pritužbe:

- razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Općinskom vijeću, te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti i prava građana u postupku pred upravnim odjelima Općine,

- ispituje, putem nadležnih tijela, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga, te o tome obavještava podnositelje predstavki i pritužbi

Članak 24.

Odbor za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Odbor za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata, prati i razmatra ostvarivanje prava iz oblasti zaštite boraca antifašističkog i domovinskog rata, te predlaže Općinskom vijeću poduzimanje određenih mjera i donošenje odgovarajućih odluka.

Članak 25.

Odbor za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Odbor za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj:

- razmatra sustav financiranja javnih potreba u Općini Matulji,

- razmatra prijedlog proračuna, odluku o izvršavanju proračuna i izvješća o izvršenju proračuna Općine Matulji

- razmatra druga pitanja proračuna i financija Općine Matulji,

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća.

Članak 26.

Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo Općine Matulji ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

U djelokrugu su Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo Općine Matulji poslovi koji se odnose na strategiju gospodarskog razvoja Općine Matulji, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od značaja za Općinu Matulji i osiguravanje uvjeta za nova ulaganja te unapređenje gospodarskih odnosa s inozemstvom.

Članak 27.

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

U djelokrugu Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike u području poticanja poljoprivredne proizvodnje i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u Općini Matulji.

Članak 28.

Odbor za društvene djelatnosti ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Odbor za društvene djelatnosti:

- razmatra pitanja iz oblasti društvenih djelatnosti od važnosti za područje Općine,

- razmatra odluke i druge opće akte Općinskog vijeća koji se odnose na osnivanje javnih ustanova i drugih pravnih osoba, radi ostvarivanja određenih društvenih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovništva,

- razmatra pitanja i daje prijedloge o obrazovanju i odgoju djece

- razmatra potrebe građana u području kulture, predlaže mjere za promicanje kulturnih djelatnosti te zaštite i očuvanja kulturnih dobara

- raspisuje natječaj, prikuplja prijedloge i predlaže dodjelu općinskih nagrada

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća

Članak 29.

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatra potrebe građana u području primarne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, predlaže mjere u svezi promicanja tih djelatnosti te obavlja druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća.

Članak 30.

Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.

Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša:

- razmatra i predlaže elemente politike prostornog uređenja Općine Matulji,

- razmatra i predlaže provođenje urbanističke politike Općine Matulji,

- razmatra pitanja koja se odnose na prostorno planiranje i zaštitu graditeljske baštine, zaštitu prostornih resursa i usklađivanje prostornog razvoja te rješenja zaštite i promicanja zaštite okoliša,

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća.

Članak 31.

Odbor za sport i tehničku kulturu ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za sport i tehničku kulturu razmatra stanje i potrebe građana u području sporta i tehničke kulture, predlaže mjere za promicanje djelatnosti sporta i tehničke kulture te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća.

Članak 32.

Odbor za komunalno gospodarstvo ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za komunalno gospodarstvo razmatra i predlaže mjere u svezi promicanja uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalnih objekata, obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture.

Odbor za komunalno gospodarstvo prati realizaciju donesenih mjera i programa na uređenju komunalne infrastrukture i imovine te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća.

Članak 33.

Odbor za međunarodna, međužupanijska, međugradske i međuopćinska pitanja ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za međunarodna, međužupanijska, međugradske i međuopćinska pitanja razmatra pitanja iz područja suradnje Općine Matulji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i odgovarajućim jedinicama drugih država, priprema prijedloge akata i daje mišljenje o prijedlozima drugih predlagatelja koji se odnose na to područje te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Vijeća.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/02).

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/10

Ur. broj: 2156-04-09-01

Matulji, 15. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Grbac, oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=632&mjesto=51211&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr