SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. rujna 2009.
OPĆINA MATULJI

36.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 4. sjednici održanoj dana 15. rujna 2009. godine, donosi

ODLUKU
o uvjetima za stipendiranje studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, korištenje, prestanak korištenja i kriteriji za dodjelu stipendije studentima.

Članak 2.

Broj stipendija i visina mjesečnog iznosa stipendije na temelju godišnjeg plana, svojom odlukom utvrđuje Općinski načelnik.

II. DODJELE STIPENDIJA

Članak 3.

Prije početka akademske godine Općinski načelnik raspisuje i objavljuje natječaj za dodjelu stipendija. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na WEB stranici Općine Matulji.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 30. listopada tekuće godine.

Tijek provedbe natječajnog postupka, bodovanje i rangiranje kandidata koji su se prijavili na natječaj provodi Komisija za dodjelu stipendija koju imenuje Općinski načelnik.

Komisija iz stavka 3 ovog članka ima 5 članova.

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija ima hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine Matulji, redovan je student i ima prosjek ocjena:

- najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za polaznike 1. godine redovnog studija

- najmanje 4,00 iz prethodne godine redovnog studija za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija kao i viših godina integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te stručnih studija.

- najmanje 4,00 na završenom preddiplomskom studiju, za sudente koji su stekli svjedodžbu o završnom preddiplomskom studiju (prvostupnici).

Članak 5.

Dodjela stipendija vrši se na temelju sljedećih elemenata:

1. prosjek ocjena posljednje dvije godine srednje škole:

PROSJEK OCJENA BROJ BODOVA

od 4,50 - 4,60 20

od 4,61 - 4,70 22

od 4,71 - 4,80 24

od 4,81 - 4,90 26

od 4,91 - 5,00 28

2. prosjek ocjena na fakultetu:

PROSJEK OCJENA BROJ BODOVA

od 4,00 - 4,20 20

od 4,21 - 4,40 22

od 4,41 - 4,60 24

od 4,61 - 4,80 26

od 4,81 - 5,00 28

Članak 6.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendija koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. i članka 5. ove Odluke, dužni su Komisiji za dodjelu stipendija dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- domovnica (preslika),

- uvjerenje o prebivalištu (izvornik),

- uvjerenje o redovnom upisu u visokoškolsku ustanovu (izvornik),

- potvrdu da student tijekom studija nije ponavljao godinu,

- potpisanu izjavu da nije korisnik druge stipendije,

- dokaz o prosjeku ocjena posljednje dvije godine srednje škole, za polaznike 1. godine redovnog studija (izvornik),

- svjedodžbu preddiploskog studija s prosjekom ocjena, za prvostupnike (ovjereni izvornik od strane visokoškolske ustanove),

- potvrda studentske službe da je ostvaren upis kolegija s više godine, te prosjek ocjena iz prethodne godine redovnog studija za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te stručnih studija (izvornik),

- potvrdu studentske službe o broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini studija

za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te stručnih studija (izvornik)

- Potpisanu izjavu da je suglasan doprinijeti davatelju stipendije kroz 40 sati volonterskog rada godišnje na području općine Matulji, sukladno članku 9 ove odluke.

Članak 7.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik na temelju obrazloženog prijedloga Komisije iz članka 3. ove odluke.

Protiv odluke Općinskog načelnika može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od 15 dana od dostave odluke.

Na temelju Odluke, korisnik stipendije zaključuje sa Općinom Matulji Ugovor o stipendiranju.

Ako više podnositelja zahtjeva imaju isti broj bodova, prioritet ima podnositelj koji upisuje višu godinu studija, a ukoliko i tada imaju isti broj bodova, prioritet ima podnositelj zahtjeva koji ima veći prosjek ocjena i veći broj ECTS bodova ostvarenih u predhodnoj godini studija.

Ukoliko i tada podnositelji zahtjeva imaju isti broj bodova, prioritet ima podnositelj koji je lošijeg imovnog stanja.

Imovno stanje utvrđuje se obzirom na prihode po članu domaćinstva u odnosu na prosječnu plaću u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju, prema Odluci o socijalnoj skrbi Općine Matulji.

Pod članovima uže obitelji, u smislu ove odluke, smatraju se roditelji podnositelja zahtjeva, a sestre i braća koji zajedno sa popodnositeljem zahtjeva stanuju, samo pod uvjetom da ne ostvaruju prihod od samostalnog odnosno nesamostalnog rada.

Članak 8.

Ukoliko podnositelj zahtjeva studira izvan Republike Hrvatske, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, pored dokumentacije propisane odredbama ove odluke, dostaviti Komisiji prijepis ocjena proveden od strane ovlaštenog prevodioca, s ovjerom, pečatom i potpisom nadležnog fakulteta.

Članak 9.

Općina Matulji organizirati će volonterski rad za korisnike stipendije u trajanju od 40 sati godišnje,za vrijeme akademske godine za koju je stipendija dodijeljena.

Volonterski rad je doprinos i pomoć korisnika stipendija lokalnoj zajednici i njegovo osobno predstavljanje u poslu za koji se obrazuju.

Volonterski rad može se obavljati kod davatelja stipendije, u organizacijama, udrugama i ustanovama od društvenog značaja na području općine, u djelatnostima koje odgovaraju stručnoj osposobljenosti vrsti i vremenskom rasporedu studija kojeg pohađa korisnik stipendije.

Plan i program volonterskog rada utvrdit će Općinski načelnik posebno sa svakim korisnikom stipendije.

III. PREKID ISPLATE STIPENDIJE

Članak 10.

Prekid isplate stipendije nastupa:

- završetkom obrazovnog programa, odnosno 30. rujna tekuće godine,

- kada dođe do promjene prebivališta (preseljenje izvan Općine Matulji),

- samoinicijativnim ispisivanjem sa studija,

- u slučaju smrti korisnika stipendije.

Članak 11.

U slučajevima utvrđenim u članku 10. alineje 2, 3 i 4, Općina Matulji jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju.

IV. POVRAT I OSLOBOĐENJE OD POVRATA STIPENDIJE

Članak 12.

Ukoliko dođe do prekida isplate stipendije iz razloga navedenih u članku 10. alineje 1, 2 i 4 ove odluke, korisnik stipendije istu ne vraća.

Korisnik stipendije ima obvezu povrata stipendije u slučaju navedenom u članku 10. alineja 3. ove Odluke, u roku od 3 mjeseca od prekida školovanja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za samoupravu i upravu vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ugovornih obveza.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima za stipendiranje studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/97, 24/98 i 25/00).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-01/09-01/15

Ur. broj: 2156-04-09-03

Matulji, 15. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Željko Grbac, oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=632&mjesto=51211&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr