SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from Matulji 3193..3230

30.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 32 Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 12
Poslovne zone Mučići II. (K6, R1 - 3)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II. (K6,R1- 3). Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II. (K6, R1- 3) i odgovorna osoba za izradu Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II. (K6,R1- 3) je Općinski načelnik Općine Matulji.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 12 POSLOVNE ZONE MUČIĆI II. (K6, R1- 3)

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II ( K6,R1- 3 ) je članak 292. stavak jedan alineja dvanaest Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/ 08).

Izrada Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II. (K6, R1- 3) u daljnjem tekstu Plan, izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38 /09) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

RAZLOG ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

Razlog za izradu Plana je obveza iz Prostornog plana uređenja Općine Matulji, da se za gospodarsko-poslovnu zonu K6 zone RZ 10 - Mučići radi urbanistički plan uređenja, koji obuhvaća i sportsko-rekreativnu namjenu R1-3 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/ 08).

Urbanistički plan uređenja je provedbeni dokumenti prostornog uređenja, temeljen na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38 /09).

OBUHVAT IZRADE PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izrade Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Matulji.

Područje obuhvata Plana odnosno gospodarsko- poslovne zone K6 RZ 10-Mučići odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka. Površina obuhvata iznosi 13,38 ha, a za sportsko-rekreacijski centar R1- 3 je ukupna neizgrađena površina 1,83 ha odnosno ukupna zona obuhvata je 15,21 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE PLANA

Članak 5.

Prostor unutar obuhvata Plana je manjim dijelom izgrađen. Izgrađeni dio područja je 3,09 ha, a neizgrađeni dio cca 10,29 ha. Za sportsko-rekreacijski centar R1- 3 je ukupna neizgrađena površina 1,83 ha ili ukupna zona obuhvata je 15,21 ha.

Dio izgrađenog područja treba racionalno koristiti i popunjavati, a neizgrađeni dio nove gospodarsko- poslovne zone treba temeljiti na realnom programu i analizi isplativosti u odnosu na troškove pripreme, opremanja i uređenja zemljišta, mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i interesa i programa poduzetnika.

Za sportsko-rekreacijski centar R1 3 treba kod izrade Plana sadržaje odrediti u skladu s člankom 18, a prema konkretnom programu i uvjetima lokacije.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

- odrediti podjelu područja na posebne prostorne cjeline,

- odrediti osnovu namjene površina i prikaz površina javne namjene,

- definirati razmještaj djelatnosti u prostoru,

- odrediti osnove prometne, komunalne i druge infrastrukture,

- definirati mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,

- odrediti norme i osnovu za uređenje zelenih površina,

- definirati zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje zone i prema potrebi izradu detaljnih planova uređenja,

- odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina i

- uvjetovati zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća.

Planom se detaljnije određuje prostorni razvoj zone gospodarsko- poslovne namjene s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina zone unutar obuhvata Plana i sportsko-rekreacione zone.

Programska polazišta izdvojenih gospodarsko-poslovnih zona određena je sadržajima, koji strukturom odudaraju od naselja i/ili djelatnosti koje uvjetima zaštite okoliša ne spadaju u naselja. Detaljno je određena člankom 15. stavak jedan i tri. Člankom 108. propisana je II. kategorija opremljenosti građevinskog zemljišta i udaljenost građevinskih čestica u zoni od građevinskih područja naselja. Člankom 109. propisani su uvjeti smještaja i gradnje građevina.

Gospodarsko-poslovna zona K6 posebno je prema članku 153 stavak četri planirana za razvoj, proširenje djelatnosti i organizaciju postojećih i novih sadržaja prerađivačke industrije i obrtništva, trgovine, servisa i komunalnih djelatnosti u okvirima gospodarskog potencijala općine i u skladu s postojećim imovinskim odnosima.

Člankom 262. propisane su djelatnosti, koje se zabranjuju na području cijele općine kao i djelatnosti, koje se zabranjuju na području Jurdana.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave »Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II. (K6, R1 3).

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi Plana izrađivat će se u mjerilu 1:2000, na proporcionalno umanjenoj katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000 uklopljenoj u digitalnu orto-foto kartu. Posebno će se izraditi topografska podloga u mjerilu 1: 2000, koja će se uklopiti u katastarsku podlogu.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- JAVNA USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija

- HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka, Pogon Opatija

- HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija;

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- JAVNOG PODUZEĆA KOMUNALAC d.o.o. Opatija

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

- HRVATSKE CESTE d.o.o., N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- HRVATSKA. HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE. Jurišićeva 13, p.p. 162, 10 002 Zagreb

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima sudjeluju u postupku izrade Plana sukladno zakonskim odredbama.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 60 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje »Odluke o Urbanističkom planu uređenja 12 Poslovna zona Mučići (K 6, R1- 3) - početkom 2010. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE PLANA

Članak 12.

Do stupanja na snagu Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine na području neizgrađenh područja obuhvata Plana.

Na području izgrađenog dijela dozvoljavaju se rekonstrukcije prema odredbama Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Izrada Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovna zona Mučići (K 6, R1- 3) financirat će se iz proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/24

Ur. broj: 2156-04-09-1

Matulji, 30. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Matulji

Željko Grbac, oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=624&mjesto=51211&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr