SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from Matulji 3193..3230

24.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) i člnaka 48. Statuta Općine Matulji (»Službene novnine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) donosim dana 29. srpnja 2009. godine sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjenika općinskog načelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam ALENU RUŽIĆU, zamjeniku općinskog načelnika obavljanje poslova iz djelokruga Općine Matulji koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti općinskog načelnika, praćenje stanja i provedbu odluka općinskog načelnika i Općinskog vijeća u području djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine Matulji koji se odnose na komunalno gospodarstvo, na uređenje naselja i stanovanja, na zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i protupožarnu i civilnu zaštitu.

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjeravam zamjeniku općinskog načelnika i poslove koordinacije s trgovačkim društvima u suvlasništvu Općine Matulji i to Komunalac d.o.o. Opatija i Poljoprivredna zadruga Agroliburnia Matulji i drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju komunalnu djelatnost na području Općine Matulji temeljem posebnog ugovora.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenica općinskog načelnika je dužna pridržavati se pisanih i usmenih uputa Općinskog načelnika i podnositi redovno izvješće općinskom načelniku, te parafirati akte iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis općinskom načelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik općinskog načelnika je ovlašten primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Općina Matulji komunicira.

III.

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Općine Matulji u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči Općine Matulji i na WEB stranici Općine Matulji.

Klasa: 011-01/09-01/7

Ur. broj: 2156-04-09-01

Matulji, 29. srpnja 2009.

Općinski načelnik

Općine Matulji

Mario Ćiković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=624&mjesto=51211&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr