SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

64.

Na temelju članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 109/07) i članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab za luke županijskog i lokalnog značaja

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Županijske lučke uprave Rab za luke županijskog i lokalnog značaja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/99, 22/04 i 32/04) u članku 1a), članku 2a), članku 6a) stavku 1. podstavak 1., članku 9., stavku 3., članku 10. stavku 2. i članku 16. stavku 2., riječi »Županijsko poglavarstvo« u odgovarajućem rodu i padežu zamjenjuju se riječju »Župan« u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 2.

U članku 7., u točki 4., riječi »Županijskom poglavarstvu«, zamjenjuju se rječju »Županu«.

U točki 7., riječi »Županijskog poglavarstva«, zamjenjuju se riječima »Županijske skupštine«.

Članak 3.

Županijska lučka uprava uskladit će Statut s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Upravno vijeće imenovano prema odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), nastavlja s radom do imenovanja Upravnog vijeća sukladno izmijenjenim odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i sukladno odredbama usklađenog Statuta Županijske lučke uprave.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-19

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr