SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

55.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 28. točka 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2009. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 47/08 i 8/09 - ispravak) u članku 12. riječi »Predsjednik Poglavarstva, uz suglasnost Poglavarstva, može u cijelosti ili djelomično otpisati dug« zamjenjuju se riječima »Župan može u cijelosti ili djelomično otpisati dug, ali najviše do 1.000.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 14. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Raspored sredstava za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna.«

Stavak 2. i 3., brišu se.

Članak 3.

U članku 15. stavak 2., briše se.

Članak 4.

Članak 16., mijenja se i glasi:

»Članak 16.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Županijske skupštine raspoređuju se temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 20/07 i 08/09), srazmjerno broju članova zastupljenih u Županijskoj skupštini.

Visina sredstava koja pripada pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim članovima Skupštine za 2009. godinu, određuje se u mjesečnom iznosu od 2.120,00 kuna za člana, odnosno u iznosu od 2.330,00 kuna za člana iz redova podzastupljenog spola ili mladog člana Skupštine.«

Članak 5.

U članku 17., u stavku 1., iznos »1.600.000,00« zamjenjuje se iznosom »1.500.000,00«.

Stavak 3. i 4., brišu se.

Članak 6.

U članku 18. iza stavka 1., dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Uputstvo i Plan nabave iz stavka 1. ovoga članka donosi Župan.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5., postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 7.

U članku 21., stavak 4., briše se.

Članak 8.

Članak 23., mijenja se i glasi:

»Članak 23.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA može, na prijedlog Župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog Župana, može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.«

Članak 9.

U članku 24. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od stavka 2. ovog članka, odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanju jamstva najviše do 1.000.000,00 kuna može donijeti Župan.«

Članak 10.

U članku 25. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Ukupna obveza Županije za 2009. godinu po osnovi vlastitog zaduženja, izdanih suglasnosti za zaduženje ustanova čiji je osnivač Županija i pravnih osoba u izravnom ili neizravnom vlasništvu Županije sukladno stavku 2. članka 90. Zakona o proračunu, te danih jamstava ne može iznositi više od 38.177.000,00 kuna, odnosno Županija može za 2009. godinu preuzeti nove obveze, po navedenim osnovama, koje ne mogu biti veće od 13.769.000,00 kuna.«

Članak 11.

U članku 26. u stavku 2., iza riječi »5%« dodaje se rečenica koja glasi:

»O provedenim preraspodjelama u proteklom razdoblju Župan izvještava Skupštinu u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.«

Stavak 5., briše se.

Članak 12.

U članku 27. stavku 1. riječ »tromjesečne« zamjenjuje riječ »mjesečne«.

Članak 13.

U cijelom tekstu Odluke riječi »Upravni odjel za proračun i financije«, u odgovarajućem rodu i padežu, zamjenjuju se riječima »upravno tijelo nadležno za proračun i financije«, u odgovarajućem rodu i padežu.

Članak 14.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-8

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr