SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

51.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže autokampa »Konobe« u Puntu (»Službene novine« broj 16/07) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 2. sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti »Hotelima Punat« d.d.
na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na
nudističkoj plaži autokampa »Konobe« u Puntu

Članak 1.

Daje se suglasnost »Hotelima Punat« d.d. iz Punta, Obala 94, da kao ovlaštenik koncesije na nudističkoj plaži autokampa »Konobe« u Puntu, a temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže autokampa »Konobe« u Puntu (»Službene novine« broj 16/07), sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dodijeli na obavljanje sljedećoj pravnoj osobi:

1) trgovačkom društvu »Pipić« d.o.o., Zagreb, Frankopanska 7, za djelatnost iznajmljivanja suncobrana, ležaljki i plutača za privez manjih plovila gostiju kampa »Konobe« u Puntu.

Članak 2.

Trgovačkom društvu »Pipić« d.o.o. dopušta se iznajmljivanje sredstava sukladno Odluci iz članka 1. ove Odluke i Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342- 01/06-02/17; UR. BROJ: 2170/1-10/6-07-16 od 2. svibnja 2007. godine).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se do isteka koncesije, odnosno do 2. svibnja 2012.

Klasa: 021-04/09-01/5

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-12

Rijeka, 1. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=617&mjesto=00001&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr