SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Temeljem stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 18/03 i 26/08), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 05.ožujka 2009. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Rashodi za realizaciju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirani su u visini od 33.562.310,00 kn.

A. PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 12.384.864,93 kn

A.1. VODOOPSKRBA 3.507.581,46 kn

A.1.1. VODOOPSKRBA - II ETAPA 1.872.517,57 kn

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava Općine Matulji - II etapa utrošeno je prema sljedećem rasporedu:

- Vodosprema VS LISINA s prilaznim
putem 309.384,35 kn

- Opskrbni vodovod naselja VELE I
MALE MUNE, 60.000,00 kn

- Opskrbni vodovod naselja FRANIĆI,
MAVRIĆI, PRINCIPI, OBADI,
BRAJANI 429.828,81 kn

- Rekonstrukcija opskrbnog vodovoda
naselja RUPA 63.700,00 kn

- Rekonstrukcija vodospreme
ORLJAK 35.130,00 kn

- Rekonstrukcija vodovoda uz podsustav
sanitarne kanal. CS LIPOVICA 388.538,80 kn

- Rekonstrukcija vodovoda uz podsustav
sanitarne kanal. CS MARUŠINAC 195.202,03 kn

- Rekonstrukcija vodovoda uz podsustav
sanitarne kanalizacije MATULJI-
OSOJNAKI-TRTNI 25.046,63 kn

- Transportno opskrbni cjevovod dionice
CS MIKLAVIJA - VS KAVRANI BREG 71.264,29 kn

- Opskrbni vodovod naselja PERKA,
GAŠPARI 77.501,14 kn

- Opskrbni vodovod naselja RUŽIĆI 130.751,53 kn

- Opskrbni vodovod naselja MATULJI,
MIHOTIĆI, FRANČIĆI 66.150,00 kn

A.1.2. VODOOPSKRBA - OSTALO
(PRIKLJUČCI, HIDRANTI...) 20.264,29 kn

Sredstva su utrošena temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva za izvođenje dodatnih vodovodnih priključaka na javnim površinama u iznosu od 20.264,29 kn.

A.1.3. IZDVAJANJE SREDSTAVA
U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I
KANALIZACIJA 1.489.140,00 kn

Sredstva su izdvojena iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II etapa.

A.1.4. KAPITALNE POMOĆI
»KOMUNALAC d.o.o.« (KRED. HBOR) 125.659,60 kn

S naslova ove pozicije financirane su kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II etapa u iznosu od 125.659,60 kn. Temeljem kreditnih sredstava na području Općine Matulji izvedeni su radovi za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II etapa u iznosu od 11.132.507,00 kn.

A.2. KANALIZACIJA LIBURNIJSKE
RIVIJERE 553.847,65 kn

A.2.1. KANALIZACIJA LIBURNIJSKE
RIVIJERE 0,00 kn

A.2.2. IZDVAJANJE SREDSTAVA U
ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I
KANALIZACIJA 500.000,00 kn

Sredstva su izdvojena iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

A.2.3. KAPITALNE POMOĆI
- PRIKLJUČCI 53.847,65 kn

Sredstva u iznosu od 53.847,65 kn su realizirana za potrebe priključenja Osnovne škole »Andrija Mohorovičić« na sanitarnu kanalizaciju.

A.3. CESTE 2.069.160,88 kn

Tijekom 2008. godine nastavljene su aktivnosti za realizaciju sljedećih dionica: ceste u Radnoj zoni RZ-2 (1110 m), pristupne ceste budućoj Školskoj-sportskoj dvorani i javnoj garaži (310 m), ceste u stambenoj zoni DPU- 7 Puhari (600 m), ceste u zdravstvenom centru kraj Specijalne bolnice za ortopediju i opću kirurgiju Dr. Nemec (315 m), ceste M. Frlana - 43. Istarske divizije s 24 nova parkirna mjesta (200 m), ceste Luskino - Rukavac (1000 m), ceste Brešca - škola - groblje (600 m), ceste Brešca - raskrsnica za Veli Brgud (300 m).

A.3.1. CESTE U RADNIM ZONAMA 320.270,27 kn

U 2008. godini izvedeni je uris ceste CDOPTU u radnoj zoni RZ-1, te je za te potrebe utrošeno 6.832,00 kn.

Izvedeni su geodetski radovi u ukupnom iznosu od 93.452,00 kn za potrebe rekonstrukcije raskrsnice u radnu zonu RZ-2, te izradu parcelacionih elaborata raskrsnice i ceste u radnoj zoni RZ-2.

S obzirom da se stupanjem na snagu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07) izmijenio postupak izdavanja akata za gradnju, te je i projektiranje uređeno na nov način, kod ugovornih je projektanata imalo za posljedicu produženje ugovornih rokova, te obavezu izrade dodatne projektne dokumentacije. Naknadni radovi za potrebe izrade dodatne projektne dokumentacije ceste u radnoj zoni RZ-2 ukupno su iznosili 183.000,00 kn, dok su za potrebe dokumentacije ceste u radnoj zoni RZ-6 ukupno iznosili 28.425,27 kn

Proveden je postupak javnog nadmetanja za radove rekonstrukcije raskrsnice u radnu zonu RZ-2, te je za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu ukupno utrošeno 3.843,00 kn. Prilikom ishođenja projektne dokumentacije iznos od 4.718,00 kn utrošen je za potrebe vodnog doprinosa.

Ugovoreni iznos izvođenja radova rekonstrukcije raskrsnice u radnu zonu RZ-2 iznosi 1.901.660,22 kn,a izvođenje radova će započeti u 2009. godini.

Sveukupno je utrošeno 320.270,27 kn.

A.3.2. CESTA ZA ŠKOLSKO-SPORTSKU
DVORANU 0,00 kn

Tijekom 2008. godine provodio se postupak izmjene i dopune detaljnog plana centra Matulja kojim se mijenjaju granice zahvata ceste za školsko-sportsku dvoranu. S obzirom da detaljni plan nije usvojen u 2008. godini sredstva za potrebe realizacije projekta nisu utrošena već se prenose u 2009. godinu.

A.3.3. CESTA U ZDRAVSTVENOM
CENTRU 15.860,00 kn

U 2008. god. izveden je parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli za potrebe izgradnje ceste u zdravstvenom centru u iznosu od 15.860,00 kn.

A.3.4. CESTA M. FRLANA - 43. ISTARSKE
DIVIZIJE 58.816,20 kn

U 2008. god. izvedena je dopuna izrade projektne dokumentacije za potrebe ceste 43. Istarske divizije - Milana Frlana u iznosu od 38.064,00 kn zbog stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07). Time se izmijenio postupak izdavanja akata za gradnju, te je i projektiranje uređeno na nov način, pa je kod ugovornih projektanata imalo za posljedicu produženje ugovornih rokova, te obavezu izrade dodatne projektne dokumentacije. Izvedeni su geodetski radovi (posebna geodetska podloga i parcelacioni elaborat) u ukupnom iznosu od 16.348,00 kn. U postupku ishodovanja lokacijske dozvole pozvane su sve stranke u postupku objavom u javnom glasilu, te je za te potrebe utrošeno 4.404,20 kn.

Sveukupno je utrošeno 58.816,20 kn.

A.3.5. CESTA U DPU-7 STAMBENE
ZONE PUHARI 22.693,22 kn

Za potrebe projektne dokumentacije ceste unutar DPU- 7 stambene zone Puhari utrošeno je 9.419,62 kn, dok je za potrebe parcelacionog elaborata utrošeno 9.760,00 kn. U postupku ishodovanja lokacijske dozvole spojene ceste unutar DPU-7 stambene zone Puhari i ulice Kovačevo, pozvane su sve stranke u postupku objavom u javnom glasilu, te je za te potrebe utrošeno 3.513,60 kn. Sveukupno je utrošeno 22.693,22 kn

A.3.6. CESTA LUSKINO 0,00 kn

U 2008. god. pokrenuti su postupci izrade dopune projektne dokumentacije u dijelu geodetskih radova, a izvršeni će biti početkom 2009. godine.

A.3.7. CESTA BREŠCA-GROBLJE 58.560,00 kn

Izveden je preostali dio projektne dokumentacije ceste Brešca - groblje u ukupnom iznosu od 58.560,00 kn.

A.3.8. CESTA BREŠCA-RASKRŠĆE
ZA VELI BRGUD 44.591,00 kn

Izveden je preostali dio projektne dokumentacije u iznosu od 21.411,00 kn, te geodetski radovi u iznosu od 23.180,00 kn. Sveukupno je utrošeno 44.591,00 kn.

A.3.9. SUFINANCIRANJE
(HC, ŽUC) 1.548.370,19 kn

Tijekom godine uz sufinanciranje i odličnu suradnju s Županijskom upravom za ceste pokrenuti su radovi na poboljšanju sigurnosnih uvjeta na županijskim i lokalnim cestama na području Općine Matulji. Veći dio planiranih radova je izveden dok se će preostali radovi izvoditi početkom 2009. godine. U tu je svrhu Općina Matulji sufinancirala radove u iznosu od 700.000,00 kn što iznosi 50% od ukupno ugovorenih radova.

Županijska uprava za ceste provela je postupak javnog nadmetanja za radove izvanrednog održavanja sanacije raskrižja županijske ceste Ž5012 s županijskom cestom Ž5015 i lokalnom cestom L58015 - Veli Brgud - Brešca. Radovi su ugovoreni u 2008. godini u iznosu od 1.950.312,90 kn, a izvoditi će se početkom 2009. godine. S obzirom da je rekonstrukcijom planirano i izvođenje nogostupa te tri autobusna ugibališta, Općina Matulji navedene radove sufinancira u iznosu od 682.609,52 kn.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka i Općina Matulji sklopili su ugovor o zajedničkoj izgradnji-sufinanciranju 20 kV kabelske veze na dionici Božinići-Obadi-Principi u ukupnom iznosu 485.534,85 kn. Općina Matulji je financirala izvođenje građevinskih radova u iznosu od 165.760,67 kn.

Sveukupno je utrošeno 1.548.370,19 kn.

A.4. OSTALA INFRASTRUKTURA 6.254.274,94 kn

A.4.1. IGRALIŠTA 441.517,16 kn

Tijekom 2008. god. izvodili su se radovi na devet igrališta.

- IGRALIŠTE BREGI - izvodili su se geodetski radovi (iskolčenje objekta) za potrebe uređenja površine budućeg dječjeg igrališta u iznosu od 5.490,00 kn

- IGRALIŠTE ŠAPJANE - Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn, dok je za izgradnju obložnih zidova postojećeg igrališta utrošeno 94.535,82 kn. Sveukupno je utrošeno 97.097,82 kn.

- IGRALIŠTE JUŠIĆI - izvodili su se radovi planiranja terena, izgradnje zidova s ogradom na dječjem igralištu Rupnjak u Jušićima. Ukupno je utrošeno 56.589,77 kn

- IGRALIŠTE MUNE - za potrebe uređenja stepeništa na nogometnom igralištu Mune, pružena je pomoć u materijalu u vrijednosti 12.953,70 kn, dok su se radovi izvodili od strane NK Mune

- IGRALIŠTE PASJAK - za potrebe igrališta, odnosno nabavu i postavljanje zaštitne ograde utrošeno je 85.314,60 kn, dok je za potrebe nabave i postavljanje rasvjete utrošeno 50.948,91 kn.

- IGRALIŠTE RUPA - za potrebe nabave rasvjetnih tijela (reflektora s žaruljama) utrošeno je 38.386,08 kn dok je za instaliranje priključka utrošeno 8.797,42 kn. S naslova ove pozicije, namireni su i troškovi iskopa kanala za kabliranje u iznosu od 6.588,00 kn. Sveukupno je utrošeno 53.771,50 kn.

- IGRALIŠTE ŽEJANE - Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn, dok je za postavu završnog sloja asfalta na igralištu utrošeno 67.242,29 kn. Sveukupno je utrošeno 69.804,29 kn.

- IGRALIŠTE VELI BRGUD - Za potrebe vodovodnog priključka igrališta Veli Brgud pružena je pomoć u materijalu u vrijednosti 2.967,07 kn, dok su se radovi izvodili od strane mjesnog odbora Veli Brgud.

- IGRALIŠTE TRTNI - Za potrebe igrališta Trtni uređena je prilazna rampa i postavljena zaštitna ograda. Ukupno je utrošeno 5.978,00 kn.

A.4.2. IZGRADANJA NOGOSTUPA 517.157,79 kn

Tijekom 2007. godine provedeno je nadmetanje za izvođenje radova na nogostupu 43. Istarske divizije, a dio radova, u vrijednosti od 121.296,59 kn, izvodio se u 2008. godini. U Šmogorima, uz pješački nathodnik za Vlahov breg izvodili su se radovi na uređenju nogostupa u vrijednosti od 47.887,93 kn.

Također, tijekom 2007. godine provedena su nadmetanja za izvođenje radova na nogostupima Jušići - Božinići (238.585,61 kn) i Jušići - Jurdani u (37.556,36 kn). Ukupno je izvedeno radova u vrijednosti 151.987,60 kn.

U naselju Milana Frlana u Matuljima izvodio se nogostup, te je za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 2.562,00 kn, dok je za izgradnju utrošeno 192.508,67 kn.

S naslova ove pozicije saniran je i nogostup iza zgrade Općine Matulji u iznosu od 915,00 kn.

Sveukupno je utrošeno 517.157,79 kn.

A.4.3. PROŠIRENJA GROBLJA 25.929,15 kn

U 2008. godini uređen je prostor između dva objekta niša (izvedenih u II. i III. fazi proširenja) u vrijednosti od 14.949,15 kn. Također je izrađeno urbanističko rješenje uređenja groblja Matulji u granicama predviđenim Urbanističkim planom uređenja Matulja (»Službene novine PGŽ« br. 2/05), u iznosu od 10.980,00 kn.

A.4.4. PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE 220.697,39 kn

Za proširenje i interpolaciju javne rasvjete na području Općine Matulji provedena su dva nadmetanja, te namireni troškovi ugovora o priključenju. Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 1.793,40 kn.

Izvedeni su radovi na sljedećim područjima i u sljedećim iznosima: Bregi (20.644,86 kn), Jurdani (2.474,16 kn), Kućeli (2.474,16 kn), Vele i Male Mune (19.025,28 kn), Pasjak (35.430,02 kn), Principi (1.861,70 kn), Pužev komun (19.533,57 kn), Rukavac (6.591,78 kn), Šapjane (2.882,86 kn), Veli Brgud (69.357,62 kn), Zvoneća (9.384,25 kn), Žejane (15.003,57 kn), te Matulji (14.220,16 kn).

Radovi provedeni drugim nadmetanjem ugovoreni su u iznosu od 51.676,82 kn, a izvoditi će se u 2009. godini.

Sveukupno je utrošeno 220.697,39 kn.

A.4.5. ŠKOLSKO-SPORTSKA DVORANA
S GARAŽOM 305.921,69 kn

Sredstva su utrošena na objavu ugovora u javnom glasilu u iznosu od 1.281,00 kn, dok je za dio ugovorenih radova na izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta utrošeno 293.657,35 kn. Ugovoren iznos izrade spomenutih projekata iznosi 1.638.929,70 kn. Za potrebe odvjetničkih usluga prilikom rješavanja imivinsko-pravnih odnosa utrošeno je 1.464,00 kn.

Prilikom izvođenja radova na geomehaničkom ispitivanju tla za potrebe izgradnje školske sportske dvorane, ukazalo se potrebnim zadiranje u uređeni nogostup i telefonske instalacije za čiju je sanaciju utrošeno 9.519,34 kn.

Sveukupno je utrošeno 305.921,69 kn.

A.4.6. AUTOBUSNI TERMINAL
PERMANI 490.991,99 kn

Tijekom 2007. godine provedeno je nadmetanje za izvođenje zemljanih radova uređenja I. faze autobusnog terminala u Permanima (okretišta s dvije vozne trake), dok su se radovi izvodili u 2008. godini. Vrijednost izvedenih zemljanih radova iznosi 109.687,76 kn. Tijekom 2008. provedeno je nadmetanje za asfalterske radove i uređenje oborinske odvodnje. Za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno je 1.793,40 kn, dok je za izvođenje radova utrošeno 363.492,23 kn. S naslova ove pozicije izvedeni su geodetski radovi u iznosu od 15.250,00 kn.

Sveukupno je utrošeno 490.991,99 kn.

A.4.7. POTICAJNA STANOGRADNJA 0,00 kn

Sredstva predviđena za potrebe poticajne stanogradnje nisu utrošena.

A.4.8. PARKIRALIŠTE MATULJI 298.803,01 kn

U naselju Milana Frlana u Matuljima izvedeno je parkiralište s 18 parkirna mjesta u vrijednosti od 293.353,27 kn, dok je za potrebe izmještanja javne rasvjete utrošeno je 5.449,74 kn. Sveukupno je utrošeno 298.803,01 kn.

A.4.9. AUTOBUSNA STAJALIŠTA 85.145,73 kn

Na novo uređenim autobusnim ugibalištima u Šapjanama i Pasjaku postavljene su autobusne čekaonice u ukupnom iznosu od 85.145,73 kn.

A.4.10. CENTAR MATULJA 0,00 kn

Sredstva predviđena za potrebe centra Matulja nisu utrošena.

A.4.11. GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI
SUSTAV (GIS) 93.000,52 kn

Sredstva su utrošena za implementaciju geografskog informatičkog sustava u svrhu boljeg upravljanja naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade na području Općine Matulji. U tu je svrhu utrošeno 79.416,41 kn. Za potrebe nadogradnje postojećeg software-a utrošeno je 5.516,84 kn, dok je za potrebe prikupljanja podataka s terena pribavljena tehnička oprema u vrijednosti od 5.505,27 kn. Prikupljanje podataka s terena započeto je krajem 2008. godine, te se nastavlja u 2009. godini.

S naslova ove pozicije, utrošena su sredstva za potrebe objave natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu u iznosu 2.562,00 kn. Predmet javnog nadmetanja bilo je sklapanje okvirnog sporazuma za geodetske radove na području Općine Matulji.

Sveukupno je utrošeno 93.000,52 kn.

A.4.12. OTKUP ZEMLJIŠTA 3.632.673,51 kn

Sredstva predviđena za otkup zemljišta utrošena su kako slijedi: za potrebe izgradnje ceste u radnoj zoni RZ-2 utrošeno je 828.922,62 kn; ceste u zdravstvenom centru 52.533,19 kn; ceste 43. Istarske divizije - Milana Frlana 34.575,78 kn; veletržnice 337.525,00 kn; groblja u Matuljima 2.187.273,51 kn; ceste Zvoneća-groblje 25.469,15 kn; za potrebe proširenja ceste, odnosno zamjene zemljišta u Popovićima utrošeno je 108.913,65 kn, te isplatu naknade za eksproprirano zemljište 57.460,61 kn.

A.4.13. PROSTORIJE ZA MO BRCE 0,00 kn

Stupanjem na snagu Oluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« br. 36/08), stečeni su uvjeti za ishodovanje potrebne dokumentacije za građenje prostorija za mjesni odbor Brce. Postupak je u tijeku, te će se po ishodovanju potrebnih dokumenata pristupiti gradnji. Stoga u 2008. godini, predviđena sredstva za početak gradnje nisu utrošena.

A.4.14. KAPITALNE DONACIJE
- KOMUNALAC d.o.o. 142.437,00 kn

Sredstva u iznosu od 142.437,00 kn su dobivena potporom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost namijenjena za nabavu baja za komunalni otpad, te su utrošena temeljem provedenog javnog natječaja.


B/ UKUPNO: 12.384.864,93 kn


Planirano: 33.562.310,00 kn


Izvršenje: 36,90 %


Klasa: 400-08/09-01/1

Ur. broj: 2156-04-08-20

Matulji, 5. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

Član Poglavarstva
zadužen za komunalni sustav
Alen Ružić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=606&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr