SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 18/03 i 26/08), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2009. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

U programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/08) u članku 1. dodaje se točka »d« koja glasi:

»d/ prenesena sredstva 24.962.384,00 kn«

U istom članku tekst

»UKUPNO: 29.312.479,00 kn« mijenja se i glasi:

»UKUPNO: 54.274.863,00 kn«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

K 24 - PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN. INFRASTRUKTURE

K 240101 - VODOOPSKRBA 5.000.000,00 kn

54.9 - VODOOPSKRBA - II ETAPA 3.740.000,00 kn

U okviru rješavanja pitanja vodoopskrbe na području Općine Matulji u 2009. godini predviđena je izgradnja na slijedećim građevinama:

- Vodosprema VS Lisina s prilaznim putem

- Opskrbni vodovod naselja Rupa,

- Opskrbni vodovod naselja Andretići i rekonstrukcija vodospreme Orjak

- Opskrbni vodovod naselja Mune,

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanal. na području naselja Matulji - Mihotići - Frančići

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanalizacije na području naselja Gornji i Donji Rukavac

- Vodovod uz kolektore sanitarne kanalizacije na području naselja Matulji - Osojnaki - Trtni

54.9 - VODOOPSKRBA - OSTALO
(PRIKLJUČCI, HIDRANTI...) 0,00 kn

54.11 - IZDVAJANJE SREDSTAVA U
ZAJEDNIČKI PROJEKT
VODA I KANALIZACIJA 1.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II etapa.

54.12 - KAPITALNE POMOĆI
»KOMUNALAC d.o.o.« (KRED. HBOR) 260.000,00 kn

S naslova ove pozicije financiraju se kamate i bankovni troškovi kredita HBOR-a za izgradnju vodoopskrbnog sustava Matulji II etapa.

K 240102 - KANALIZACIJA 1.000.000,00 kn

58.2 - KANALIZACIJA LIBURNIJSKE
RIVIJERE 1.000.000,00 kn

Predviđena su sredstva za izgradnju kolektora po programu Sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

58.3 - IZDVAJANJE SREDSTAVA
U ZAJEDNIČKI PROJEKT VODA I
KANALIZACIJA 0,00 kn

Sredstva su predviđena za izdvajanje iz proračuna na poseban račun temeljem odluke Općinskog vijeća namjenskog povećanja cijene vode od 4 kn/m3 i namijenjena su za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

58 - KAPITALNE POMOĆI
- PRIKLJUČCI 0,00 kn

K 240103 - IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE - CESTE 13.000.000,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA 12.500.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za potrebe projektnih dokumentacija, te izgradnju prilaznih cesta u radnim zonu RZ-1, RZ-2 i RZ-10, ceste za sportsko-školsku dvoranu, ceste u zdravstvenom centru, ceste Milana Frlana - 43. Istarske divizije, ceste Zvoneće - groblje, te ceste Put Puhari unutar Stambene zone DPU-7 Puhari. Početak izgradnje pojedine ceste ovisiti će o dinamici ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

55.2 - SUFINANCIRANJE
(HC - ŽUC) 500.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama.

K 240104 - OSTALI CESTOVNI
OBJEKTI 1.250.000,00 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA. 250.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju nogostupa u naseljima Jurdani i Jušići, te izradu projektne dokumentacije.

54.02 - AUTOBUSNI TERMINAL
PERMANI0,00 kn

56.2 - PARKIRALIŠTA400.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izgradnje parkirališta u Pešćinici (Jušići) i dijela parkirališta uz Dom Permani u Permanima.

54.03 - AUTOBUSNA STAJALIŠTA 400.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izvođenje radova na uređenju autobusnih stajališta u Jurdanima i Božinićima.

54.04 - CENTAR MATULJA 200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

K 240105 - OSTALA INFRASTUK-
TURA 34.024.863,00 kn

54.09 - OTKUP ZEMLJIŠTA 7.481.827,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture.

64 - POTICAJNA STANOGRADNJA 943.036,00 kn

Prema programu poticajne stanogradnje u 2009. god. planira se izrada potrebne dokumentacije.

54.01 - ŠKOLSKA-SPORTSKA
DVORANA. 9.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe projektne dokumentacije, te infrastrukturu školske-sportske dvorane.

32.5 - CENTAR PRIMARNE
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 15.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju objekta centra primarne zdravstvene zaštite.

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI
INFORMACIJSKI SUSTAV 50.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA. 200.000,00 kn

Predviđena su sredstva za uređenje igrališta u Brcima, neposredno uz budući dom, dok će se uz rukometno igralište Rupnjak (Jušići) postaviti oprema za dječja igrališta.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA. 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije proširenja groblja u Matuljima, te za dio građevinskih radova.

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE. 150.000,00 kn

Predviđena su sredstva za lokacije interpolacija prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

56.7 - PROSTORIJE ZA MO BRCE 700.000,00 kn

Sredstva su predviđena izgradnju prostorija mjesnog odbora Brce i popratnih sadržaja.

Članak 3.

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/2

Ur. broj: 2156-04-09-11

Matulji, 19. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Mario Ćiković ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=606&mjesto=51211&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr