SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko- goranske županije, na sjednici 12. ožujka 2009. godine donijela je

ODLUKU
o izradi II. izmjena i dopuna
Prostornog plana Primorsko-goranske županije

Uvodne odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05 i 50/06 - ispravak) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Pravna osnova

Članak 2.

Izrada Izmjena i dopuna Plana temelji se na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Zakonu o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08).

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se radi osiguranja prostorno planerskih preduvjeta za gradnju mreže građevina elektroničke pokretne komunikacije, odnosno daljnji razvoj ove djelatnosti.

Izmjenom i dopunom Plana potrebno je također izvršiti provjeru i usklađenje popisa građevina i zahvata u prostoru za koje je potrebno izraditi procjenu utjecaja na okoliš s Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine« broj 64/08).

Obuhvat izmjene i dopune Plana

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je područje Primorsko- goranske županije.

Ocjena stanja

Članak 5.

Važećim Planom nije na odgovarajući način planirana mreža građevina elektroničke pokretne komunikacije.

Ciljevi i programska polazišta

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana su osiguranje uvjeta za gradnju građevina elektroničke pokretne komunikacije.

Stručna podloga za izmjenu i dopunu Plana

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana koristit će se okvirni zajednički plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture izrađen od Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske i potvrđen od Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih geodetskih podloga

Članak 8.

Izmjene i dopune plana izradit će se na topografskoj karti mjerila 1:100 000, a koju podlogu posjeduje izrađivač plana Javna ustanova »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana

Članak 9.

Sudionici u izradi Izmjena i dopuna Plana su sljedeća tijela i osobe s javnim ovlastima:

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

- Ministarstvo obrane

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine

- Ministarstvo unutarnjih poslova

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje

- Hrvatska elektroprivreda

- Hrvatska agencija za telekomunikacije

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

- Javna ustanova »Priroda«

- Javna ustanova »Park prirode Učka« Lovran

- Javna ustanova »Nacionalni park Risnjak« Crni Lug

- jedinice lokalne samouprave.

Rok za izradu izmjena i dopuna Plana

Članak 10.

Za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

- izrada nacrta prijedloga Izmjena i dopuna

Plana, prethodna rasprava, te utvrđivanje

prijedloga Plana za javnu raspravu 45 dana

- javni uvid u trajanju od 15 dana

- izrada nacrta konačnog prijedloga izmjena

i dopuna Plana 20 dana

- utvrđivanje konačnog prijedloga 15 dana

- donošenje Izmjena i dopuna Plana 30 dana.

Mišljenja i suglasnosti prema članku 94., članku 95. stavku 2. i članku 97. Zakona o prostornom uređenju ishodit će se u zakonom određenim rokovima.

Izvor financiranja izrade prostornog plana

Članak 11.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurat će se u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2009.godinu.

Završna odredba

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-02/13

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 12. ožujka 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=00001&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr