SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

59.

Na temelju članka 3. st. 13. i članka 15. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 28. st. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 29. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne
djelatnosti - javna dekoracija i iluminacija

Članak 1.

Na temelje provedenog Javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu »Burza« dana 27. 11. 2008. godine, sukladno Odluci o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje poslova dekoracije i iluminacije, Klasa: 363-02/08-01/45, Ur. broj: 2107/02-03-08-3, koju je donijelo Poglavarstvo Grada na svojoj 60. sjednici održanoj dana 18. studenog 2008. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu »Kabel«-a d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 37 (u daljem tekstu: izvođač radova), te im povjerava obavljanje komunalne djelatnosti - javna dekoracija i iluminacija na području Grada Novi Vinodolski.

Za poslove iz stavka 1. ovog članka naručitelj i izvođač radova sklopiti će Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - javna dekoracija i iluminacija.

Članak 2.

Komunalna djelatnost - dekoracija i iluminacija za koju se sklapa Ugovor o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete temeljem ove Odluke određena je člankom 3. st. 1. točkom 13. i člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), te članka 2. st. 1. alinejom 17. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04).

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka obuhvaća održavanje postojeće dekoracije i iluminacije, te nabavku novih dekorativnih elemenata za potrebe obilježavanja blagdana i drugih prikladnih kulturnih manifestacija, a sve u skladu godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 3.

Izvođač radova dužan je radove iz ove Odluke obavljati tehničkim prihvatljivim sredstvima uz mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata, uvažavajući mjere zaštite okoliša.

Članak 4.

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnost - javna dekoracija i iluminacija iz članka 1. stavka 2. ove Odluke sklapa se na vrijeme od četiri (4) godine.

Taj rok teče od dana obostranog potpisa Ugovora o iz stavka 1. ovog članka, koji sukladno članku 29. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/04) sklapa Poglavarstvo, a potpisuje Gradonačelnik.

Sastavni dio ove Odluke i Ugovora je ponuda »Kabela« d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 37. od 8. prosinca 2008. godine.

Članak 5.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj radova koji su predmet ove Odluke, snosit će troškove istih na objektima i javnim površinama kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dati na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Obračun troškova izvršenih radova iz prethodnog stavka ovog članka vršit će se sukladno cijenama utvrđenim u ponudbenoj dokumentaciji iz prethodnog članka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/64

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 30. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=594&mjesto=51250&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr