SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 56. Utorak, 30. prosinca 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

58.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 29. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2008. godine donosi

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/ 07, 23/08 i 39/08), (u daljem tekstu: Program) mijenja se članak 2., kako slijedi:

»Članak 2.

PRIHODI

Prihodi za razdoblje od 1. 1. 2008. do 31. 12. 2008. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2008. godinu (A+B+C+D+E+F+G+H) mijenja se sa iznosa 19.799.200,00 kn na 10.799.200,00 kn.

Članak 4.

Članak 4. Programa mijenja se i sada glasi:

»Realizacija Programa iz članka 3. točaka A. B. C. D i E, izfinancirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa, i koncesijske naknade.

Točka F. članka 3. ovog programa - opskrba pitkom vodom financira se dijelom iz naknade za priključenje, dijelom iz kreditnog zaduženja Vodovoda Žrnovnice d.o.o. gdje Grad učestvuje sa troškom otplate anuiteta, dijelom iz ostalih proračunskih prihoda.

Točka G. članka 3. ovog programa - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda financira se dijelom iz naknade za priključenje, dijelom iz kreditnog zaduženja Ivanja, gdje Grad učestvuje sa troškom otplate anuiteta, dijelom iz ostalih proračunskih prihoda, te dijelom iz sredstava Ministarstva. Rashodi ugovoreni.«

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/63

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 30. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

III. izmjene i dopune Programa gradnje o  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=594&mjesto=51250&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr