SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

49.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08 ) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 28. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2008. godine, donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2009. godinu.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:


PRIHOD PLAN 2008.


Komunalna naknada 2.500.000,00


Zakup javne površine 463.000,00


Naknada od koncesija na pomorskom dobru 261.000,00


Ostali proračunski prihodi 3.432.000,00


UKUPNO: 6.656.000,00


Članak 3.

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 6.656.000,00kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:


r.b. O P I S T R O Š K A PLAN 2008.


1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 780.000,00


1.1. Čistoća prometnica i javnih površina 625.000,00


1.3. Troškovi DDD i higijen. službe 125.000,00


1.4. Intervencije temeljem odluka kom. redara 25.000,00


1.5. Ekološki program i akcije 5.000,00


2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 2.567.000,00


2.1. Održavanje zelenih površina 2.350.000,00


2.2. Održavanje pomorskog dobra 217.000,00


3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.000.000,00


3.1. Održavanje kolničkog zastora 630.000,00


3.2. Oprema ceste 100.000,00


3.3. Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu 150.000,00


3.4. Održavanje objekata za cestovnu odvodnju 10.000,00


3.5. Zimska služba 50.000,00


3.6. Održavanje potpornih i obločnih zidova 50.000,00


3.7. Hitne intervencije, popravci uspostava privremenog prometnog režima 5.000,00


3.9. Održavanje natpisnih ploča naselja i ulica 5.000,00


4. ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE 508.000,00


4.1. Održavanje slivnika i rešetki obor. odvodnje na javnim površinama 167.600,00


4.2. Održavanje kolektora obor. odvodnje 241.600,00


4.3. Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i cjevovoda 32.800,00


4.4. Dežurstva i intervencije na obali K. Branimira (na bazi 164 h) 46.000,00


4.5. Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina nakon oborina (na bazi 504 h) 20.000,00


5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 1.700.000,00


5.1. Održavanje objekata javne rasvjete 750.000,00


5.5. Trošak struje za javnu rasvjetu 950.000,00


6. DEKORACIJA I ILUMINACIJA 100.000,00


7. HITNE INTERVENCIJE 1.000,00


SVEUKUPNO: 6.656.000,00


Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko Poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2010. godine.

Članak 6.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 363-02/08-01/52

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 16. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=51250&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr