SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 49. Petak, 12. prosinca 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Temeljem odredbe članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 23. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. studenoga 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Čavle
za 2009. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općinskog proračuna Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika te druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Čavle.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi, te prihodi od općinske nefinancijske imovine.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2009.-2011. godina, razrađeni po pojedinim programima, korisnicima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to: tijelima općinske uprave, ustanovama kojima je Općina osnivač, te ostalim korisnicima koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene Proračunom.

Korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodi i izdaci proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, te iz prihoda od pomoći izvršavati će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od odredbe stavka 3 ovog članka, Općinsko poglavarstvo može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Članak 5.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih dodjela, a u skladu s raspoloživim sredstvima.

Proračunski korisnici - ustanove Općine za koje su sredstva planirana, obvezni su dostaviti tijelima općinske uprave svoje financijske planove izrađene po mjesecima za cijelu godinu u roku od 15 dana od dana donošenja Proračuna.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Općinsko poglavarstvo.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cijelini je Općinski načelnik.

Članovi Općinskog poglavarstva nalogodavci su za izvršavanje svog dijela Proračuna i odgovorni su za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu.

Općinska uprava odgovorna je za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima, te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu proračuna.

Članak 7.

Općinsko Poglavarstvo je obvezno izvještavati Vijeće o izvršenju Proračuna svaka tri mjeseca i to za razdoblja:

- od 1. siječnja do 31. ožujka;

- od 1. siječnja do 30. lipnja;

- od 1. siječnja do 30. rujna;

- od 1. siječnja do 31. prosinca,

a sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 8.

U Proračunu su planirana sredstva Proračunske zalihe u iznosu 280.000,00 kn.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe do pojedinačnog iznosa do 10.000,00 kn odlučuje Općinski načelnik.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe iznad pojedinačnog iznosa iz stavka 2. ovog članka odlučuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 9.

Općinski načelnik mjesečno izvještava Općinsko poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe iz članka 8. ove Odluke.

Općinsko poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvjestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe iz članka 8. ove Odluke.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za namjene propisane zakonom.

IV. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 10.

Prihodi što ih općinska uprava ostvari obavljanjem djelatnosti, prihod su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihod s osnova kamata po tražbinama općinske uprave uplaćuju se u proračun.

V. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 11.

Prihodi koje se ostvare iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi navedeni u stavku 1 ovog članka mogu se koristiti isključivo za utvrđene namjene.

Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna za ovu proračunsku godinu.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenim vlastitim prihodima tromjesečno izvještavati nadležna tijela općinske uprave.

VI. TROŠENJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Članak 12.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenog ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Član Općinskog poglavarstva, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Članak 13.

Zahtjev za isplatu sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 14.

Proračunskim korisnicima, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim

općim aktima do visine utvrđene tim aktima, kolektivnim ugovorom i osiguranim sredstvima, a izvršava se prijenosom na njihov račun.

Članak 15.

Sredstva za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti, naknade troškova za rad Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća isplaćivati će se temeljem odluke Općinskog vijeća.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenja o povratu sredstava donosi Općinsko poglavarstvo na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 17.

Instrumente osiguranja plaćanje, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje upravni odjel, a potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba, kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga dostavljaju se upravnom odjelu - financije.

VII. POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN

Članak 18.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna bila nezakonita i/ili neopravdana potrebno je odmah zahtjevati povrat proračunskih sredstava u Proračun.

VIII. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 19.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i temeljem prethodne suglasnosti Općinskog poglavarstva.

IX. UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM

Članak 20.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinsko poglavarstvo.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Općinsko poglavarstvo, a ugovor potpisuje Općinski načelnik.

Prihod od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

X. OTPIS DUGOVA

Članak 21.

Općinsko poglavarstvo može u cijelosti ili djelomično otpisati dug prema općini, ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja.

Pod dugom iz stavka 1 ovog članka ne podrazumjeva se dug prema Općini s naslova javnih davanja.

XI. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE

Članak 22.

Općinska uprava upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumjeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Imovinom se mora upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini sukladno zakonu.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja.

Članak 23.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Općine vodi se u upravnom odjelu - financije.

Sve poslovne promjene na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini potrebno je evidentirati u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

XII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 24.

Za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata utvrđenih Planom razvojnih programa Općina se može zadužiti sukladno zakonskim propisima.

U 2008. godini skopljen je Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj na iznos od 20.000.000 kuna. Korištenje kredita prenosi se u 2009. godinu u iznosu od 10.000.000 kuna. U Proračunu za 2009. godinu osigurana su sredstva za interkalarnu kamatu u iznosu od 523.000 kuna.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine može se zadužiti samo uz suglasnost Općinskog poglavarstva sukladno pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima Općine.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi iz stavka 2 ovog članka sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Odluci Općinskog poglavarstva. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine.

XIII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 25.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Tijela općinske uprave koja su proračunski odgovorna za korisnike iz stavke 1. ovoga članka obvezna su prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihova tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća te ih dostaviti Odjelu općinske uprave za financije.

Članak 26.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje općinskim dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja, obavljati će se u Odjelu općinske uprave za financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su Odjelu općinske uprave za financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila korištena protivno zakonu ili Proračunu, Odjel općinske uprave za financije o tome će izvijestiti načelnika.

XIV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 27.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i primitaka Općinsko poglavarstvo može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje utvrditi će Općinsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 28.

Općinsko poglavarstvo može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih razdjela i između pojedinih razdjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama Općinsko poglavarstvo je dužno polugodišnje izvjestiti Općinsko vijeće.

Članak 29.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihod Proračuna za 2009. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2009. godini rashodi su Proračuna za 2009. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja godišnjeg obračuna Proračuna za 2008. godinu.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2170-03-08-01-5

Čavle, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=587&mjesto=10008&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr