SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 6. Petak, 20. veljače 2004.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

Općina Punat

7.

Na temelju članka 21. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00 i 59/01) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01, 28/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 12. veljače 2004. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Punat za 2004. god. i to:

1. održavanje komunalne infrastrukture na području Općine što podrazumijeva:

1.1. Čišćenje i održavanje javnih površina

1.2. Održavanje deponija

1.3. Održavanje zelenih površina

1.4. Nabava opreme za dječja igrališta

1.5. Održavanje dječjih igrala, klupa, ograda i košarica za smeće

1.6. nabava novih koševa za otpatke

1.7. uređenje i prihranjivanje plaža

1.8. održavanje oborinske kanalizacije i čišćenje pijeska

1.9. održavanje nerazvrstanih cesta

1.10. vertikalna i horizontalna signalizacija

1.11. održavanje groblja

1.12. odvoz prikupljenog otpada sa javnih površina

1.13. održavanje javne rasvjete

1.14. dezinsekcija i deratizacija

1.15. ostale komunalne usluge

2. financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. Prihodi od komunalne naknade 800.000,00 kn

2. Dio boravišne pristojbe 410.000,00 kn

3. Dio zakupa javnih površina i koncesija 186.000,00 kn


UKUPNO 1.396.000,00 kn

Članak 3.

Program obuhvaća sljedeće:

I.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 393.000,00 kn

A) Čišćenje javnih površina prema unaprijed dogovorenom održavanju i pometanju javnih površina unutar određenih ciklusa te prema potrebi. Čišćenje i pometanje se obavlja strojno (pometačicom, usisivačima i sl.) te ručno.

B) Odvoz smeća sa malim vozilom obuhvaća:

- Pražnjenje košarica i kontejnera

- Odvoz krupnog otpada ostavljenog oko kontejnera za kućno smeće

C) Održavanje nerazvrstanih cesta

- čišćenje prometnica (uklanjane pijeska, čišćenje rigola, uz rub košenje raslinja, tretiranje pesticidima)

- u izvanrednim okolnostima uklanja se snijeg i led te obavlja posipavanje javnih površina pijeskom, sipinim i solju

D) Uređenje i čišćenje plaža

- uklanjane i odvoz smeća

- uklanjanje nanijetog otpada

- uklanjanje kamenja sa šljunčanog dijela plaža

II.ODRŽAVANJE DEPONIJA (kod Little
Eagla i Lovačkog doma) 90.000,00 kn

- plaćanje dežurnog radnika na deponiji kod Lovačkog doma

- zbrinjavanje metalnog otpada i autoguma

- uređenje i poravnavanje deponije

III.ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA 240.000,00 kn

Obavlja se prema programima održavanja parkovnih i ostalih zelenih površina, a sadrži:

- sječu drveća, rezanje granja, košnju travnjaka i sl. te utovar i odvoz otkosa i ostalog zelenog otpada na deponij

- sječa granja i drveća u izvanrednim okolnostima

- zaštita ukrasnog bilja od bolesti i štetnika

IV.NABAVA OPREME ZA DJEČJA
IGRALIŠTA 25.000,00 kn

V.ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALA
(SPRAVA) KLUPA, OGRADA I KOŠARICA
ZA SMEĆE 20.000,00 kn

- popravak i zamjena oštećenog

- bojanje i održavanje

VI.NABAVA NOVIH KOŠEVA ZA
OTPATKE 50.000,00 kn

VII.UREĐENJE I PRIHRANJIVANJE
PLAŽA 50.000,00 kn

- prihranjivanje plaža pijeskom i kamenim drobljencem

VIII.ODRŽAVANJE OBORINSKE KA-
NALIZACIJE I ČIŠĆENJE
PIJESKA 10.000,00 kn

- čišćenje vodolovnih šahti i cijevi

- uklanjanje lišća i nanosa sa rešetki

IX.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 30.000,00 kn

- krpanje udarnih rupa

- saniranje oštećenih betonskih ploha obalnog šetališta

X.VERTIKALNA I HORIZONTALNA
SIGNALIZACIJA 37.000,00 kn

- dobava novih prometnih znakova

- postavljanje prometnih znakova sa stupovima

- zamjena oštećenih i bojanje stupova (po potrebi)

- postavljanje znakova privremene regulacije prometa

- označavanje horizontalne signalizacije

XI.ODRŽAVANJE GROBLJA (PUNAT
I STARA BAŠKA) 25.000,00 kn

- čišćenje groblja sa košnjom (2x godišnje) i pražnjenje kontejnera u Puntu

- jednokratno pojačano čišćenje i odvoz smeća sa i oko groblja Stare Baške

XII.ODVOZ PRIKUPLJENOG OTPADA
SA JAVNIH POVRŠINA NA
DEPONIJU90.000,00 kn

- odvoz prikupljenog krupnog otpada iz baja

- odvoz prikupljenog otpada iz malih kontejnera i koševa

- odvoz prikupljenog otpada s groblja

XIII.ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE 268.000,00 kn

- utrošak el. energije

- tekuće održavanje

XIV.DEZINSEKCIJA I DERATI-
ZACIJA 58.000,00 kn

- preventivna (proljeće i jesen) i prema potrebi

- veterinarsko-higijeničarske usluge (uklanjanje lešina)

- nadzor nad održavanjem mjera DD

XV. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 10.000,00 kn

- održavanje ribarnice, javnih sanitarija

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je JUO Općine Punat.

JUO Općine Punat dužan je Općinskom vijeću Općine Punat podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2005. god.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-04-3

Punat, 12. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=58&mjesto=51521&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr