SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 5. Petak, 6. veljače 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Grad Novi Vinodolski

Grad Novi Vinodolski

1.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 46. sjednici održanoj dana 3. veljače 2004. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju savjeta za praćenje cijena javnih usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za praćenje cijena javnih usluga na području Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: Savjet) kao stalno radno tijelo Poglavarstva Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: Poglavarstvo).

Članak 2.

Savjet broji pet članova i to: član Poglavarstva zadužen za komunalnu problematiku koji je ujedno predsjednik Savjeta, pročelnik Upravnog odjela za komunalnu djelatnost Grada Novi Vinodolski koji je ujedno zamjenik predsjednika, predstavnik GKTD »Ivanj«-a d.o.o., predstavnik KTD »Vodovod-Žrnovnica« d.o.o. i predstavnika udruge potrošača, koji su ujedno članovi Savjeta.

Mandat predsjednika i članova Savjeta vezan je uz mandat Poglavarstva.

Članak 3.

Savjet obavlja sljedeće poslove:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Novi Vinodolski,

- predlaže Poglavarstvu mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Novi Vinodolski,

- razmatra i daje mišljenje Poglavarstvu na prijedlog cijena javnih usluga na području Grada Novi Vinodolski,

- daje mišljenje na odluke o pravima i obavezama potrošača koje donose isporučitelji javnih usluga,

- prati stanje i daje mišljenje Poglavarstvu o transparentnosti i objektivnosti cijena javnih usluga na području Grada Novi Vinodolski,

- daju mišljenje Poglavarstvu o davanju javnih usluga na socijalno prihvatljiv način, uvažavajući potrebu da osobe sa slabijim prihodima ili posebnim socijalnim potrebama mogu koristiti javnu uslugu,

- daje mišljenje Poglavarstvu o utvrđivanju cijena javnih usluga na nediskriminirajući način,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća i o prijedlozima akata iz nadležnosti Poglavarstva, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obaveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi s zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 4.

Savjet radi na sjednicama. O radu na sjednicama vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja sjednicom, te potpisuje zaključke što ih donosi Savjet.

Ako je predsjednik spriječen zamjenjuje ga, sa svim ovlastima, zamjenik predsjednika.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim glasovanjem, ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 5 dana:

- nakon dobivanja prijedloga cijena komunalnih usluga na koje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu svoju suglasnost treba dati Poglavarstvo ili

- nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Članak 5.

Predsjednik Savjeta je dužan stajališta, prijedloge, izvješća ili mišljenja savjeta dostavljati Poglavarstvu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 307-01/04-01/1

Ur. broj: 2107/02-03-04-3

Novi Vinodolski, 3. veljače 2004.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Milivoj Vidmar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=57&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr