SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

24.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07) i članka 19. i 86.Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 07/06 i 08/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 5. lipnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centra Klenovica ( u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana) izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« RH broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Programom mjera za unapređenja stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 2007. do 2011.godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/07) koji sukladno odredbi članka 346. stavak

5. Zakona ostaje na snazi do isteka razdoblja za koji je donijet, u točki 4.2.4. podtočka 4.2.4.5. utvrđena je obveza donošenja Izmjena i dopuna Plana kojom će se planirati izgradnja lukobrana, te na pojedinim parcelama izvršiti izmjena planiranih gradnji. Ovakvo određivanje predmeta Izmjena i dopuna Plana nije dovoljno jasno određeno, a također su nakon donošenja Programa mjera stupili na snagu zakoni čijim stupanjem na snagu se ukazuje neophodno usklađenje Plana sa njihovim odredbama, te se radi detaljnijeg određivanja predmeta Izmjena i dopuna Plana ukazuje potreba donošenje ove Odluke o izradi Izmjena i dopuna Plana.

Izmjenama i dopunama Plana izvršit će se planiranje izgradnje lukobrana u Klenovici..

Na parcelama oznake 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 Detaljnog plana uređenja Centra Klenovica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/98, 18/03 i 10 /08) na kojima je planirana izgradnja stambeno-poslovnih objekata utvrditi potrebe naselja za poslovne objekte planirane u prizemlju i po utvrđenim potrebama izvršiti korekcije u planiranju izgradnje.

Na parcelama oznake 23 i 24 (k.č.br. 3499/5, 3499/804, 3499/707 i k.č.br. 3499/393 K.O. Ledenice) planirana je izgradnja objekta ugostiteljsko-turističke namjene. Parcela oznake 24 i prije donošenja Plana nije bila jedinstvena parcela već se je sastojala od dvije parcele i to k.č.br. 3499/707 i k.č.br. 3499/393 i na k.č.br. 3499/707 bio je sagrađen stambeni objekt, te vlasnik zemljišta traži promjenu namjene zemljišta. Vlasnik parcele oznake 23 (k.č.br. 3499/5 i 3499/804) traži promjenu namjene parcele u stambeni objekt. Promjenama namjene na parcelama oznake 23 i 24 izvršilo bi se i premještanje planiranja izgradnje objekta ugostiteljsko-turističke namjene na parcelu oznake 26 na kojima je planirana izgradnja športsko-rekreacijskih sadržaja ( tenis centar sa dva tenis igrališta i pratećom građevinom) sa zelenim površinama, te bi se planirala izgradnja objekta ugostiteljsko-turističke namjene skupine hotel, vrsta hotel sa pratećim sportsko-rekreacijskim sadržajima i (k.č.br.3490/1, 3490/2 K.O. Ledenice).

Na k.č.br. 3499/113, 3499/112 i 3499/113 izgrađeni su objekti sa pripadajućim dvorištem. Dijelom predmetnog zemljišta planirana je izgradnja kolno-pješačkih putova. Vlasnici zemljišta traže ukidanje planirane kolno-pješačke komunikacije, te će se Izmjenama i dopunama Plana izvršiti ukidanje kolno-pješačke komunikacije ukoliko ista nije neophodna na ovom području.

Izmjenama i dopunama Plana odredit će se i lokacija za info-punkt i mogućnost obnove ribarske kućice.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana određen je granicama Detaljnog plana uređenja Centra Klenovica (u daljnjem tekstu: Plan).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Planom su utvrđeni uvjeti gradnje, način korištenja i prometna i komunalna infrastruktura.

Područje obuhvata Plana nalazi se u cijelosti u zaštićenom obalnom području mora, te je na isti ishodovana suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora (Klasa: 350-02/08-04/40, Ur. broj: 531-06-08-4 od 21. ožujka 2008. godine)

Tijekom dosadašnje primjene Plana izgrađen je poštanski ured u Klenovici i u postupku su izdavanja građevnih dozvola za izgradnju cesta, centralnog trga i poslovno stambenih objekata.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Radi zaštite akvatorija potrebno je planiranje izgradnje lukobrana u Klenovici. Paralelno sa izradom Izmjena i dopuna Plana potrebno je pristupiti i izradi Studije utjecaja na okoliš.

U obuhvatu Plana planirane su izgradnje objekata ugostiteljsko-turističke namjene, te opravdanim ukidanjem planiranja gradnje objekata ugostiteljsko-turističke namjene treba planirati izgradnju objekta sa pratećim sportsko-rekreacijskim sadržajima na drugoj lokaciji radi kvalitetnije turističke ponude u naselju Klenovica.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga, ali je za izgradnju lukobrana potrebno izraditi i Studiju utjecaja na okoliš koja će se izrađivati istovremeno sa Izmjenama i dopunama Plana, a Izmjena i dopuna Plana donijet će se nakon što Komisija za procjenu utjecaja na okoliš usvoji zaključak kojim se predlaže odobrenje ovog zahvata u smislu njegove prihvatljivosti za okoliš.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge ( podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave poziva i ove Odluke.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Izmjene i dopune Plana izradit će se na kartografskim prikazima na kojima je izrađen Detaljni plan uređenja Centra Klenovica.

Za potrebe izrade izmjena i dopuna Plana koristit će se i digitalna ortofoto karta koju je Grad Novi Vinodolski pribavio od Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga:

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka,

- Lučka kapetanija Rijeka, Senjsko pristanište 3, 51000 Rijeka,

- Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Novi Vinodolski, Obala kneza Branimira 3, 51250 Novi Vinodolski,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- HEP-Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Viktora Cara Emina 2, 51 000 Rijeka,

- GKTD IVANJ d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1, 51250 Novi Vinodolski,

- KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Antona Mataije b.b., 51250 Novi Vinodolski,

- HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija Zapad, Ciottina 17 a, 51000 Rijeka.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana,

- utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 45 dana od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid o prijedlog Izmjena i dopuna Plana - u trajanju od najviše 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave,

- davanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- ishođenje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - u roku od najviše 60 dana,

- donošenje Izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana računajući od donošenja zaključka Komisije za procjenu utjecaja na okoliš o odobrenju zahvata u smislu prihvatljivosti utjecaja na okoliš koji se odnosi na izgradnju lukobrana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurana su u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2008. godinu.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/08-01/9

Ur. broj: 2107/02-03-08-3

Novi Vinodolski, 05.lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr