SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 22. Petak, 13. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 15. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 18/03), članka 6. Poslovnika Gradskog Poglavarstva Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 13/02) Poglavarstvo Grada, na 49. sjednici održanoj dana 14. travnja 2008. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole
parkiranja, blokiranja i deblokiranja vozila na javnim
parkiralištima Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Ovim se Zaključkom utvrđuje organizacija, način naplate i kontrole parkiranja, blokiranja i deblokiranja vozila na javnim parkiralištima pod naplatom na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu i kontrolu parkiranja, blokiranje i deblokiranje vozila te ostale poslove na javnim parkiralištima pod naplatom obavlja GKTD »Ivanj« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ivanj).

Članak 3.

Javno parkiralište je dio javno-prometne površine namijenjene za parkiranje vozila.

Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično te otvorenog ili zatvorenog tipa.

Članak 4.

Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se vrši naplata tijekom cijele kalendarske godine.

Privremena javna parkirališta su parkirališta sezonskog tipa.

Ulična javna parkirališta su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku prometnice u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04).

Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika prometnice, a označena su horizontalnom i vertikalnom signalizacijom sukladno ovom Zaključku i prostorno definirana posebnim projektom.

Otvorena javna parkirališta su parkirališta bez automatskog, poluautomatskog ili ručnog kontroliranog ulaza i/ili izlaza.

Zatvorena javna parkirališta su parkirališta sa automatskom, poluautomatskom ili ručnom kontrolom ulaza i/ili izlaza.

Članak 5.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Javna parkirališta moraju imati oznaku dopuštenog trajanja parkiranja, režima naplate parkiranja i visinu naknade jediničnog sata parkiranja.

Ivanj je dužan označiti, te održavati i čistiti javna parkirališta na kojima se obavlja naplata i kontrola parkiranja.

Članak 6.

Javna parkirališta na području Grada na kojima se naplaćuje parkiranje svrstavaju se u dvije zone:

- prva zona

- druga zona

Lokacije koje ulaze u sustav naplate parkiranja u prvoj zoni su:

1. CENTAR (škola) - zatvoreno parkiralište

2. TRŽNICA - otvoreno parkiralište

3. BRAJDA - otvoreno parkiralište

4. VINODOLSKA UL. - ulično parkiralište

5. JURKOVO II - otvoreno parkiralište

Lokacije koje ulaze u sustav naplate parkiranja u drugoj zoni su:

1. LUKAVICE - zatvoreno parkiralište

3. LUKA I - otvoreno parkiralište

2. LUKA II (garaža) - otvoreno parkiralište

Članak 7.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se ručno i/ili automatski i/ili putem mobilnog telefona i/ili u naplatnoj parkirnoj kućici Ivanja.

Ručna naplata podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje kupnjom unaprijed tiskane parkirne karte neposredno na parkiralištu, od ovlaštene osobe Ivanja.

Automatska naplata podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje istovremenom kupnjom i preuzimanjem parkirne karte putem parkirnog automata.

Naplata putem mobilnog telefona podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje kupnjom parkirne karte elektronskim putem te se za plaćeno parkiranje ne izdaje potvrda (parkirna karta), već se povratnom SMS porukom potvrđuje plaćanje.

Naplata na naplatnoj parkirnoj kućici Ivanj-a podrazumijeva kupnju unaprijed tiskane parkirne ili pretplatne parkirne karte prema odredbama ovog Zaključka.

Članak 8.

Za ručnu i automatsku naplatu te naplatu putem naplatnih parkirnih kućica koristi se parkirna karta.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

- ime grada i skraćeni naziv tvrtke organizatora parkiranja

- naziv parkirališta za koje je kupljena parkirna karta i oznaka zone

- serijski, odnosno redni broj parkirnog automata (za automatsku naplatu) i serijski br. karte

- datum i godinu izdavanja

- vrijeme početka parkiranja

- vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja

- visinu naknade jediničnog sata parkiranja

- obavjest o načinu isticanja parkirne karte (za automatsku naplatu)

Parkirna karta za ručnu i automatsku naplatu, parkirna karta kupljena elektronskim putem, te parkirna karta kupljena na naplatnoj parkirnoj kućici vrijedi samo za parkiralište za koje je kupljena.

Izgled parkirne karte određuje Ivanj.

Članak 9.

Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom, u prvoj i drugoj zoni, utvrđuje se prema sljedećem:

- Od 01. 05. do 30. 09. s radnim vremenom od 07:00 - 24:00 sata, za sva parkirališta osim parkirališta LUKAVICE od 01. 06. do 30. 09. s radnim vremenom od 08:00 - 22:00 sati.

Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima naplaćuje se radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom.

Članak 10.

Cijenu parkirnih karata za pojedine zone, cijenu povlaštene parkirne karte i iznos ugovorne kazne određuje Poglavarstvo Grada Novog Vinodoskog.

U cijeni parkirne karte, povlaštene parkirne karte i ugovorne kazne je uključen i pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Članak 11.

Cijena parkirne karte određuje se za svaki započeti sat parkiranja i iznosi:

- 4,00 (četiri) kn u prvoj i drugoj zoni naplate parkiranja

Cijena dnevne parkirne karte iznosi (samo za otvorena i ulična parkirališta):

- 50,00 (pedeset) kn u prvoj i drugoj zoni naplate parkiranja

Članak 12.

Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte u prvoj i drugoj zoni naplate iznosi:

- 100,00 (sto) kuna za fizičke osobe sa prebivalištem u zoni naplate parkiranja

- 150,00 (sto pedeset) kuna za fizičke osobe koje imaju registriranu poslovnu djelatnost u zoni naplate parkiranja

- 150,00 (sto pedeset) kuna za fizičke osobe zaposlene u zoni naplate parkiranja

- 150,00 (sto pedeset kuna) za fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje turističke djelatnosti u zoni naplate parkiranja (iznajmljivanje soba i apartmana u domaćinstvu)

- 300,00 (tristo) kuna za pravne osobe koje posluju u zoni naplate parkiranja

- 200,00 (dvjesto) kuna za fizičke osobe koje su vlasnici nekretnina (kuća za odmor) u zoni naplate parkiranja.

Članak 13.

Povlaštena parkirna karta može se izdati:

1. fizičkoj osobi koja ima prebivalište u zoni naplate parkiranja

2. fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti u zoni naplate parkiranja

3. fizičkoj osobi koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja

4. fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje turističke djelatnosti u zoni naplate parkiranja (iznajmljivanje soba i apartmana u domaćinstvu)

5. pravnoj osobi koja posluje u zoni naplate parkiranja

6. fizičkoj osobi koja je vlasnik nekretnine u zoni naplate parkiranja.

Osobama navedenim u prethodnom stavku može se izdati povlaštena parkirna karta ako nemaju dospjelih dugovanja s osnove povrede obveza iz Ugovora o parkiranju (članak 21, 22, 23) do dana izdavanja iste.

Ukoliko korisnik povlaštene parkirne karte ima nepodmirenih dugovanja prema Ivanj-u (po osnovi iz stavka 2. ovog članka) gubi pravo na povlaštenu parkirnu kartu sve dok ne podmiri kompletan iznos dugovanja.

Izgled, sadržaj i vrijeme važenja povlaštenih parkirnih karata utvrđuje Ivanj.

Povlaštena karta ne osigurava rezervaciju parkirnog mjesta, već samo parkiranje na slobodnom parkirnom mjestu.

Članak 14.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja:

- ima prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a RH o adresi stanovanja;

- ima vozilo registrirano na svoje ime ili na ime osobe koja živi u zajedničkom kućanstvu, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom;

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti i pravna osoba koja:

- koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje Ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora i izvodom iz obrtnog odnosno sudskog registra;

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom (za pravne osobe).

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja:

- je zaposlena kod obrtnika ili u pravnoj osobi sa sjedištem u zoni naplate parkiranja, što dokazuje ovjerenom potvrdom poslodavca;

- ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja obavlja turističku djelatnost (iznajmljivanje soba i apartmana u domaćinstvu), što dokazuje važećim rješenjem o iznajmljivanju.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - vlasnik objekta u zoni naplate koja:

- posjeduje nekretninu u zoni naplate što dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu predmetnog objekta;

- ima vozilo registrirano na svoje ime ili što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom.

Članak 15.

Fizičkoj osobi i fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje poslovne djelatnosti može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta.

Fizičkoj osobi zaposlenoj u zoni naplate parkiranja može se izdati najviše jedna povlaštena karta.

Fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje turističke djelatnosti (iznajmljivanje soba i apartmana u domaćinstvu) povlaštene parkirne karte se izdaju prema broju registriranih jedinica za iznajmljivanje.

Pravnoj osobi se povlaštene parkirne karte izdaju prema broju službenih vozila.

Članak 16.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Korisnik povlaštene parkirne karte može i za vrijeme njenog korištenja izvršiti promjenu vozila za koju je izdana ukoliko to dokaže dokumentacijom iz čl. 14., st. 1., 2. i 3.

Članak 17.

Rezervaciju parkirnih mjesta za narednu godinu odobrava Poglavarstvo na traženje fizičke ili pravne osobe.

Rezervirana parkirna mjesta su odobrena za:

- za službena vozila Grada, 3 (tri) parkirna mjesta na parkiralištu Brajda

- za službeno vozilo FINE, 1 parkirno mjesto na parkiralištu Brajda

- za potrebe Lučke kapetanije, 2 (dva) parkirna mjesta na parkiralištu Luka I

- za potrebe Lučke uprave, 1 (jedno) parkirno mjesto na parkiralištu Luka I

Članak 18.

Naknada za parkiranje za vozila invalidnih osoba definiranih Pravilnikom o znaku pristupačnosti (»Narodne novine« broj 16/05), na mjestima označenim za invalide na plaća se na svim parkiralištima.

Parkirna mjesta označena za parkiranje vozila invalidnih osoba iz st.1 ovog članka mogu se koristiti ako je znak pristupačnosti propisno istaknut na na vozilu i ako se u vozilu nalazi ili njime upravlja invalidna osoba.

Broj pristupačnih parkirališnih mjesta na javnom parkiralištu definiran je Pravilnikom o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05).

Članak 19.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na parkirnom mjestu, na javnom parkiralištu s naplatom, označenom horizontalnom i/ili vertikalnom signalizacijom sukladno ovom Zaključku, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s Ivanjom Ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom, prihvaćajući uvjete propisane ovim Zaključkom.

Korisnik parkirališta mora kupljenu parkirnu kartu za ručnu i automatsku naplatu, te parkirnu kartu kupljenu u naplatnoj parking kućici vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio naknadu za parkiranje, a povratna SMS poruka da je platio naknadu za parkiranje putem mobilnog telefona, te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena zadržavanja.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila, te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 20.

Korisnik parkirališta čini povredu Ugovora o korištenju javnog parkirališta pod naplatom, koja povlači ugovornu kaznu, ako:

a) ne istakne kupljenu valjanu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište ili nije korisnik valjane povlaštene parkirne karte,

b) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

c) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,

d) ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim i vertikaknim oznakama,

e) koristi parkirališno mjesto protivno članku 18. ovog Zaključka.

Članak 21.

Za povredu Ugovora o korištenju javnog parkirališta pod naplatom plaća se ugovorna kazna.

Iznos ugovorne kazne za povredu Ugovora o korištenju javnog parkirališta s naplatom iznosi 100,00 (sto) kn.

Nalog za plaćanje ugovorne kazne izdaje osoba ovlaštena za kontrolu parkiranja te ga, na odgovarajući način, pričvršćuje na vozilo.

Dostavljanje naloga za plaćanje ugovorne kazne na način iz prethodnog stavka ovog članka smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje ugovorne kazne.

Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ugovornu kaznu najkasnije u roku 8 (osam) dana na način naznačen u nalogu (uplatnicom, kod ovlaštenog naplatničara ili u naplatnoj parkirnoj kućici).

Članak 22.

Ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu s člankom 21. ovog Zaključka dužan je, pored iznosa naloga, platiti zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik parkiranja ne izvrši plaćanje u danim rokovima, Ivanj će protiv njega pokrenuti odgovarajući sudski postupak.

Članak 23.

Kontrolu parkiranja (pravilnost korištenja rezerviranih parkirališnih mjesta, parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom u zoni naplate, kolnih ulaza u zoni naplate i javnih parkirališnih mjesta pod naplatom - plaćanja naknade za parkiranje i vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja, kao i ometanje pristupa parkirnom automatu i nesmetanom izlasku drugog korisnika parkirališta pod naplatom) obavlja ovlaštena osoba Ivanja.

Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje poziva za plaćanje ugovorne kazne, u skladu s odredbama općih uvjeta Ugovora o korištenju parkirališta propisanih ovim Zaključkom.

Članak 24.

Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju ugovorne kazne smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila.

Članak 25.

U svrhu zaštite naplate svojih potraživanja, Ivanj može vozilu inozemnih oznaka kojemu je izdan nalog za plaćanje ugovorne kazne posebnim napravama za blokiranje vozila onemogućiti daljnje kretanje.

U slučaju višekratne (tri i više) zatečene povrede općih uvjeta parkiranja od strane vozila istih registarskih oznaka Ivanj je ovlašten isto vozilo onemogućiti u daljnjem kretanju posebnim napravama za blokiranje vozila.

Vozilom iz st. 1 i st. 2 ovog članka smatra se putničko vozilo, autobus, teretno vozilo, priključno vozilo i radni stroj.

Članak 26.

Po utvrđenom prekršaju iz Članka 25. (st. 1 i st. 2) djelatnik Ivanj-a, ovlašten za naplatu i kontrolu parkiranja i blokiranje vozila izdaje pismeni nalog za blokiranje vozila na javnom parkiralištu pod naplatom.

Nalog za blokiranje sadrži datum i vrijeme izdavanja, registarsku oznaku i tip vozila, oznaku parkirališta i razlog zbog kojeg se vozilo blokira, te potpis ovlaštene osobe.

Kod blokiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom, djelatnik Ivanj-a, ovlašten za naplatu i kontrolu parkiranja i blokiranje vozila, mora na prednje staklo ili drugo vidno mjesto, osim naloga za blokiranje st.1 i st.2 ovog članka, staviti i oznaku upozorenja da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti da bi vozilo bilo deblokirano.

Tekst upute iz st. 3 ovog članka je na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Članak 27.

Troškove deblokade snosi vlasnik ili korisnik vozila.

Ukoliko vlasnik ili korisnik blokiranog vozila iz članka 25. ne preuzme vozilo u roku 24 ili ne zatraži deblokadu, vozilo će ostati blokirano, a vlasniku ili korisniku će se zaračunati dnevna ležarina.

Ivanj će deblokirati vozilo iz članka 25. ovog Zaključka, nakon plaćanja ugovorne kazne, deblokade i ležarine vozila.

Sukladno čl. 72 Zakona o obveznim odnosima Ivanj će zadržati vozilo dok mu ne bude isplaćeno njegovo potraživanje iz st. 3 ovog članka.

Članak 28.

(1) Blokiranje i deblokiranje vozila se vrši prema sljedećem cjeniku:

-blokiranje i deblokiranje putničkog vozila100,00 kn

-blokiranje i deblokiranje autobusa,
teretnog vozila, priključnog vozila
i radnog stroja400,00 kn

-ležarina za putničko vozilo
blokirano duže od 24 sata50,00 kn / dan

-ležarina za autobus, teretno vozilo,
priključno vozilo i radni stroj
blokirano duže od 24 sata200,00 kn / dan

Članak 29.

Prigovor na nalog za blokiranje vozila na javnom parkiralištu s naplatom može se uputiti Ivanj-u pismenim putem u roku osam dana od dana preuzimanja vozila.

Prigovor na odlaže plaćanje ugovorne kazne, deblokade i ležarine vozila.

Članak 30.

Ivanj se obavezuje dostaviti financijsko izvješće prema ovom Zaključku, zaključno s 31. siječnja kalendarske godine za prethodnu godinu sa prijedlogom načina korištenja ostvarene dobiti.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovog zaključka stavlja se izvan snage Zaključak o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 22/07).

Članak 32.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, osim čl. 12. - 16. istoga, koji stupaju na snagu stupanjem na snagu Odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski.

Zaključak će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/12

Ur. broj: 2107/02-03-08-3

Novi Vinodolski, 15. travnja 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=560&mjesto=51250&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr