SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 20. Ponedjeljak, 2. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju članka 15. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03), članka 28. st. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 04), i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/ 05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne
djelatnosti - održavanja javne rasvjete

Članak 1.

Na temelje provedenog Javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu »Novi list« dana 30.03.2008. godine, sukladno Odluci o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete kl.: 363-02/08-01/7, ur. br. 2107/02-08-08-3, koju je donijelo Poglavarstvo Grada na svojoj sjednici održanoj dana 21.03.2008. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu »Kabela« d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 37. (u daljem tekstu: odabrani ponuditelj), te im povjerava obavljanje komunalne djelatnosti - održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski.

Za poslove iz stavka 1. ovog članka naručitelj i sklopiti će Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti-održavanja javne rasvjete (u daljem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Komunalna djelatnost-održavanje javne rasvjete za koju se sklapa Ugovor temeljem ove Odluke određena je člankom 3. st. 1. točkom 13. i člankom 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), te čl. 26. i 28. st. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/04).

Održavanje javne rasvjete obuhvaća tekuće održavanje postojećih objekata i uređaja javne rasvjete, te pojačano odražavanje, odnosno rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete na dionicama na kojima se izvode radovi uzdužnih raskopa radi polaganja druge infrastrukture, prespajanje postojećih elemenata sa ciljem uštede na troškovima održavanja, a sve u skladu godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj dužan je radove na održavanju javne rasvjete obavljati tehničkim prihvatljivim sredstvima uz mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata, uvažavajući mjere zaštite okoliša.

Članak 4.

Ugovor iz članka 1. stavka 2. ove Odluke sklapa se na vrijeme od četiri (4) godine.

Taj rok teče od dana obostranog potpisa Ugovora, koji sukladno članku 29. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 04) sklapa Poglavarstvo, a potpisuje Gradonačelnik.

Sastavni dio ove Odluke i Ugovora je ponuda »Kabela« d.o.o. Novi Vinodolski, A. Mažuranića 37. od 14.04.2008. godine.

Članak 5.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj radova koji su predmet ove Odluke, snosit će troškove istih na objektima i javnim površinama, kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dati na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Obračun troškova izvršenih radova iz prethodnog stavka ovog članka vršiti će se sukladno cijenama utvrđenim u ponudbenoj dokumentaciji iz prethodnog članka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/08-01/13

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 15. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=558&mjesto=51250&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr