SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju članka 20., 24. i 34. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 155/02) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 20. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika
nacionalne manjine u Općini Čavle

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu predstavnika nacionalne manjine u Općini Čavle koje je imao u obavljanju poslova predstavnika za ostvarivanje prava albanske nacionalne manjine, izabranim na izborima za predstavnika nacionalne manjine u Općini Čavle, provedeni 17. lipnja 2007.

Članak 2.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ove Odluke podrazumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske u visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

Predstavnik nacionalne manjine ostvaruje pravo na naknadu u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta obavljanja poslova.

Članak 3.

Predstavnik nacionalne manjine u Općini Čavle ostvaruje pravo na mjesečnu nagradu najviše do visine od 20% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi predstavničkog tijela Općine Čavle.

Članak 4.

Predstavnik nacionalne manjine otvoriti će račun sredstava koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava na području Općine Čavle za koju je izabran, za financijski plan korištenja tih sredstava i završni račun.

Financijski plan i završni račun sredstava koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Na predstavnika nacionalne manjine u Općini Čavle te njegovih ovlasti i obveza odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 28., 29., 30., 31., 32. i 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj: 155/02).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/4

Ur. broj: 2170-03-08-01-7

Čavle, 20. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=556&mjesto=10008&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr