SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

67.

Na temelju članka 11. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« RH broj 26/03), članka 22. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/04) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03, 23/05 i 7/06), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 21. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje obvezatne preventivne
dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije i higijeničarskih
poslova na području Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Na temelju Javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu »Novi list« dana 18. 11. 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: davatelj koncesije) prihvaća ponudu »Veterinarske ambulante Crikvenica« d.o.o. Crikvenica, Kotorska 28 (u daljem tekstu: korisnik koncesije), te povjerava obavljanje obvezatne preventivne dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije i higijeničarskih poslova na području Grada Novi Vinodolski Veterinarskoj ambulanti Crikvenici d.o.o., Crikvenica, Kotorska 28.

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. ove Odluke predviđeni su čl. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/04) kao komunalna djelatnost sukladno odredbama čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« RH broj 26/03).

Članak 3.

Koncesija koja je predmet ove Odluke dodjeljuje se na rok od pet (5) godina.

Rok teče od dana sklapanja Ugovora o koncesiji koji sklapa Poglavarstvo Grada, a potpisuje Gradonačelnik, na temelju ove Odluke, a sukladno odredbama članka 24. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/04).

Ugovorom o koncesiji reguliraju se prava i obaveze davatelja koncesije, te prava i obaveze korisnika koncesije.

Članak 4.

Objekti na i u kojima se provode mjere obavezne preventivne dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije, te načini provođenja definirani su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97), Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07).

Higijeničarski poslovi se provode sukladno člancima 52. i 118. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/ 07), te člancima 50., 55. i 58. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06) i obuhvaćaju poslove sakupljanja s javnih površina životinjskih lešina radi njihovog uništavanja, te organizaciju skloništa za životinja sukladno odredbama članka Zakona o zaštiti životinja u kojima će se organizirati sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, a ako se ne može odmah utvrditi njihov vlasnik i njihov smještaj, te javno informiranje putem medija o pronalasku napuštenih i izgubljenih životinja.

Članak 5.

Korisnik koncesije dužan je izvršavati poslove koji su predmet koncesije u skladu sa Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (»Narodne novine« broj 35/07), te u skladu sa člankom 48. st. 3. Zakonom o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07), te ishoditi adekvatna rješenja definirani predmetnim zakonima i podzakonskim aktima u roku od godine dana od dana potpisa ugovora. U suprotnom Ugovor o dodjeli koncesije će se smatrati raskinutim.

Članak 6.

Korisnik koncesije dužan je pravovremeno i pravovaljano izvještavati davatelja koncesije o posjednicima, odnosno vlasnicima sakupljenih životinjskih lešina, te napuštenih i izgubljenih životinja sakupljenih na javnim površinama.

U slučaju davanja netočnih podataka i naplate troškova davatelju koncesije s osnova nepoznatog vlasnika, odnosno posjednika životinje, za koje se naknadno utvrdi da je posjednik, odnosno vlasnik poznat, ugovorni odnos se raskida i naplaćuje neosnovano fakturiran trošak davatelju koncesije putem dostavljenog instrumenta osiguranja plaćanja iz čl. 8. ove Odluke.

Članak 7.

Korisnik koncesije dužan je plaćati godišnju koncesijsku naknadu u visini od 40.000,00 kn i to danom potpisa Ugovora za 2008. godinu, a za sve ostale godine svakog 30. prosinca u godini.

Naknada iz ovog članka plaća se u korist Proračuna Grada Novi Vinodolski, davatelja koncesije.

Članak 8.

Korisnik koncesije dužan je dati pisanu izjavu da će prilikom sklapanja Ugovora dati bianco mjenice ili zadužnice na ime jamstva za ispunjenje Ugovora u iznosu od 200.000,00 kn.

Članak 9.

Korisnik koncesije dužan je komunalne usluge koja je predmet ove Odluke naplaćivati korisnicima usluge u skladu sa ponudbenim iskazom radova cijena usluge od 28. 11. 2007.

Grad Novi Vinodolski će komunalne usluge od javnog interesa plaćati svakog 15. u mjesecu za usluge izvršene u prethodnom mjesecu na temelju dostavljenih faktura korisnika koncesije ovjerenih osd strane ugovorenog nadzora Grada, a u skladu s ponudbenim iskazom cijena usluga od 28. 11. 2007.

Članak 10.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje poslova dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije i higijeničarskih poslova na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 16/02).

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/95

Ur. broj: 2107/02-01-07-2

Novi Vinodolski, 21. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=537&mjesto=51250&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr