SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

63.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 21. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po djelatnostima i namjena istih sa procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u razdoblju od 1. 1. 2008. do 31. 12. 2008.

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1. 1. 2008. do 31. 12. 2008. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

VRSTA PRIHODA 2008. godina u kn

Komunalni doprinos 6.988.000,00

Šumski doprinos 483.000,00

Koncesijska naknada 100.000,00

Preneseni prihod iz prijašnjeg razdoblja 2.912.012,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe 599.000,00

Naknada za priključenje odvodnje 959.000,00

Eko renta 500.000,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša

i energetsku učinkovitost 2.406.800,00

Ostali proračunski prihodi 200.000,00

UKUPNO PRIHOD 15.147.812,00

III. RASHOD

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, po godinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

Članak 4.

Realizacija Programa iz članka 3. točaka A. B. C. i E, isfinancirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa i koncesijske naknade.

Rashodi ugovoreni, a nerealizirani u prijašnjem razdoblju izfinacirati će se iz prihoda ostvarenog za tu namjenu u prijašnjem razdoblju.

Otplata anuiteta po kreditnom zaduženju Vodovoda Žrnovnice d.o.o., iz članka 3. točke F. tereti troškovnu stranu Proračuna za 2008. godinu u iznosu od 599.000,00kn, a financira se iz naknade za priključenje i ostalih proračunskih prihoda, dok ostali preneseni rashodi iz prijašnjeg razdoblja terete ostvareni prihod za tu namjenu u prijašnjem razdoblju.

Točka G. članka 3. ovog programa - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu 1.788.000,00kn financira se dijelom iz naknade za priključenje, dijelom iz kreditnog zaduženja Ivanj-a, gdje Grad učestvuje sa troškom otplate anuiteta, te dijelom iz ostalih proračunskih prihoda. Rashodi ugovoreni, a nerealizirani u prijašnjem razdoblju izfinacirati će se iz prihoda ostvarenog za tu namjenu u prijašnjem razdoblju.

Članak 5.

Trošak sanacije deponije »Duplja«, te planovi intervencije u okoliš i zaštite okoliša u ukupnom iznosu od 2.406.800,00 kn, izfinancirati će se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , a ostala ulaganja u zaštitu okoliša iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada.

Članak 6.

Realizaciju Programa iz članka 3. točke F. operativno provodi KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o., kojem je Grad Novi Vinodolski prenio javne ovlasti.

Realizaciju Programa iz članka 3. točaka D., G. i H. koji se odnose gradnju, odnosno sanaciju mrtvačnica na mjesnim grobljima, gradnju objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda i na sanaciju deponije »Duplja« provodi GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem je Grad prenio javne oblasti.

Trgovačka društva iz stavka 1. i 2. ovog članka, dužna su izvješće o realizaciji dijela Programa, utvrđenog ovim člankom, podnijeti Poglavarstvu Grada do kraja mjeseca veljače za prethodnu godinu.

Članak 7.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2008. godine.

Klasa: 363-02/07-01/97

Ur. broj: 2107/02-01-07-2

Novi Vinodolski, 21. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=537&mjesto=51250&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr