SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

127.

Na temelju članka 28. točka 15. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst i 35/07), a u cilju provođenja dokumenta »Socijalna karta Primorsko-goranske županije«, Županijska skupština, na sjednici 22. studenoga 2007. godine donijela je

AKCIJSKI PLAN
zadovoljavanja socijalnih potreba stanovništva
Primorsko-goranske županije za razdoblje
2007. - 2009. godine

I. Uvod

Akcijski plan zadovoljavanja socijalnih potreba stanovništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007.- 2009. godine izrađen je na temelju »Socijalne karte Primorsko-goranske županije« kao podloge za planiranje u kojoj su definirane socijalne potrebe stanovništva Primorsko- goranske županije.

Socijalne potrebe stanovništva u Akcijskom planu određene su u skupini potreba zdravstvene i socijalne sigurnosti, koja u sebi objedinjuje šest podvrsta sustava potreba: obrazovanje, zaposlenje, materijalna dobra, zaštitu socijalno ugroženih i zaštitu od izvanrednih okolnosti.

U skladu s nadležnostima županije i definiranim socijalnim potrebama u dokumentu »Socijalna karta«, u dokumentu »Akcijski plan za zadovoljavanje socijalnih potreba stanovništva Primorsko-goranske županije« istaknuta su sljedeća područja za intervenciju:

A. Zdravstveno stanje stanovništva

B. Odgojni, obrazovni i sustav socijalne skrbi

C. Rizična ponašanja djece i mladih

D. Kvaliteta življenja

II. Područja za intervenciju u nadležnosti Primorsko- goranske županije

A) ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠTVA

1. mjera: Prevencija kardiovaskularnih bolesti

Podržava se provođenje programa aktivnosti koje su usmjerene promociji zdravoga načina života i ranom otkrivanju rizičnih čimbenika za nastanak bolesti. Za to je potrebno sustavno raditi na edukaciji cjelokupne populacije, posebno najugroženijih skupina stanovništva, ali i zdravstvenih djelatnika, nastavno odgojnog osoblja u školama i dječjim vrtićima. Nužno je u društvu stvoriti uvjete koji će omogućiti da zdravi stilovi življenja budu izbor, te dostupni i društveno prihvaćeni.

Cilj programa je smanjiti broj pušača, povećati broj prepoznatih hipertoničara i povećati broj stanovnika koji se pravilno hrane i redovito provode tjelesnu aktivnost.

Provedbene
aktivnosti

Rokovi
izvršenja

Nositelj

Suradnici
u provedbi

Financijska
sredstva

Pokazatelji
provedbe

Edukacija o zdravom načinu života i rizicima

Aktivnosti će se provoditi kontinuirano u zadanom razdoblju

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ (dalje: NZZJZ PGŽ)

Zdravstvene i prosvjetne ustanove, mediji

Sredstva iz proračuna Primorsko - goranske županije- JLS

- Pokazatelji specifičnog pobola i pomora

Poboljšanje ponude preventivnih programa

Kontinuirano

Udruge koje okupljaju interesne skupine stanovništva

- Članovi udruga, šire stanovništvo

Sredstva udruga, sponzori

- Broj akcija i sudionika

Rano otkrivanje visokog krvnog tlaka u PZZ

Kontinuirano

NZZJZ PGŽ

liječnici PZZ

Sredstva iz proračuna PGŽ - JLS

Broj poslanih poziva, obavljenih pregleda i pozit. rezultata

Škola nepušenja - edukacija edukatora

Tijekom 2008 - 09. god.

NZZJZ PGŽ, predavači Zagrebačke škole nepušenja

liječnici PZZ

Sredstva iz proračuna PGŽ, kotizacija sudionika

Broj sudionika, njihov uspjeh na ispitu

Škola nepušenja - rad s pušačima

Kontinuirano

Liječnici primarne zdravstvene zaštite (dalje: PZZ)

psiholozi NZZJZ PGŽ

Učešće polaznika tečaja

Broj polaznika, broj onih koji su prestali pušiti

2. mjera: Prevencija i rano otkrivanje raka vrata maternice

Rak vrata maternice jedini je oblik karcinoma koji ima predstadij koji se može otkriti i liječiti prije nego se rak razvije. Za rano otkrivanje neophodno je povećati znanje žena o važnosti redovnog odlaska ginekologu i obavljanju PAPA-testa. Neophodno je ukazati i na činitelje koji utječu na pojavu promjena na vratu maternice, odnosno na važnost odgovornog spolnog ponašanja. Prema nacionalnim smjernicama PAPA test treba obavljati jednom u tri godine, a po potrebi češće i to prema europskim standardima Cytobrush metodom. Gotovo četvrtina žena nema izabranog ginekologa u PZZ, a ostale na pregled čekaju i nekoliko mjeseci, za što je odgovoran prevelik broj žena (normativ od 6.000 žena) po jednom ginekologu, a neki u Županiji imaju ih i 8.000.

Osim fokusa na preventivne preglede žena, neophodno je podupirati edukativne programe i savjetovališta za mlade (oba spola) o zdravom spolnom životu i prevenciji spolno prenosivih bolesti.

Cilj navedenih aktivnosti je smanjiti ukupnu pojavnost i smrtnost od raka vrata maternice.

Provedbene
aktivnosti

Rokovi izvršenja

Nositelj

Suradnici
u provedbi

Financijska
sredstva

Pokazatelji
provedbe

- Edukacija žena o odgovornom spolnom ponašanju, spolnoj higijeni te važnosti PAPA - testa

Aktivnosti će se provoditi kontinuirano u zadanom razdoblju

- PGŽ,
- NZZJZ PGŽ

- PZZ,
- mediji,
- škole,
- udruge

- Sredstva iz proračuna PGŽ - JLS

- Broj izdanih i distribuiranih edukativnih materijala, broj pregledanih žena

- Edukacija ginekologa o metodama uzimanja PAPA-testa (Cytobrush)

- Tijekom 2008., kasnije obnova znanja

- NZZJZ PGŽ,
- KBC

- Citolozi Medicinskog fakulteta i KBC-a

- Sredstva iz proračuna PGŽ

- Ocjena kvalitete
uzoraka,
broj pozitivnih nalaza

- Aktivan pristup
- pozivanje žena na pregled

- Kontinuirano

- NZZZJZ PGŽ
- PZZ

- PZZ, citolozi Doma zdravlja i KBC-a,
- mediji

- Sredstva iz proračuna PGŽ - JLS

- Broj odazvanih žena, nalazi PAPA - testova

- Rad centara za mlade »Savjetovalište otvorenih vrata«

- Kontinuirano

- NZZJZ PGŽ

- Dom zdravlja,
- škole

- Sredstva iz proračuna PGŽ
- Grad Rijeka
- ostale JLS

- Broj posjeta savjetovalištu, pokazatelji o pobolu mladih

3. mjera: Praćenje i sprečavanje ozljeđivanja

Ozljede su vodeći uzrok smrti osoba do 40 godina starosti, posebno muškaraca. Evidencija o ozljedama kao uzrocima smrti dostupna je u sustavu mortalitetne statistike u NZZJZ. Svi takvi uzroci smrti povezani su s vanjskim uzrokom, odnosno mehanizmom ozljede i važan su podatak u kreiranju preventivnih programa. Međutim, podaci o ozljedama koje nisu sa smrtnim ishodom, u zdravstvenom su sustavu insuficijentni. Izvještaji iz PZZ zbirni su po vrstama ozljeda i nisu povezani s vanjskim uzrokom. Nadalje, nije prepoznato obiteljsko nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje djece, nasilje nad ženama i starijim osobama. U zdravstvenom izvještajnom sustavu može se prepoznati jedino ako je osoba hospitalizirana.

Sustavno se radi na prevenciji ozljeda u prometu edukativnim i represivnim mjerama, s različitim rezultatima. Za detaljnu analizu problema i kreiranje odgovarajućih aktivnosti, neophodno je prikupiti detaljne podatke o ozljeđivanjima u PGŽ - njihovoj rasprostranjenosti, vrstama, rizičnim čimbenicima. To je moguće uspostavom trauma registra.

Cilj je nadzor i sprečavanje ozljeda i nasilja i posljedično sprečavanje invalidnosti i smrtnosti.

Provedbene
aktivnosti

Rokovi izvršenja

Nositelj

Suradnici
u provedbi

Financijska
sredstva

Pokazatelji
provedbe

- Uspostava
trauma registra
- Preventivni programi usmjereni raznim skupinama stanovništva (djeca, starije osobe, radna populacija, sudionici u prometu)
- Edukacija stanovništva za prevenciju ozljeda i posljedica ozljeđivanja (prva pomoć)

- Tijekom 2008.
- Tijekom cijeloga razdoblja
- Kontinuirano

- PGŽ, NZZJZ,
- NZZJZ
- NZZJZ,
Crveni križ

- PZZ, KBC, Medicinski fakultet, MUP
- NZZJZ, Dom zdravlja, KBC, Medicinski fakultet, MUP, škole, udruge, Crveni križ, privredni subjekti, osiguravajuća društva, HAK
- Crveni križ, PZZ, udruge građana, škole, MUP, vatrogasci, interventne službe, KBC, Hitna pomoć

- Sredstva iz proračuna Primorsko- goranske županije
- PGŽ, Privredni subjekti, osiguravajuća društva, donatori, uključeni državni resori (ministarstva)
Osiguravajuća društva, HZZO, polaznici tečaja

- Broj i kvaliteta prikupljenih podataka
- Broj ozlijeđenih, vrste ozljeda u usporedbi s prijašnjim podacima
- Broj slučajeva ozljeđivanja u kojima je pružena laička prva pomoć, broj i intenzitet komplikacija

4. mjera: Prevencija psihičkih oboljenja kod starijih osoba i njihovo zbrinjavanje

Opće starenje populacije i stalno povećanje udjela starijih od 65 godina u ukupnome stanovništvu, obitelj koja je, promjenom strukture i funkcije, prestala biti osnovni nositelj zaštite starijih, pred društvenu zajednicu postavlja zahtjev za intervencijom u skrbi za starije. Postojeće usluge nisu dostatne za osiguranje kvalitetnijih uvjeta života osoba treće životne dobi.

Današnja najčešća rješenja jesu smještaj u domove (koji su kapacitetima vrlo limitirani) ili smještaj bolesnih u zdravstvene ustanove. To uglavnom nije dragovoljno i u skladu sa željom da se boravi u vlastitome domu što je duže moguće, što je i cilj aktivnosti koje se provode u zapadnim razvijenim zemljama.

Za smještaj starijih, psihički oboljelih osoba treba organizirati dnevne centre koji bi omogućili ukućanima da takvu osobu zadrže u obitelji. Kada se jednom postavi dijagnoza senilne demencije, zbog nepostojanja protokola, zdravstveni i socijalni radnici nisu dobro koordinirani u aktivnostima zbrinjavanja takvih osoba.

Cilj: smanjiti broj starijih psihički oboljelih te olakšati njihovo zbrinjavanje.

Provedbene
aktivnosti

Rokovi izvršenja

Nositelj

Suradnici
u provedbi

Financijska
sredstva

Pokazatelji
provedbe

- Edukacija o rizicima za psihičko obolijevanje kod starijih i o zdravom načinu života
- Izrada protokola za zbrinjavanje psihički oboljele starije osobe i edukacija PZZ
- Senzibilizacija stanovništva za probleme treće životne dobi, posebno psih. bolesnike (antistigma program)
- Otvaranje dnevnoga centra za starije, psih. oboljele, sa savjetovalištem

- Tijekom cijeloga razdoblja
- Tijekom 2008. god.
- Kontinuirano
- Tijekom zadanoga razdoblja 2009.

- PGŽ, NZZJZ,
- spec. psihijatri iz KBC Rijeka i NZZJZ PGŽ
- Upravni odjel za zdr. zaštitu i socijalnu skrb
- PGŽ, jedinice lokalne samouprave, Crveni križ
- Centar za socijalnu skrb

- PZZ, KBC, Medicinski fakultet, Centar za soc. skrb, mediji
- Dom zdravlja, KBC, Medicinski fakultet, Centar za soc. skrb,
- NZZJZ, Dom zdravlja, KBC, Medicinski fakultet, škole, udruge, Crveni križ, škole, mediji
- jedinice lokalne samouprave, socijalne i zdravstvene ustanove

- Sredstva iz proračuna Primorsko- goranske županije
- Državni proračun
- PGŽ, HZZO,
- PGŽ, jedinice lokalne samouprave
- PGŽ, jedinice lokalne samouprave, osiguravajuća društva
- Državni proračun

- Broj održanih tečajeva, sudionika i izdanih eduk. materijala
- Donesen protokol
- Broj predavanja, emisija, izdanog eduk. materijala
- Broj smještenih osoba, kvaliteta rada, zdrav. stanje osoba

5. mjera: Prevencija korištenja alkohola kod srednjoškolske mladeži

Konzumacija alkohola u našem je društvu prihvaćena kao dio nacionalne tradicije. Ona se tolerira i javno podržava u medijima. U prihvaćenom europskom sporazumu o alkoholu posebno se naglašava pravo djece i mladih da odrastu u okolini koja je zaštićena od negativnih posljedica alkoholiziranja.

Pojava raširena kod mladih je konzumacija alkohola, naročito vikendom, kada se bilježi povećan broj intervencija na Hitnom traktu KBC-a zbog akutnoga trovanja alkoholom.

Do sada provedeni programi pokazali su interes mladih za organizirane djelatnosti u kojima sami sudjeluju, čime se potvrđuje i veliki međusobni utjecaj vršnjaka (peer education).

Stoga osnovni sadržaji programa za mlade moraju poticati zdravi život, pozitivne vrijednosti, razvoj kompetencija, talenata, kreativnosti i samopouzdanja.

Cilj: smanjiti konzumaciju alkohola kod srednjoškolske mladeži.

Provedbene
aktivnosti

Rokovi izvršenja

Nositelj

Suradnici
u provedbi

Financijska
sredstva

Pokazatelji
provedbe

- Prevencija i edukacija o rizičnim oblicima ponašanja
- Organizacija slobodnog vremena

- Tijekom cijeloga razdoblja
- Kontinuirano
- Tijekom 2008. god.

- PGŽ, NZZJZ, škole
- Jedinice lokalne samouprave, mladi - škole i udruge

- PZZ, KBC, Medicinski fakultet, nastavnici, mediji, mladi, Crveni križ (preko škola, udruga, sportskih društava)
- Škole, udruge, sportska društva

- Sredstva iz proračuna Primorsko- goranske županije
- JLS
- Jedinice lokalne samouprave

- Broj održanih tečajeva, sudionika i izdanih eduk. materijala
- Aktivnosti mladih u slobodno vrijeme, broj sudionika

B) ODGOJNI, OBRAZOVNI SUSTAV I SUSTAV SOCIJALNE SKRBI

Potrebno je nastaviti ulaganja u izgradnju novih osnovnih i srednjih škola i opremanje škola suvremenim didaktičkim sredstvima (učenički i nastavnički knjižni fond, računala). Također je potrebno pružiti potporu razvoju novih programa iznad zakonskog minimuma (organiziranju cijelodnevnih i produženih boravaka, posebnim programima učenja stranih jezika, pomoć u organizaciji prijevoza za učenike putnike, programi prevencije nasilja, kreativnog rada s učenicima, stručnog usavršavanja učitelja, kulturno izdavačkih manifestacija i dr.).

U skladu s Europskim i svjetskim trendovima nužno je ubrzavanje nastavaka procesa decentralizacije sustava socijane skrbi. Nužno je organizirati sustav pružanja usluga čim bliže svojim korisnicima, odnosno mjestu prebivanja, s naglaskom na vaninstitucionalne oblike skrbi.

Provedbene aktivnosti

Rokovi
izvršenja

Nositelj

Suradnici u provedbi

Financijska sredstva

Pokazatelji provedbe

- Izraditi Snimku stanja u
sustavu školstva u PGŽ

- 2008. g.

- PGŽ

-Škole
- Agencija za odgoj i obrazovanje
- MZOS

- PGŽ
- MZOS

- Napravljena snimka stanja

- Izraditi novi dokument Mreža škola u PGŽ nakon donošenja pedagoškog standarda od strane MZOS

- 2008. g.

- PGŽ

-Škole
- Agencija za odgoj i obrazovanje

- PGŽ
- MZOS

- Donesen dokument Mreža Škola u PGŽ

- Nastaviti razvijati Programe iznad zakonskog standarda

- kontinuirano

- PGŽ

-Škole

- PGŽ
- MZOS
- JLS

- Broj programa i korisnika programa iznad zakonskog standarda

- Izraditi Strategiju i akcijski plan razvoja socijalne skrbi PGŽ

- tijekom
2007. g.

- Odjel za zdravstvo PGŽ

 

- PGŽ

- Izrađena Strategija i Akcijski plan,

- Obnoviti Županijsko povjerenstvo za socijalnu skrb

- tijekom
2007. g.

- Odjel za zdravstvo PGŽ

- Centri za socijalnu skrb

- PGŽ

- Formirano Županijsko povjerenstvo za socijalnu skrb

- Aktivno sudjelovanje u traženju rješenja decentralizacije sustava socijalne skrbi

- kontinuirano

- Odjel za Zdravstvo
PGŽ
- Grad Rijeka
- PGŽ

- Centri za socijalnu skrb
- druge ustanove i udruge

- PGŽ
- Grad Rijeka
- JLS

- Ponuđena rješenja decentralizacije sustava socijalne skrbi

- Podignuti materijalno tehničku razinu centara za soc. skrb (prostor, povećanje br. djelatnika i edukacija)

- kontinuirano

CZSS-i

- Centri za
socijalnu skrb

- MZOS
- PGŽ
- JLS

- Broj novih djelatnika - Umreženost sustava
- Osiguran adekvatan prostor

- Organizacija Foruma udruga angažiranih na rješavanju problematike socijalne skrbi

- 2008. g.

- Županijsko povjerenstvo za socijalnu skrb

Centri za
socijalnu skrb
- Udruge

- PGŽ
- JLS
- MZSS

- Organiziran Forum udruga

- Uspostaviti integrirani informacijski sustava za soc. skrb

- 2008.-2009.

- MZSS

- Centri za
socijalnu skrb

- MZSS
- JLS

- Uspostavljen integrirani informacijski sustav

- Poticati financiranje različitih oblika socijalne skrbi

- kontinuirano

- Županijsko povjerenstvo za socijalnu skrb
- Grad Rijeka
- PGŽ

- Centri za
socijalnu skrb

- PGŽ
- MZZS

- Promjenjena struktura financiranja

- Poticati vaninstitucionalne oblike skrbi za sve kategorije korisnika (udomiteljstvo, obiteljski domovi, servisne usluge)

- kontinuirano

- Grad Rijeka
- PGŽ

- Centri za socijalnu skrb
- domovi i druge ustanove
- nevladine udruge
- JLS

- PGŽ
- Grad Rijeka
- JLS

- Broj programa i korisnika vaninstitucionalne skrbi

Četvrtak,22.studenoga2007. Stranica3999—broj43

LUŽBENENOVINE

- Poticati formiranje mobilnih timova za rješavanje najsloženijih slučajeva socijalne skrbi

- kontinuirano

- PGŽ

- Centri za socijalnu skrb
-Druge ustanove iz socijalne skrbi

- PGŽ
- Grad Rijeka
- JLS

- Formiran mobilni tim

- Potaknuti formiranje Referalnih Centara za pojedine kategorije korisnika

- 2008. g.

- PGŽ
Županijsko povjerenstvo za socijalnu skrb

- Druge ustanove iz socijalne skrbi

- PGŽ
- Grad Rijeka
- MZSS

- Prijedlozi za formiranje
Referalnih Centara
- Formirani Centri

C) RIZIČNA PONAŠANJA DJECE I MLADIH

Podržava se daljnje provođenje programa za djecu i mlade putem financiranja projekata za zadovoljavanje javnih potreba iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi nevladinih udruga, ustanova u vlasništvu županije i jedinica lokalne samouprave kao dobar oblik prevencije rizičnih ponašanja.

Predlaže se nastavak istraživanja pod nazivom »Čestine korištenja sredstava ovisnosti kod srednjoškolske mladeži« u organizaciji Sveučilišta u Rijeci, Filozofskog fakulteta Rijeka. Potrebno je osigurati dodatnu edukaciju i stručno usavršavanje djelatnika u sustavu prevencije i suzbijanja zloporabe droga. Posebno će se nastaviti razvijati program primarne prevencije i sekundarne prevencije te rad s rizičnom djecom i mladima putem programa Nastavnog zavoda za javno zadravstvo Primorsko-goranske županije.

Cilj: smanjiti konzumiranje sredstava ovisnosti kod djece i mladih.

Provedbene
aktivnosti

Rokovi
izvršenja

Nositelj

Suradnici
u provedbi

Financijska sredstva

Pokazatelji
provedbe

- Izrada Akcijskog plana aktivnosti na suzbijanju zloporabe opojnih droga za razdoblje
› 2009

Aktivnosti će se provoditi kontinuirano u zadanom razdoblju

- Povjerenstvo za suzbijanje zloporabe droga

- Organizacije i ustanove angažirane na problematici

- PGŽ

- Donesen Akcijski plan

- Kordinacija institucija, organizacija i udruga koje se bave prevencijom i suzbijanjem zloporabe droga

- kontinuirano

- Povjerenstvo za suzbijanje zloporabe droga

- Organizacije i ustanove angažirane na problematici
- JLS

- PGŽ
- JLS

- Broj sastanaka i aktivnosti Povjerenstva za suzbijanje zloporabe droga
- i tijela u JLS

- Educirati djelatnike u sustavu prevencije i suzbijanju zloporabe droga

- kontinuirano

- Povjerenstvo za suzbijanje zloporabe droga

- NZJZPGŽ
- Škole, udruge
- KBC,
Psih. Bolnice,
Dom zdravlja

- PGŽ
- MZSS

- Broj educiranih
ljudi

- Educirati djelatnike u sustavu zdravstva i školstva za rad s djecom i mladima zahvaćenim ovom problematikom

- kontinuirano

- NZJZPGŽ
-Sveučilište u Rijeci

-Škole
-Dom zdravlja

- PGŽ
- Grad
Rijeka
- MZOS
- MZZS

- Broj educiranih prosvjetnih i zdravstvenih djelatnika

- Nastavak praćenja i istraživanja pojave putem znanstvenih istraživanja

- kontinuirano

PGŽ
- NZZJZPGŽ

- Organizacije i ustanove angažirane na problematici

- MZZS
- PGŽ
- Grad
Rijeka

- Broj provedenih istraživanja

- Nastaviti razvijati organizaciju sustava prevencije i izvabolničkog liječenja iznad državnog standarda (Odsjek za primarnu prevenciju ovisnosti)

- kontinuirano

- PGŽ
- NZZJZPGŽ

- škole,
- druge organizacije i ustanove angažirane na problematici

- MZSS
- PGŽ
- Grad
Rijeka
- JLS

- Provedeni programi prevencije ovisnosti

- Jačanje programa primarne i sekundarne prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja djece i mladih (širenje obuhvata - Trening Životnih vještina, Škola odgovornog roditeljstva i dr.)

- kontinuirano

- NZZJZPGŽ

- Škole
- Dom Zdravlja
- CZSS

- MZSS
- Grada
Rijeke - druge JLS
- PGŽ

- Pokazatelji obuhvata provedenih programa prevencije ovisnosti

- Širenje mreže savjetovališta i obima rada savjetovališta za eksperimentatore i rizičnu djecu i mlade (Mobilno savjetovalište NZJZPGŽ)
- Poticati osnivanje tijela za suzbijanje ovisnosti na područjima pri JLS-e

- kontinuirano
- kontinuirano

- NZZJZPGŽ
- NZZJZ PGŽ


- Upravni Odjeli JLS

- PGŽ
- MZSS
- Grad
Rijeka
- druge
JLS
- Proračun JLS

- Pokazatelji obuhvata provedenih programa prevencije ovisnosti
- Broj JLS koja imaju osnovana tijela za suzbijanje bolesti ovisnosti

D) KVALITETA ŽIVLJENJA

Empirijsko sociološko istraživanje pokazalo je kako su stavovi predstavnika interesnih skupina spram ocjene kvalitete življenja socijalno osjetljivih skupina velikim dijelom uvjetovane obzirom na pripadnost subregiji, ali su u pogledu predloženih mjera koje bi trebale dovesti do poboljšanja kvalitete življenja predstavnici bili gotovo jednoglasni. Visok postotak slaganja predstavnika s nizom navedenih mjera sugerira zaključak kako trenutno ne postoji adekvatan način zadovoljavanja niza potreba koje imaju razne socijalno osjetljive skupine, dok su u cjelini na području Županije njihove potrebe jednake. Stoga smo izdvojili ciljeve i aktivnosti kojima se nastoji zadovoljiti evidentirane potrebe.

1. mjera: Povećanje broja objekata i sadržaja slobodnog vremena za mlade

Podržava se formiranje i jačanje infrastrukturnih objekata i razvoj aktivnosti što će pridonijeti aktivnijem provođenju slobodnog vremena kod mladih. Osmišljeno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena pridonosi kvaliteti življenja cjelokupne zajednice.

Provedbene
aktivnosti

Rokovi izvršenja

Nositelj

Suradnici
u provedbi

Financijska
sredstva

Pokazatelji
provedbe

- osigurati multifunkcionalan prostor za mlade u svakoj JLS-e
- opremiti prostorije s potrebnom tehnologijom

- aktivnosti će se provoditi kontinuirano u zadanom razdoblju
kontinuirano

- JLS-e i PGŽ
- JLS-e i PGŽ

- MZOŠ
- osnovne i srednje škole
- udruge mladih
- MZOŠ
- osnovne i srednje škole
- udruge mladih

- sredstva iz proračuna PGŽ-e, JLS, Državni proračun
- donatori
- JLS
- udruge

- broj otvorenih multimedijalnih prostorija
- broj programa koji se provode
- broj osoba uključenih u realizaciju
- broj korisnika

2. mjera: Savjetovališta za mladež i obitelj

Na području nekoliko JLS-e potrebno je otvaranje savjetovališta za mladež i obitelj te u svim JLS-e kontinuirano treba organizirati tribine i edukativne skupove gdje djeca, mladi i roditelji mogu doći do informacija o odgoju, odrastanju, rizičnim ponašanjima i planiranju obitelji.

Provedbene
aktivnosti

Rokovi izvršenja

Nositelj

Suradnici
u provedbi

Financijska
sredstva

Pokazatelji
provedbe

- određivanje nekoliko JLS-e gdje je potrebno otvaranje savjetovališta i osnivanje istih
- jačanje kapaciteta u sklopu postojećih institucija

- aktivnosti će se provoditi kontinuirano u zadanom razdoblju
- kontinuirano

- MZSS
- PGŽ
- NZZJZPGŽ
- MZSS

- JLS-e i PGŽ
- udruge građana

- sredstva iz proračuna MZSS
- sredstva iz proračuna NZZJZPGŽ
- sredstva iz proračuna PGŽ-e
- sredstva iz proračuna JLS-e
- donatori

- broj otvorenih
savjetovališta
- broj zaposlenih
- broj suradnika
- broj korisnika
- broj programa koji se provode

3. mjera: Poboljšanje kvalitete življenja starijih osoba

Kako bi se poboljšala kvaliteta življenja starijih osoba potrebno je provesti niz mjera, a provođenje istih u velikoj mjeri ovisi i o organiziranju lokalne zajednice koja treba biti aktivno uključena i zainteresirana za sudjelovanje.

Provedbene
aktivnosti

Rokovi izvršenja

Nositelj

Suradnici
u provedbi

Financijska
sredstva

Pokazatelji
provedbe

- organiziranje povremenih specijalističkih pregleda starijeg stanovništva koji žive u udaljenijim mjestima

- aktivnosti će se provoditi kontinuirano u zadanom razdoblju

- PGŽ
- KBC

- JLS-e i PGŽ
- MZSS
- udruge građana

- sredstva iz proračuna MZSS,
PGŽ-e, i JLS-e,
- HZZO,
- donatori

- broj obavljenih pregleda godišnje

- starijim osobama olakšano snabdijevanje kuhanom hranom, namirnicama, plinom i ogrjevom

- kontinuirano

- JLS-e i PGŽ

- Crveni križ
- udruge građana

- sredstva iz proračuna MZSS,
PGŽ-e, i JLS-e,
- donatori

- broj starijih osoba koji koriste programe

- osigurana i pojačana patronažna služba za starije i nemoćne osobe, posebno po selima

- kontinuirano

- liječnici PZZ
- patronažna služba Doma zdravlja PGŽ

- JLS-e i PGŽ
- udruge građana

- sredstva iz proračuna MZSS,
PGŽ-e, i JLS-e,
- donatori

- broj suradnika

- starijim ljudima osigurana besplatna pomoć i njegu u kući

- kontinuirano

- JLS-e i PGŽ

- Crveni križ
- udruge građana

- sredstva iz proračuna MZSS,
PGŽ-e, i JLS-e,
HZZO
- donatori

- broj programa koji se provode

III. OGRANIČENJA U PRIMJENI

Ovim Akcijskim planom nisu obuhvaćene intervencije u suvremenom demografskom stanju i gospodarstvu, obzirom da su navedena područja u nadležnosti šire društvene zajednice (države). Pojedini dijelovi tih poglavlja, kao i ostala poglavlja koja su ovim Akcijskim planom navedena mogla bi biti predmetom određenih usmjerenih aktivnosti na područjima pojedinih jedinica lokalne samouprave prema njihovim prilikama i mogućnostima a u skladu s rezultatima prikaza problematike iz dokumenta »Socijalne karte«.

Akcijski plan za zadovoljavanje socijalnih potreba stanovništva Primorsko-goranske županije izrađuje se za dvogodišnje razdoblje od 2007. do 2009. godine.

IV. Ovaj Akcijski plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/82

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-4

Rijeka, 22. studenoga 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=00001&odluka=127
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr