SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

41.

Na temelju članka 40. i 41. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05), članka 42. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 55/02), članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 pročišćeni tekst), a uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda (Klasa: 325-03/06-01/263, Ur. broj 374-1-4-06-1, od 15. rujna 2006.) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 26. travnja 2007. godine donijela je

ODLUKU
o zonama sanitarne zaštite izvorišta
vode za piće na otoku Krku

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju područja sanitarne zaštite (u nastavku: zone zaštite) i mjere zaštite izvorišta vode za piće na području otoka Krka koja se koriste ili se planiraju koristiti za javnu vodoopskrbu.

Granice obuhvata zona zaštite određene ovom Odlukom ucrtane su na preglednoj karti mjerila 1:150.000 (Karta 1.)

Mjere zaštite propisuju se radi zaštite od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

Članak 2.

Slivna područja izvorišta, veličine i granice zona zaštite, mjere zaštite i program sanacijskih zahvata u zonama određeni su na osnovi rezultata istražnih radova prikazanih u Elaboratu zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku, RiEKO-LAB d.o.o. Rijeka, veljača 2006.

II. SLIVNA PODRUČJA

Članak 3.

Na otoku Krku određena su sljedeća slivna područja izvorišta vode za piće:

1. slivno područje akumulacije Ponikve s izvorima Vela fontana i Mala fontana,

2. slivno područje Jezera kod Njivica s izvorom Vrutak,

3. slivno područje izvora u području Dobrinj - Vrbničko polje s izvorima Ogreni, Rovoznik i Grabovnik te bunarom Paprata (EP1),

4. slivno područje izvorišta u Bašćanskoj dolini: bunari EB1, EB2 i EB3, te izvori Sopot, Santis i Šibićevo,

5. slivno područje planiranog vodozahvata - bunara u Staroj Baški: bunar SBZ-1.

III. ZONE ZAŠTITE

Članak 4.

Slivna područja izvorišta vode za piće na području otoka Krka podijeljena su prema stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja, na sljedeće zone zaštite:

1. Slivna područja akumulacije Ponikve i Jezera kod Njivica u četiri zone zaštite:

- zona ograničene zaštite (IV. zona)

- zona ograničenja i kontrole (III. zona)

- zona strogog ograničenja (II. zona)

- zona strogog režima (I. zona)

2. Slivno područje izvora u području Dobrinj - Vrbničko polje u četiri zone zaštite:

- zona ograničene zaštite (IV. zona)

- zona ograničenja i kontrole (III. zona)

- zona strogog ograničenja (II. zona)

- zona strogog režima (I. zona)

3. Slivno područje izvora i bunara u Bašćanskoj dolini u tri zone zaštite:

- zona ograničene zaštite (IV. zona)

- zona strogog ograničenja (II. zona)

- zona strogog režima (I. zona)

4. Slivno područje bunara u Staroj Baški svrstano je u jednu zonu zaštite, u zonu ograničene zaštite (IV. zona).

Izvorišta i zone zaštitne nalaze se na području Grada Krka i općina: Vrbnik, Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Baška i Punat.

Granice zona zaštite ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000 (Karta 2.).

III. 1. Zone zaštite akumulacije Ponikve i Jezera kod Njivica

Četvrta zona zaštite

Članak 5.

Četvrta zona zaštite obuhvaća dio sliva od granice slivnog područja akumulacije, odnosno jezera do vanjske granice treće zone zaštite.

Četvrta zona zaštite obuhvaća sliv akumulacije, odnosno jezera s mogućim tečenjem kroz krško podzemlje do zahvata vode u vremenu od 10 do 50 dana u uvjetima velikih voda, odnosno, područje s kojeg su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja manje od 1 cm/s.

Članak 6.

Na području četvrte zone zaštite zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,

- svako odlaganje otpada i građenje odlagališta otpada i uređaja za zbrinjavanje otpada (komunalnog, tehnološkog, građevinskog ili drugog otpada),

- građenje proizvodnih pogona koji kao sirovinu koriste opasne tvari, proizvode opasne tvari ili čije tehnološke otpadne vode sadrže za vodu opasne tvari, ako nisu u zatvorenom tehnološkom procesu,

- građenje cjevovoda za tekućine koje su opasne za vodu,

- građenje objekata za skladištenje, rukovanje, obradu i zbrinjavanje radioaktivnih tvari, nafte i naftnih derivata i ostalih za vodu opasnih tvari, izuzev uskladištenja lož ulja za domaćinstvo i pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin, radioaktivne tvari, kao i izrada podzemnih spremišta,

- nekontrolirana uporaba tvari opasnih za vodu kod građenja objekata,

- eksploatacija mineralnih sirovina.

Članak 7.

Na području četvrte zone mjere zaštite provode se na sljedeći način:

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja rješavati izgradnjom sustava javne odvodnje s drugim stupnjem pročišćavanja i disperznim ispuštanjem u podzemlje. Gdje nema tehničke ni ekonomske opravdanosti za gradnju sustava javne odvodnje otpadne vode individualnih stambenih objekta i objekta za držanje stoke i peradi u okviru obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva pročišćavati na vlastitom, tipskom uređaju drugog stupnja s ispuštanjem u podzemlje putem upojnog bunara. Za objekte do 20 ES moguća je primjena trokomorne septičke jame,

- tehnološke otpadne vode rješavati u sklopu sustava javne odvodnje ili ako ne postoji sustav javne odvodnje pročišćavati samostalno na uređaju drugog stupnja i upuštati u podzemlje putem drenaže ili upojnog bunara. Ako je moguće otpadne vode ponovno koristiti za tehnološku vodu ili navodnjavanje. Manipulaciju opasnim tvarima kod proizvodnih pogona sa zatvorenim tehnološkim procesom obavljati isključivo na mjestima koja imaju izgrađen propisani sustav zaštite (natkriveni prostor, nepropusna podloga, prihvatni bazen),

- oborinske vode sa županijskih cesta i manipulativnih površina (a) prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i odvesti izvan zone ili, nakon pročišćavanja sustavom odjeljivača ulja i/ ili laguna, upustiti u podzemlje putem drenažnog sustava ili upojnog bunara ili (b) raspršeno ispustiti u zatravnjene drenažne kanale izgrađene uz cestu.

U svrhu odabira najpovoljnijeg rješenja odvodnje ceste s aspekta zaštite voda i racionalnosti zahvata za pojedine dionice iznaći rješenje pročišćavanja i ispuštanja otpadnih voda na osnovi analize geotehničkih i hidrogeoloških obilježja područja kroz koje prolazi trasa.

Treća zona zaštite

Članak 8.

Treća zona zaštite obuhvaća dio sliva od vanjske granice sliva ili granice četvrte zone akumulacije, odnosno jezera do vanjske granice druge zone sanitarne zaštite. Obuhvaća dijelove krških slivova izvan vanjskih granica druge zone, s mogućim tečenjem vode kroz krško podzemlje do zahvata vode u vremenu između 1 i 10 dana u uvjetima visokih vodnih valova, odnosno područja u kojem su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja između 1-3 cm/s.

Članak 9.

Na području treće zone, uz zabrane iz članka 6. ove Odluke, zabranjuje se:

- prijevoz za vodu opasnih tvari na županijskoj cesti Ž- 5108 dionice Garica-Vrbnik,

- uporaba pesticida iz A skupine opasnih tvari prema Uredbi o opasnim tvarima u vodama,

- stočarska proizvodnja, osim za potrebe seljačkog gospodarstva, odnosno obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

- čista sječa šuma u gospodarenju šumama.

Na području treće zone iznimno se dozvoljava eksploatacija mineralnih sirovina u kamenolomu Garica, a prema Prostornom planu općine Vrbnik, važećoj koncesiji i rezultatima hidrogeoloških istraživanja.

Članak 10.

Na području treće zone mjere zaštite provode se, uz mjere iz članka 7. ove Odluke, i ove mjere zaštite:

- oborinske vode sa županijske ceste Ž-5108 dionice Kras - Garica kojom se prevoze opasne tvari te s manipulativnih površina prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i odvesti izvan zone ili, nakon pročišćavanja sustavom odjeljivača ulja i/ili laguna, upustiti u podzemlje putem drenažnog sustava ili upojnog bunara. U svrhu odabira najpovoljnijeg rješenja odvodnje ceste s aspekta zaštite voda i racionalnosti zahvata za pojedine dionice iznaći rješenje pročišćavanja i ispuštanja otpadnih voda na osnovi analize geotehničkih i hidrogeoloških obilježja područja kroz koje prolazi trasa,

- uporaba gnojiva mora biti kontrolirana: ne rasprostirati gnojivo neposredno prije ili za kišna vremena ili preko zamrznutog tla; prvenstveno rasprostirati gnojivo rano u sezoni rasta bilja; gnojivo upotrebljavati u što manjim količinama tj. ovisno o potrebama zasađene kulture,

- uporaba pesticida mora biti kontrolirana: upotrebljavati lako razgradive pesticide; koristiti preporučene doze i metode primjene; ne primjenjivati pesticide za nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša, jaki vjetar),

- izvedba i održavanje objekata i prostora za držanje stoke i peradi: natkriti prostor za držanje životinja; izgradnjom jaraka i kanala spriječiti dotok čiste vode na područje za držanje životinja,

- pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenje šumama planirati regularno gospodarenje šumama bez oplodnih sječa na velikim površinama. Radove i aktivnosti vezane uz gospodarenje šumama (izgradnja šumskih cesta i vlaka te uporaba mehanizacije) izvoditi uz primjenu mjera zaštite voda.

Druga zona zaštite

Članak 11.

Druga zona zaštite utvrđuje se radi zaštite akumulacije odnosno jezera od onečišćenja koja mogu biti donesena stalnim ili povremenim dotocima vode. Obuhvaća dio sliva od vanjske granice sliva ili granice treće i četvrte zone, odnosno glavne podzemne i površinske drenažne tokove s mogućim tečenjem do zahvata vode do 24 sata, odnosno područja s kojeg su brzine (prividne i stvarne) tečenja veće od 3 cm/s.

Druga zona obuhvaća i ponore i ponorne zone u slivnom području.

Članak 12.

U drugoj zoni zaštite, uz zabrane iz članka 9. ove Odluke, zabranjuje se:

- prijevoz za vodu opasnih tvari na svim cestama, izuzev na državnoj cesti D 102 koja prolazi kroz II. zonu Jezera kod Njivica,

- građenje svih proizvodnih i servisnih pogona,

- svako skladištenje nafte i naftnih derivata,

- građenje državnih i županijskih cesta, osim rekonstrukcija postojećih cesta u smislu poboljšanja prometnih uvjeta i provođenja mjera zaštite voda od onečišćenja,

- građenje stambenih i gospodarskih objekata,

- građenje groblja,

- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne i površinske vode,

- poljodjelska proizvodnja s korištenjem gnojiva i pesticida,

- stočarska proizvodnja.

Na području Velog i Malog luga u slivu Jezera kod Njivica i na području Malih Ponikava u slivu akumulacije Ponikve zabranjuje se ispaša stoke u razdoblju od početka travnja do konca rujna, a na području Biskupije tijekom cijele godine.

Članak 13.

Na području druge zone provode se, uz mjere iz članka 10. ove Odluke, i ove mjere zaštite:

- postojeći objekti moraju imati nepropusnu sabirnu jamu za sakupljanje otpadnih voda,

- na državnoj cesti D 102 kroz drugu zonu Jezera Njivice oborinske vode nepropusnom kanalizacijom odvesti izvan zone, a dionicu kroz drugu zonu akumulacije Ponikve riješiti sukladno članku 7. alineji 3,

- pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenje šumama planirati samo sječu njege i sječu sanitarnog tipa bez korištenja mehanizacije,

- granice druge zone zaštite označiti natpisima,

- područje ponora i ponornih zona ograditi.

Prva zona zaštite

Članak 14.

Prva zona zaštite utvrđuje se radi zaštite akumulacije, jezera odnosno izvora, građevina i uređaja za zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja i zagađenja vode, te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

Prva zona obuhvaća područje akumulacije i jezera s neposrednim okolnim pojasom, kaptaže izvora Vela fontana, Mala fontana i Vrutak, te uređaje za pročišćavanje voda i ostale objekte za pogon i čuvanje.

Članak 15.

Pravna osoba koja upravlja vodozahvatom i obavlja javnu vodoopskrbu (u nastavku: korisnik izvorišta) mora biti nositelj stvarno pravnih ovlasti ili vlasnik zemljišta unutar prve zone.

Članak 16.

U prvoj zoni zabranjuje se:

- izvođenje radova, građenje i obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti osim potrebnih za zahvaćanje vode, preradu i transport vode u vodoopskrbni sustav,

- upotreba kemijskih sredstava za uništavanje i zaštitu bilja,

- ispuštanje otpadnih voda iz pogonskih zgrada i voda za pranje uređaja za pročišćavanje,

- korištenje svih vrsta plovila, sportovi na vodi i kupanje,

- ribarenje i sportski ribolov, te uzgoj riba,

- napajanje stoke,

- javni promet vozila i pješaka.

Članak 17.

Na području prve zone akumulacije i jezera mjere zaštite provode se na sljedeći način:

- sanitarne otpadne vode moraju se sakupljati u nepropusnu sabirnu jamu,

- vode od pranja uređaja za preradu vode odvesti izvan zone,

- objekti i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon crpilišta moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda,

- trafostanica na području prve zone zaštite akumulacije Ponikve mora imati suhi transformator,

- održavati akumulaciju i jezero prema posebnom planu koji donosi korisnik,

- održavati postojeću ogradu oko jezera odnosno akumulacije.

III. 2. Zone zaštite u slivu izvora na području Dobrinj - Vrbničko polje, izvora i bunara u Bašćanskoj dolini, te bunara u Staroj Baški

Četvrta zona zaštite

Članak 18.

Četvrta zona zaštite u području Dobrinj - Vrbničko polje obuhvaća dio sliva izvan vanjskih granica treće zone zaštite.

Četvrta zona zaštite sliva izvora i bunara u Bašćanskoj dolini obuhvaća dio sliva izvan vanjskih granica druge zone zaštite.

Četvrta zona zaštite sliva bunara u Staroj Baški obuhvaća cijelo slivno područje bunara SBZ-1.

Članak 19.

Na području četvrte zone zaštite važe mjere zabrane iz članka 6. ove Odluke. Na području ove zone provode se mjere zaštite iz članka 7. ove Odluke.

Treća zona zaštite

Članak 20.

Treća zona zaštite obuhvaća dio sliva izvora na području Dobrinj - Vrbničko polje, od granice četvrte zone do granice druge zone. Obuhvaća dijelove krških slivova s mogućim tečenjem vode kroz krško podzemlje do zahvata vode u razdoblju između 1 i 10 dana u uvjetima visokih vodnih valova odnosno područja u kojem su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja između 1-3 cm/s.

Članak 21.

Na području treće zone, uz zabrane iz članka 9. ove Odluke, zabranjuje se prijevoz opasnih tvari na svim cestama.

Članak 22.

Na području treće zone mjere zaštite provode se na sljedeći način:

- otpadne vode individualnih stambenih objekta pročišćavati na vlastitom, tipskom uređaju drugog stupnja pročišćavanja s ispuštanjem u podzemlje putem upojnog bunara. Za objekte do 20 ES moguće je primijeniti trokomornu septičku jamu,

- uporaba gnojiva mora biti kontrolirana: ne rasprostirati gnojivo neposredno prije ili za kišna vremena ili preko zamrznutog tla; prvenstveno rasprostirati gnojivo rano u sezoni rasta bilja; gnojivo upotrebljavati u što manjim količinama tj. ovisno o potrebama zasađene kulture,

- uporaba pesticida mora biti kontrolirana: upotrebljavati lako razgradive pesticide; koristiti preporučene doze i metode primjene; ne primjenjivati pesticide za nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša, jaki vjetar),

- izvedba i održavanje objekata i prostora za držanje stoke i peradi: minimalno koristiti vodu za čišćenje dvorišta i objekata; natkriti prostor za držanje životinja; izgradnjom jaraka i kanala spriječiti dotok čiste vode na područje za držanje životinja,

- pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenja šumama planirati regularno gospodarenje šumama bez oplodnih sječa na velikim površinama. Radove i aktivnosti vezane uz gospodarenje šumama (izgradnja šumskih cesta i vlaka te uporaba mehanizacije) izvoditi uz primjenu mjera zaštite voda.

Druga zona zaštite

Članak 23.

Druga zona zaštite obuhvaća glavne podzemne i površinske drenažne tokove s mogućim tečenjem do zahvata vode

do 24 sata, odnosno područja s kojeg su brzine (prividne i stvarne) tečenja veće od 3 cm/s.

Druga zona zaštite obuhvaća i ponore i ponorne zone u slivnom području.

Članak 24.

Na području druge zone primjenjuju se mjere zabrane iz članka 12. stavka 1. ove Odluke.

Na području druge zone izvora Ogreni iznimno se dozvoljava prijevoz opasnih tvari županijskom cestom Ž 5087 dionicom Sv. Vid Miholjice - Sv. Vid Dobrinjski.

Članak 25.

Na području druge zone mjere zaštite provode se na sljedeći način:

- za sakupljanje otpadnih voda postojeći objekti moraju imati nepropusnu sabirnu jamu,

- oborinske otpadne vode sa županijske ceste Ž 5087 dionice Sv. Vid Miholjice - Sv. Vid Dobrinjski prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i odvesti izvan zone,

- pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenje šumama planirati samo sječu njege i sječu sanitarnog tipa bez korištenja mehanizacije,

- granice druge zone zaštite označiti natpisima.

Prva zona zaštite

Članak 26.

Prva zona zaštite utvrđuje se radi zaštite izvorišta, građevina i uređaja za zahvaćanje vode od bilo kakvog onečišćenja vode, te drugih namjernih ili slučajnih negativnih utjecaja.

Prva zona obuhvaća neposredno naplavno područje izvora ili bunara, crpne stanice i građevina za pogon, održavanje i čuvanje izvorišta i vodoopskrbnih objekata.

Članak 27.

U prvoj zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih vezanih za korištenje, pročišćavanje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

Članak 28.

Područje prve zone izvora i bunara mora biti uređeno na sljedeći način:

- objekti i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon crpilišta moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda,

- područje prve zone izvora i bunara mora biti ograđeno i zaštićeno od pristupa nepozvanih osoba.

IV. MJERE ZA SANACIJU STANJA U ZONAMA ZAŠTITE

Članak 29.

Ovom Odlukom utvrđuje se Program mjera sanacije unutar zona zaštite kojim se određuju mjere, troškovi i nositelji sanacije, te prioriteti realizacije.

Program mjera sanacije sastoji se iz tekstualnog i grafičkog dijela i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 30.

U prvoj zoni zaštite, mjere zaštite i sanacije provodi korisnik izvorišta.

U drugoj, trećoj i četvrtoj zoni, mjere zaštite i sanacije provode fizičke i pravne osobe određene Programom mjera sanacije.

V. DALJNJI VODOISTRAŽNI RADOVI

Članak 31.

Ovom Odlukom utvrđuje se potreba provođenja daljnjih vodoistražnih radova radi:

- određivanja sjeveroistočne i istočne zonarne razvodnice između sliva Ponikava i sliva Jezera kod Njivica te Dobrinjsko -Vrbničkog područja, kao i definiranje jugoistočnog dijela sliva Jezera kod Njivica,

- određivanja granica zona zaštite za bunar Paprata,

- određivanja granice sliva i zona zaštite za bunar SBZ-1 u Staroj Baški,

- određivanja granica I. i II. zone u mjerilu 1:1 000 odnosno 1:5 000 za sva izvorišta koja se štite ovom Odlukom.

VI. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 32.

Sredstva potrebna za posebno povećana ulaganja u sustav javne odvodnje otpadnih voda u trećoj zoni zaštite osiguravaju se u proračunima gradova i općina na otoku Krku i godišnjim planovima Hrvatskih voda.

Sredstva potreba za provođenje mjera zaštite za prvu zonu osigurava pravna osoba koja upravlja vodozahvatom, a za drugu, treću i četvrtu zonu osiguravaju vlasnici ili korisnici objekata odnosno osobe koje obavljaju djelatnost koja ugrožava izvorište.

Članak 33.

Hrvatske vode, sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) financiraju istražne radove iz članka 31. ove Odluke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Sastavni dio ove Odluke su sljedeći kartografski prikazi:

Karta 1. Pregledna karta zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku, mjerilo 1:150000.

Karta 2. Karta zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku, mjerilo 1:25000.

Karta 3. Karta izvora onečišćenja i mjera sanacije u zonama zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku, mjerilo 1:25000.

Članak 35.

Granice zona zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji obuhvaćaju slivno područje izvorišta na otoku Krku utvrđena člankom 3. ove Odluke.

Postojeći i novi razvojni i planski dokumenti moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke.

Članak 36.

Svi postupci izdavanja vodopravnih akata započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se u skladu s Odlukom o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta pitke vode (Službene novine broj 15/91 i 17/96).

Članak 37.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 38.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05), Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03), Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/94 i 128/99) i Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06).

Članak 39.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uspostavljanju i održavanju zona sanitarne zaštite i o mjerama zaštite područja izvorišta pitke vode (»Službene novine« broj 15/91 i 17/96).

Članak 40.

Ova Odluka i tekstualni dio Programa mjera sanacije objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a grafički prikazi iz članka 34. ove Odluke čuvaju se u Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom odjelu Rijeka, Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, TKD Ponikve d.o.o. Krk i Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje.

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/26

Ur. broj. 2170/1-04-01-3

Rijeka, 26. travnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=501&mjesto=00001&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr