SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

58.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/95, 70/197, 128/ 99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« primorsko-goranske broj 24/ 01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine, donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2004. godinu

Čanak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2004. godinu.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

. Komunalna naknada 2.800.000,00 kn.

. Zakup javne površine472.600,00 kn.

UKUPNO: 3.272.600,00 kn.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni člankom 1. ovog Programa raspoređuju se za potrebe redovnog i pojačanog održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 2.887,600,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

r. b.

OPIS TROŠKA

PLAN
2004. godina

%
učešća

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

575.600,00

19,93

1.1

Ručno pometanje ulica

450.000,00

15.58

1.2.

Pranje javnih površina

10.600,00

0,37

1.3.

Održavanje divljih deponija

20.000,00

0,69

1.4.

Troškovi DDD i higijeničarske službe

70.000,00

2,42

1.5.

Intervencije temeljem odluka kom. redara

10.000,00

0,35

1.6.

Ekološki program i akcije

15.000,00

0,52

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

968.700,00

33,54

2.1.1.

Održavanje zelenih površina

430.000,00

14,88

2.1.2

Održavanje parka (uključen trošak čuvara)

110.000,00

3,80

2.2.

Održavanje obalnog puta (Šetalište K. Domagoja)

45.000,00

1,56

2.3.

Održavanje parkovnih pješačkih staza

16.200,00

0,56

2.4.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica

10.000,00

0,35

2.5.

Održavanje drvoreda

60.000,00

2,08

2.6.

Održavanje travnjaka

22.000,00

0,76

2.7.

Održavanje živice

22.000,00

0,76

2.7.

Dekoracija i iluminacija

30.000,00

1,04

2.8.

Trošak vode za navodnjavanje zel. površina

40.000,00

1,39

2.9.

Održavanje javnih WC-a

11.500,00

0,40

2.10

Održavanje fontana

2.000,00

0,07

2.11

Održavanje dječjih igrališta

30.000,00

1,04

2.12

Održavanje sportskih terena

60.000,00

2,08

2.13

Održavanje plaža izvan konces. odobrenja

80.000,00

2,77

3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

395.000,00

13,67

3.1.

Održavanje kolničkog zastora

250.000,00

8,65

3.2.

Oprema ceste

50.000,00

1,73

3.3.

Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu

10.000,00

0,35

3.4.

Održavanje objekata za odvodnju

5.000.00

0,17

3.5.

Zimska služba

40.000,00

1,39

3.6.

Održavanje potpornih i obločnih zidova

30.000,00

1,04

3.7.

Hitne intervencije, popravci uspostava privremenog prometnog režima

5.000,00

0,17

3.8.

Održavanje gradskih autobusnih čekaonica

5.000,00

0,17

4.

ODRŽAVANJE OBOR. ODVODNJE

168.300,00

5,83

4.1.

Održavanje slivnika i rešetki obor. odvodnje na javnim površinama

48.600,00

1,69

4.2.

Održavanje kolektora obor. odvodnje

61.500,00

2,13

4.3.

Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i cjevovoda

13.900,00

0,48

4.4.

Dežurstva i intervencije na obali Kneza Branimira (na bazi 164 sati)

24.300,00

0,84

4.5.

Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina nakon oborina (na bazi 504 sata)

20.000,00

0,69

5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

800.000,00

25,97

5.1.

Održavanje objekata javne rasvjete

300.000,00

10,39

5.5.

Trošak struje za javnu rasvjetu

450.000,00

15,58

6.

ODRŽAVANJE NATPISNIH PLOČA NASELJA I ULICA

20.000,00

0,69

7.

HITNE INTERVENCIJE

10.000,00

0,37

 

SVEUKUPNO:

2.887.600,00

100,00

Članak 4.

Za potrebe pojačanog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od kn 385.000,00 raspoređuju se na način:

POJAČANO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

r. b.

OPIS TROŠKA

PLAN
2004. godina

%
učešća

1.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

12.000,00

3,12

 

Donacija »Ivanju« za izradu projekta hortikulturnog uređenja Parka

12.000,00

3,12

2.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

50.000,00

12,99

 

sanacija ostalih prilaza i spojeva

50.000,00

12,99

3.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

249.000,00

26,77

3.1.

Rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete

220.000,00

57,14

3.2.

Prespajanje postojećih elemenata

10.000,00

2,60

3.3.

Izrada dijela katastra vodova

19.000,00

4,94

4.

ODRŽAVANJE OBOR. ODVODNJE

74.000,00

19,21

4.1.

Donacija »Ivanju« za uređenje slivnika ob. odvodnje na Trgu I. Mažuranića

74.000,00

19,21

 

SVEUKUPNO:

385.000,00

100,00

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko Poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2005. godine.

Čanak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-03/03-01/16

Ur. broj: 2107/02-01-03-6

Novi Vinodolski, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=50&mjesto=51250&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr