SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

46.

Na temelju stavka 1. članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 96/03) i članka 19. i 61. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski
za 2004. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Poglavarstva i predsjednika Poglavarstva, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda te ostalih prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Grada na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračunskih korisnika.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje zakoni i drugi propisi ili programi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

Članak 4.

U tijeku rasprave o prijedlogu Proračuna podneseni se amandmani, kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka, ali ne na teret proračunske zalihe ili dodatnog zaduživanja.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Ako se u tijeku proračunske godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda (primitaka) i rashoda (izdataka) Proračuna predložiti će se izmjene i dopune proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 6.

Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijeva u slijedećim godinama mora se kao obveza uključiti u godinu u kojoj obveza dospijeva.

Članak 7.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva.

Članak 8.

Predsjednik Poglavarstva odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

Članak 9.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 10.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik, koji je obvezan svaki mjesec izvijestiti Poglavarstvo o korištenju iste.

Poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 10.

Ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom, sredstva za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku, raspoređuju se temeljem Zaključka Poglavarstva.

Poglavarstvo može ovlastiti Predsjednika Poglavarstva za poslove iz stavka 1. ovog članka.

Iznimno od stavka 1. ovog članka raspored sredstava po pojedinom korisniku u iznosu manjem od 10.000,00 kn donosi pročelnik nadležnog Upravnog odjela.

Pročelnici su obvezni izvijestiti predsjednika Poglavarstva o izvršenim rasporedima iz stavka 3. ovog članka

Članak 11.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje temeljem Zaključka Gradsko poglavarstvo.

Članak 12.

Predsjednik poglavarstva donosi odluke o raspoređivanju sredstava iz stavke - tekuće donacije u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.

Članak 13.

Godišnji plan nabave Grada Novi Vinodolski donosi Poglavarstvo na prijedlog upravnih odjela do 31. siječnja 2004. godine.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga, kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi donosi Poglavarstvo.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti, donosi pročelnik upravnog odjela - nositelja sredstava uz suglasnost predsjednika Poglavarstva.

Članak 14.

Zaključivanje pisanog ugovora nije obvezno u slučaju nabave roba, radova i usluga ispod 20.000,00 kn.

Sve isplate proračunskih sredstava planiranih u vidu donacije za provođenje programskih projekata vršit će se po zaključenom ugovoru sa korisnikom donacije, a na temelju priloženog ugovora zaključenog između korisnika donacije i izvođača radova, odnosno isporučitelja usluga, te ispostavljenih računa, odnosno situacija, isporučitelja ili izvođača korisniku donacije.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 15.

Prihodi koje ostvaruju tijela gradske uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna.

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se u Proračun.

Članak 16.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme za 2004. godinu.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 17.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Odluku o izboru banke donosi Poglavarstvo.

Članak 18.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba Gradsko vijeće na prijedlog Poglavarstva može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koristi se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

Članak 19.

Uz suglasnost Poglavarstva predsjednik Poglavarstva može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 20.

Za stjecanje imovine bez naknade potrebna je prethodna suglasnost Poglavarstva ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Proračun Grada.

Članak 21.

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati ako postoji zakonska obveza ili o drugim okolnostima odlučuje sam korisnik poštujući načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima, jer se u protivnom nadoknada za štetu nastala na neosiguranoj nefinancijskoj imovini isplaćuje iz Proračuna.

IV. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 22.

Grad se može zaduživati uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira i to za investicije koje potvrdi Gradsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza Grada može iznositi najviše do 200stvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 23.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad smije se zaduživati samo uz suglasnost Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće također može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa predsjednik Poglavarstva.

V. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 24.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna (razdjela). Odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također je odgovoran za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Čelnik proračunskog korisnika može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa zakonom prenijeti na druge osobe.

Članak 25.

Financijski kontrolor proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito izvršavanje naloga nalogodavca.

Računopolagač proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i svrhovito trošenje javnog novca za namjene utvrđene Proračunom i financijskim planom.

Članak 26.

Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje izvještaje koji zajedno sa polugodišnjim izvještajem Proračuna čine konsolidirani financijski izvještaj koji se zajedno sa polugodišnjim obračunom proračuna dostavlja Poglavarstvu do kraja srpnja mjeseca tekuće godine. Poglavarstvo polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna upućuje na usvajanje Gradskom vijeću do 5. kolovoza 2004. godine.

Članak 27.

Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun svog financijskog plana za 2004. godinu nadležnom upravnom tijelu Grada do 28. veljače 2005. godine. Nadležna upravna tijela Grada dostavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje Upravnom odjelu za financije, računovodstvo i planiranje do 10. ožujka 2005. godine. Godišnji financijski planovi proračunskih korisnika konsolidirani na razini upravnog odjela i nacrt godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja Upravni odjel za financije, računovodstvo i planiranje Poglavarstvu do 1. svibnja 2005. godine. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja se Gradskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja 2005. godine.

Poglavarstvo Grada prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu do 31. ožujka 2005. godine, odnosno 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće o tome izvještava Ministarstvo financija.

VI. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 28.

Unutarnja revizija proračunskog korisnika tijelo je koje neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija proračunskih korisnika, upozorava na nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno njihovo poslovanje te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskog korisnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-06/03-01/15

Ur. broj: 2107/02-01-03-2

Novi Vinodolski, 24. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=50&mjesto=51250&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr