SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

32.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćen tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa: 323-01/06-01/1982, Ur. broj: 525-13-07-04-GG, od 19. veljače 2007.), donosi 22. ožujka 2007. godine

ODLUKU
o ustanovljenju lovišta broj VIII/125 - »KRASICA«

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuje se zajedničko otvoreno lovište broj: VIII/125 - »KRASICA« na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: lovište).

Članak 2.

Opis granice lovišta: Početna točka granice lovišta nalazi se u Bakarskom zaljevu (rt Dobra). Nastavlja dalje morskom obalom u smjeru sjeverozapada do uvale Mandrać u Bakarskom zaljevu, ide dalje cestom Bakar Sv. Kuzam do Sv. Kuzma, pa dalje cestom kroz Škrljevo do 280 m sjeverozapadno od vrha Učivac (374) gdje skreće na put koji ide uz željezničku prugu prema Mokroj Lokvi te preko Mokre Lokve putem u smjeru sjeveroistoka dolazi na autocestu 600 m jugozapadno od vrha Govnjuša, te ide dalje cestom 800 m u smjeru sjevera gdje pod oštrim kutom skreće u smjeru sjeveroistoka prema cesti Rijeka - Gornje Jelenje te 400 m zapadno od Škrebutnjaka dolazi na tu cestu, pa tom cestom nastavlja dalje prema Gornjem Jelenju do zavoja Radinja, gdje u smjeru sjevera skreće na put koji ide kroz predjel Zapliš do tromeđe državnog lovišta broj VIII/22 »SNJEŽNIK«, zajedničkog lovišta broj VIII/124 »GROBNIK« i zajedničkog lovišta broj VIII/125 »KRASICA«. Dalje ide granicom državnog lovišta broj VIII/22 »SNJEŽNIK« u smjeru jugoistoka preko kote 1039 do ceste za Gornje Jelenje u predjelu Strmac, te tom cestom kroz Gornje Jelenje granicom državnog lovišta broj VIII/19 »RISNJAK« kroz predjel Lepenica dolazi na trigonometar 867 i dalje ide putom u smjeru juga do kote 905 te skreće putom u smjeru zapada i dolazi na cestu Gornje Jelenje Delnice. Tom cestom ide prema Gornjem Jelenju oko 450 m gdje pod oštrim kutom skreće u smjeru jugoistoka cestom prema šumarskoj kući, te 250 m prije šumarske kuće skreće na put u smjeru zapada i tim putem ide 400 m, pa opet skreće putem u smjeru jugoistoka do granice k.o. Praputnjak i k.o. Hreljin. Nastavlja dalje u smjeru jugozapada granicom k.o. Praputnjak i k.o. Hreljin preko predjela Plasina do Hreljinskog polja, te putom do željezničke stanice Meja gdje presijeca željezničku prugu te u smjeru jugozapada nastavlja dalje putom 100 m zapadno od vrha Glavčina (252) i preko predjela Križ dolazi na početnu točku u Bakarskom zaljevu (rt Dobra).

- Mjesta obilježbe granice lovišta: Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog materijala dimenzija ne manjih od 60x40 cm koje se postavljaju na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno lovnogospodarskoj osnovi.

- Reljefni karakter i zemljopisni položaj lovišta: Lovište mediteransko-brdsko-gorskog tipa na središnjem dijelu Primorsko goranske županije.

Sastavni dio ove Odluke je karta lovišta s ucrtanom granicom u mjerilu 1:25.000 i ne objavljuje se u »Službenim novinama«.

Članak 3.

Ukupna površina lovišta iznosi 4.738 ha.

Točan razmjer između državnog i privatnog posjeda, te između poljoprivrednih i šumskih površina utvrdit će se kod izrade lovnogospodarske osnove te će biti iskazan u obrascu LGO-1.

Članak 4.

U lovištu od prirode obitavaju

a) glavne vrste divljači:

jelen obični

srna obična

svinja divlja

smeđi medvjed

b) ostale vrste divljači sve druge vrste divljači koje od prirode stalno ili povremeno obitavaju ili prelaze preko lovišta.

c) ostale životinjske vrste koje od prirode obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o lovstvu.

U lovištu se prema mogućnostima može okvirno uzgajati sljedeći broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu:

jelen obični 26 grla

srna obična 92 grla

svinja divlja 20 grla

smeđi medvjed 7 grla

Točan broj svih vrsta divljači koje se u lovištu mogu uzgajati, štititi i koristiti propisat će se lovnogospodarskom osnovom.

Članak 5.

Mjere za sprječavanje šteta od divljači koje je dužan poduzeti lovoovlaštenik: donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprječavanje štete (sezonski, po vrstama divljači i vrstama šteta od divljači, kulturama i sl.); nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana (mehaničkih ili kemijskih repelenata); pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev, uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu; održavanje brojnog stanja divljači u granicama dozvoljenog kapaciteta divljači propisanog lovnogospodarskom osnovom, provođenje

mjera prehrane i prihrane, očuvanje i poboljšanje staništa propisanih lovnogospodarskom osnovom te ostale uobičajene mjere zaštite značajne za područje i vrste divljači koje obitavaju u lovištu.

Članak 6.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode izdaje mjere i uvjete zaštite prirode na zahtjev lovoovlaštenika, a isti se moraju ugraditi u lovnogospodarsku osnovu.

Članak 7.

Lovnogospodarske osnove za lovišta koja su ustanovljena u zaštićenim područjima lovoovlaštenik donosi na odobrenje uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj: 27 - »KRASICA« (»Službene novine« broj 17/96).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/17

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-6

Rijeka, 22. ožujka 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=495&mjesto=00001&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr