SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 4. Petak, 9. veljače 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

8.

Na temelju članka 33. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 28. točka 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 8. veljače 2007. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U članku 5. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 28/01 i 16/04), stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nacionalne manjine koje u stanovništvu Županije sudjeluju s više od 5% imaju pravo na zastupljenost u Skupštini razmjerno njihovom udjelu u stanovništvu Županije«.

Članak 2.

U članku 21., podstavak 4., briše se.

Članak 3.

U članku 41., iza stavka 1., dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U dnevni red sjednice radnog tijela mogu se uvrstiti samo teme odnosno na sjednici se mogu razmatrati samo materijali iz djelokruga radnog tijela.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 4.

U članku 58., stavku 1., podstavak 6. , mijenja se i glasi:

»- sudjeluje u izradi prijedloga programa javnih potreba u području tehničke kulture«

Članak 5.

U članku 60., stavku 1., podstavku 12. riječi u zagradi (»npr. Ministarstvo za europske integracije, Ministarstvo vanjskih poslova«), brišu se.

Članak 6.

U članku 62., stavku 1., podstavak 6., briše se.

Članak 7.

U članku 73., stavku 1., riječi »Članove Poglavarstva bira Skupština u pravilu iz reda svojih članova«, zamjenjuju se riječima »Članove Poglavarstva, uključujući i zamjenike župana, bira Skupština«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Glasovanje o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka mora se provesti najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Skupštine.«

U dosadašnjem stavku 3., na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi »s tim da se najprije glasuje o kandidatima predloženim za zamjenike župana«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 8.

Članak 75., mijenja se i glasi:

»Članak 75.

Na izbor zamjenika župana primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na izbor članova Poglavarstva.

Članak 9.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»Članak 77.

Skupština može županu, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Skupštine.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Skupštine.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja mora biti sastavljen u pisanom obliku, mora biti obrazložen i potpisan od članova Skupštine koji prijedlog podnose.

Član Skupštine koji je potpisom podržao prijedlog ne može naknadno od prijedloga odustati odnosno njegovo odustajanje ne proizvodi pravni učinak.

Članak 10.

Iza članka 78., dodaje se članak 78.a) koji glasi:

»Članak 78.a)

Župan može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstva.

O povjerenju Poglavarstvu ne može se glasovati prije nego što protekne sedam dana od podnijetog prijedloga.

Glasovanje o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka mora se povesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Skupštine.

Prijedlog mora biti sastavljen u pisanom obliku i obrazložen.

Ako Skupština povodom prijedloga župana ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 11.

U članku 79., stavak 2., briše se.

Članak 12.

U članku 83., stavku 1., na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi »osim kada se radi o odlukama o izboru i imenovanju koje Skupština donosi na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja.«

Članak 13.

U članku 134., iza stavka 1., dodaje se stavak 2., koji glasi:

»Iznimno, kad se za to steknu tehnički uvjeti, predsjednik Skupštine sjednicu može sazvati i elektroničkim putem, a sjednice se mogu održavati i putem videoveze (videokonferencija)«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 14.

U članku 138. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Nakon proteka roka iz stavka 3. ovoga članka, najmanje jedna trećina članova Skupštine može podnijeti zahtjev za sazivanje sjednice čelniku središnjeg tijela državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 15.

U odredbama Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01 i 16/ 04) riječi »tisak i sredstva javnog priopćavanja«, »Ured župana, Županijske skupštine i Poglavarstva«, »Upravni odjel za gospodarski razvoj« i »Upravni odjel za školstvo i društvene djelatnosti«, u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima »mediji«, »Ured Županije«, »Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu« i »Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport«.

Članak 16.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 17.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/3

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 8. veljače 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=487&mjesto=00001&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr