SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 4. Petak, 9. veljače 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

4.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03 i 41/ 06), članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti na Gradskoj plaži u Crikvenici (»Službene novine« 42/06) a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija od važnosti za županiju od 18. siječnja 2007. godine, Županijsko poglavarstvo je na 55. sjednici od 1. veljače 2007. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
za ugostiteljsko-turističku djelatnost na Gradskoj
plaži u Crikvenici

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj), daje tvrtki »Kirica« d.o.o. za turizam, sport i rekreaciju, Tina Ujevića 22/3, Crikvenica (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Grada Crikvenice za obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti na Gradskoj plaži u Crikvenici koja će se obavljati u postojećem restoranu s pripadajućom terasom, kao i turističke djelatnosti turističko informacijskog centra i turističke agencije u kiosku veličine do 12 m2s pristupnom cestom na Gradskoj plaži u Crikvenici uz potrebnu sanaciju restorana u postojećim gabaritima.

Predmet koncesije temelji se na Odluci o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti na Gradskoj plaži u Crikvenici (»Službene novine« 42/06), Javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti na Gradskoj plaži u Crikvenici objavljenom u »Narodnim novinama« broj 133 od 11. prosinca 2006. godine, te Nalazu i Mišljenju Stručnog tijela za ocjenu koncesija od važnosti za županiju od 18. siječnja 2007. godine.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na području Grada Crikvenice, Gradska plaža, k.č. 1/66, 1/67 i dio k.č. 1/55, 1/60 s prilaznom cestom na dijelu k.č. 939/4, 941/1 i 942/1.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 1.254 m2, te je iskazana u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

TOČKA

Y

X

TOČKA

Y

X

1

5475590.51

5003770.51

11

5475617.93

5003737.19

2

5475597.20

5003760.47

12

5475619.17

5003728,54

3

5475602.71

5003765.68

13

5475617.44

5003725.36

4

5475613.62

5003754.26

14

5475609.48

5003722.89

5

5475619.16

5003766.87

15

5475599.38

5003721.03

6

5475633.98

5003779.69

16

5475592.24

5003726.51

7

5475635.93

5003776.01

17

5475587.82

5003735.73

8

5475625.02

5003769.47

18

5475586.65

5003750.16

9

5475616.34

5003752.87

19

5475585.93

5003760.63

10

5475614.14

5003744.33

20

5475583.67

5003764.62

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:500 izrađen od »Gea« d.o.o., Dramalj.

Grafički prikaz iz stavka 3. ovoga članka se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 12 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 70.000,00 kuna (slovima: sedamdesettisućakuna);

- promjenjivi dio naknade iznosi 3 % prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od tvrtke Kirica d.o.o. u prosincu 2006. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta, te sprječavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje područja, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine.

Članak 8.

Područje je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica, s time da je njegova opća uporaba ograničena obavljanjem ovlaštenikove djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/3

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-26

Rijeka, 1. veljače 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=487&mjesto=00001&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr