SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
181

184.

Na temelju članka 53. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01 i 16/04), Odbor za statutarno- pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog eko-stožera Primorsko-goranske županije.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o osnivanju i imenovanju Županijskog eko-stožera Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/00), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog eko-stožera Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 13/02), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog eko-stožera Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/04), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskoga eko-stožera Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 4/06) i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskoga eko- stožera Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 43/06),u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/05-08/1

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-59

Rijeka, 19. prosinca 2006.

Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Višnja Samaržija-Mladenić, v.r.

ODLUKA
o osnivanju i imenovanju Županijskog eko-stožera
Primorsko-goranske županije
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Osniva se Županijski eko-stožer Primorsko-goranske županije sa sljedećim ovlastima i dužnostima:

.donošenje odluka o primjeni Plana intervencija u zaštiti okoliša (u daljnjem tekstu: Plan) za područje županije, kada interventne jedinice ne mogu prema postojećim operativnim planovima zaštite okoliša riješiti nastali izvanredni događaj;

.procjena rizika i opasnosti i procjena štete od nastalog izvanrednog događaja;

.usklađivanje mjera u provođenju Plana;

.izvješćivanje javnosti;

.donošenje odluke o završetku intervencije;

.davanje prijedloga Županijskom poglavarstvu za osiguranje financijskih sredstava u Županijskom proračunu, za redovito provođenje Plana za područje Županije;

.poduzimanje drugih mjera utvrđenih Planom.

Članak 2.

U Županijski eko-stožer imenuju se:

1. Zlatko Komadina, župan - voditelj

2. Stipe Karaula, Ured državne uprave u Primor-
sko-goranskoj županiji, Služba
društvenih djelatnosti, Odsjek
sanitarne inspekcije - zamjenik
voditelja

3. Ljiljana Buljan, Ured državne uprave u Primor-
sko-goranskoj županiji, Služba za
prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša, graditeljstvo i imovinsko-prav-
ne poslove - zamjenica voditelja

4. Goran Jurić, Policijska uprava Primorsko-go-
ranska, Sektor policije - zamjenik
voditelja

Željko Grčko, Policijska uprava Primorsko-go-
ranska, Sektor policije - zamjenik
člana

5. Cvetko Špralja, Državna uprava za zaštitu i spaša-
vanje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje, Rijeka - član

Lenjinka Juričić Državna uprava za zaštitu i spaša-
-Mamilović, vanje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Rijeka, - zamjenica
člana

6. Marinko Dumanić, predsjednik Županijske skupštine
- član

mr. sc. Slavko predsjednik Odbora za gospodar-
Štambuk, ski razvoj, prostorno planiranje i
zaštitu okoliša - zamjenik člana

7. mr. sc. Koraljka Županijski zavod za održivi raz-
Vahtar-Jurković, voj i prostorno planiranje - čla-
nica
Dunja Serdinšek, Županijski zavod za održivi raz-
voj i prostorno planiranje - za-
mjenica članice

8. mr. sc. Ivo Afrić, Upravni odjel za zdravstvenu za-
štitu i socijalnu skrb - član

Marijan Drabik, Upravni odjel za zdravstvenu za-
štitu i socijalnu skrb - zamjenik
člana

9. Slavko Gauš, Vatrogasna zajednica Primorsko-
goranske županije - član

Tomislav Milioš, Javna vatrogasna postrojba
Grada Rijeke - zamjenik člana

10. Nevia Kružić, Ministarstvo zaštite okoliša, pro-
stornog uređenja i graditeljstva,
Uprava za zaštitu okoliša, Odjel
za zaštitu mora i priobalja
- članica

11. dr. sc.Vladimir Nastavni zavod za javno zdrav-
Mičović, stvo Primorsko-goranske župani-
je - član

mr. sc. Nada Nastavni zavod za javno zdrav-
Matković, stvo Primorsko-goranske župani-
je - zamjenica člana

12. Srđan Škunca, Grad Rijeka - član

Ljubomir Sojnić, Grad Rijeka - zamjenik člana

13. Miroslav Uljan, Općina Kostrena - član

Davor Vičević, Općina Kostrena- zamjenik člana

14. Stipe Vučemilo, Općina Omišalj - član

Nataša Domišljanović, Općina Omišalj - zamjenica člana

Članak 3.

Sjedište Eko-stožera je u sjedištu Primorsko-goranske županije, Admićeva ulica broj 10. u Rijeci.

Tehničke i administrativne poslove za potrebe Eko-stožera obavlja Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje.

Članak 4.

Članovi Županijskoga eko-stožera imaju pravo na naknadu za rad i prijevozne troškove.

Za nazočnost na sjednici članu Županijskoga eko-stožera pripada neto naknada u visini dnevnice za službeno putovanje koja se isplaćuje zaposlenima u upravnim tijelima Županije, kao i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta gdje se održava sjednica ako je njihova udaljenost veća od 20 kilometara i to u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza.

Dužnosnici i zaposleni u upravnim tijelima Županije te druge osobe kojima se plaća osigurava u Proračunu Županije ne ostvaruju pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=482&mjesto=00001&odluka=184
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr