SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 29. Petak, 21. studenog 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
35

35.

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst - »Narodne novine« broj 26. od 20. veljače 2003.), Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Grada Crikvenice (»Službene novine« broj 6. od 29. ožujka 2002., broj 17. od 26. lipnja 2003.), Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« broj 6. od 29. ožujka 2002.) te Odluke o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 27. od 9. prosinca 2002., broj 9. od 4. travnja 2003.) Nadzorni odbor KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., na 50. sjednici od 5.11. 2003. godine donosi

PRAVILNIK O VODOVODU

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljiziraju se propisi glede uvjeta opskrbe pitkom vodom i uređuje eksploatacija, izgradnja, održavanje i korištenje uređaja vodovoda na području Gradova Crikvenice, Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske.

Članak 2.

Uređajima javnog vodovoda smatraju se svi objekti za zahvat vode, za pročišćavanje vode, crpne stanice s uređajima, spremnici vode i vodovodna mreža s priključenjima u vlasništvu KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski, te vodomjeri potrošača.

Vodovodnim instalacijama potrošača smatraju se sve ostale naprave, uređaji i vodovi potrošača koji su spojeni s javnom vodovodnom mrežom od vodomjera do potrošača.

Pravne i fizičke osobe mogu se snabdijevati vodom iz vlastitih vodovodnih uređaja, ako se iz tehničkih i drugih razloga ne mogu snabdijevati vodom iz javnog vodovoda.

Kada se potrošač snabdijeva vodom dijelom iz uređaja javnog vodovoda, a dijelom iz vlastitog uređaja za snabdijevanje vodom, isti moraju biti međusobno fizički odvojeni.

Članak 3.

Potrošači vode su sve pravne i fizičke osobe koje su priključene preko vodomjera na vodoopskrbnu mrežu na temelju sklopljenog Ugovora o izvođenju priključenja i održavanju vodomjera i plaćanju komunalne usluge.

Članak 4.

Javne vodovodne uređaje radi snabdijevanja potrošača pitkom vodom eksploatira, održava i koristi Komunalno Trgovačko Društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Vodovod).

Vodovod može izvođenje radova povjeriti drugom stručnom izvođaču.

Članak 5.

Vodovod preuzima obvezu:

- osigurati trajno i kvalitetno obavljanje vodoopskrbe;

- osigurati održavanje objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti;

- osigurati kontrolu higijenske ispravnosti vode;

- osigurati obavljanje svoje djelatnosti na načelima održivog razvoja;

- osigurati javnost rada.

Članak 6.

Voda iz javnog vodovoda mora odgovarati važećim standardima i propisima za pitku vodu.

Vodovod je dužan brinuti se o pravilnoj primjeni propisa i tehničkih mjera kojim se postiže propisani kvalitet vode.

Nadzor nad kvalitetom vode u sanitarnom pogledu obavljaju stručne osobe Vodovoda, Zavod za javno zdravstvo i Sanitarna inspekcija.

Članak 7.

Vodovod je dužan potrošačima osigurati trajno i nesmetano dovoljne količine vode, danju i noću.

Obaveza iz prethodnog stavka ne vrijedi u slučaju djelovanja više sile, tehničkih smetnji u pogonu ili mreži, kao i u slučaju prekida u snabdijevanju pogonskom energijom uređaja javnog vodovoda.

U slučajevima iz prethodnog stavka, Vodovod je dužan u najkraćem mogućem roku obavijestiti organ Grada ili Općine koji je nadležan za komunalne poslove i poduzeti sve potrebne mjere na otklanjanju uzroka prekida ili na drugi način osigurati pružanje usluga, odnosno obavljanje djelatnosti.

U slučaju nemogućnosti snabdijevanja vodom zbog rekonstrukcije ili većih popravaka, Vodovod je dužan najmanje dva dana prije početka radova obavijestiti potrošače o prekidu snabdijevanja vodom koji slijedi.

Vodovod može prekinuti snabdijevanje vodom užeg kruga potrošača bez obavještenja, ako se radi o hitnim i neophodnim popravcima mreže i uređaja javnog vodovoda, kada takvi popravci ne iziskuju prekid snabdijevanja vodom duži od 8 sati.

Pojedinim potrošačima Vodovod ima pravo obustaviti opskrbu vodom u slučajevima i na način određen u čl. 39. i 40. ovog Pravilnika.

II. PRIKLJUČIVANJE NA JAVNI VODOVOD

Članak 8.

Priključivanje objekata na vodoopskrbni sustav se vrši prema Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu Gradova Crikvenica i Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 6/02) te Odluci o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 27/02).

Svaka zasebna uporabna cjelina koja se snabdijeva vodom iz javnog vodovoda mora imati zasebnu vodoinstalaciju sa pripadajućim vodomjerom na mjestu priključenja.

Priključenje počinje od spoja s uličnom vodovodnom cijevi, a završava s vodomjerom, uključivši i okno vodomjera.

Priključenje od spoja s uličnom vodovodnom cijevi, do zaključno sa službenim ventilom pripada vodovodnoj mreži Vodovoda.

Troškove priključenja snosi podnosilac zahtjeva za izvedbu priključenja.

Članak 9.

Vlasnik stambenog i drugog objekta izgrađenog prema građevinskoj dozvoli, tamo gdje postoji vodovodna mreža, dužan je spojiti svoj vodovodni priključak na javni vodovod

u roku određenom Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Članak 10.

Vodovod može postaviti privremene uređaje vodoopskrbe.

Tehničko rješenje i rok trajanja privremenog priključenja određuje Vodovod postupkom koji on posebno propiše.

Članak 11.

Lokaciju vodomjernog okna određuje Vodovod, u pravilu na javnoj površini, u neposrednoj blizini mjesta izvođenja priključenja.

Članak 12.

Okno za vodomjer u kojem je otežan rad oko izmjene, održavanja ili očitavanja brojila, vlasnik ili korisnik dužan je u roku od 30 dana od dana primitka pismene opomene od strane Vodovoda dovesti u ispravno stanje kako bi se u njemu mogao vršiti nesmetan rad.

Članak 13.

Uvjete za priključenje i potvrdu na projektnu dokumentaciju daje Vodovod postupkom koji on propiše.

Članak 14.

U objektima gdje postoje potrošači vode koji se bave gospodarskom i drugom djelatnošću, isti su dužni imati posebno priključenje.

Članak 15.

Redovnu izmjenu i ponovnu ovjeru vodomjera vrši Vodovod najmanje svakih 5 godina za vodomjere nazivnog protoka manjeg od 15 m3/h, odnosno 3 godine za vodomjere nazivnog protoka većeg ili jednakog 15 m3/h.

Vodomjer kojeg vlasnik ili korisnik ošteti svojom krivicom ili nepažnjom (smrzavanje, mehaničko oštećenje, oštećenje toplom vodom i sl.) mijenja Vodovod na teret vlasnika, odnosno korisnika.

III. ODRŽAVANJE PRIKLJUČAKA

Članak 16.

Održavanje vodovodnih priključaka od glavne ulične cijevi do vodomjera vrši Vodovod na svoj teret, a zamjenu vodomjera na teret potrošača, u terminima sukladno članku 15., st. 1. ovog Pravilnika.

Za radove iz prethodnog stava nije potreban pristanak potrošača. Vodovod je dužan prije i nakon izvođenja obavijestiti potrošača o radovima.

Ventil iza vodomjera održava Vodovod na teret potrošača.

Članak 17.

Oštećenje ili kvar na priključku ili vodomjeru potrošač je dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, prijaviti Vodovodu.

Ako se preko jednog priključka snabdijeva vodom dva ili više objekata - korisnika, a dođe do kvara na takvom priključku, onda je dovoljna prijava o kvaru samo jednog korisnika.

Vodovod je dužan odmah otpočeti s uklanjanjem nedostataka i otkloniti ih u što kraćem roku.

Oštećenje ili kvar koji je nastao na priključku krivicom ili nemarom potrošača, otklanja Vodovod na teret potrošača.

Članak 18.

Prilikom izmjene javne vodovodne mreže Vodovod izvodi i izmjene - rekonstrukcije postojećih priključenja, a na teret investitora izmjene javne vodovodne mreže.

Rekonstrukcija priključenja izvodi se na teret vlasnika kad je zahtjev za izmjenu zatražen od strane vlasnika (radi povećanja profila, premještanja ili sl.).

IV. ZAŠTITNE MJERE

Članak 19.

Zabranjeno je samovoljno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu.

Za radnje iz prethodnog stavka Vodovod podnosi kaznenu prijavu nadležnom sudu (sukladno članku 264. Kaznenog zakona).

Članak 20.

Zabranjeno je spajanje odvojka na vodu ispred vodomjera.

Izuzetno, Vodovod može izvesti radove iz prethodnog stava na isti način i uz iste uvjete kao i pri izvođenju redovnog priključka na javnu vodovodnu mrežu, ukoliko to dozvoljavaju hidrauličke mogućnosti.

Članak 21.

Javni vodovodni uređaji ne smiju biti izgrađeni niti postavljeni bez odobrenja i tehničkog rješenja spajanja na vodoopskrbnu mrežu od strane Vodovoda.

Članak 22.

Pravo otvaranja i zatvaranja uličnih (glavnih) ventila na priključenju i ventila ispred vodomjera (na strani javne vodovodne mreže) ima Vodovod.

Potrošač može zatvoriti ventil iza vodomjera (na strani potrošača) u slučaju oštećenja ili popravka kućne vodovodne instalacije.

U slučaju kvara ili oštećenja vodomjera ili ventila iza vodomjera, potrošač može izuzetno zatvoriti ventil ispred vodomjera, ali u tom slučaju dužan je odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, izvijestiti Vodovod.

Članak 23.

Ukoliko se ustanovi da neispravnost kućnih instalacija ugrožava higijensku kvalitetu vode, Vodovod je dužan odmah prekinuti dovod vode i o tome obavijestiti sanitarne organe.

Članak 24.

Potrošač vode dužan je vodovodne instalacije održavati u ispravnom stanju, racionalno koristiti, poduzimati mjere da se priključni vod i vodomjer zaštite od smrzavanja, te se pridržavati ostalih odredaba ovog Pravilnika.

V. JAVNI IZLJEVI, JAVNI HIDRANTI I AUTOCISTERNE

Članak 25.

Javne izljeve i javne hidrante, spojene na javni vodovod, postavlja Vodovod.

Voda iz javnog izljeva i javnog hidranta ne smije se uzimati za pranje vozila, polijevanje vrtova, građevinske radove i slične potrebe.

Članak 26.

Iz javnih hidranata, pravne i fizičke osobe mogu uzimati vodu samo na temelju dozvole Vodovoda.

Od odredbe prethodnog stavaka ovog članka izuzimaju se potrebe vatrogasnih i ostalih hitnih službi u slučaju gašenja požara.

Korisnik hidranta i javnih izljeva, poslije upotrebe, dužan je ostaviti iste u ispravnom stanju.

Ako je javni hidrant i javni izljev oštećen, onaj tko ga je oštetio ili očevidac, dužan je odmah obavijestiti Vodovod.

Troškove popravka javnog hidranta i javnog izljeva snosi osoba koja je iste oštetila.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbu vodom vrši i autocisternama u područjima bez javnog vodovodnog sustava.

Potrošač komunalne usluge opskrbe vodom iz autocisterne, potrošak vode do 3 m3 po članu domaćinstva, mjesečno plaća po cijeni kubičnog metra opskrbe vodom iz javnog vodovodnog sustava.

Građani s prebivalištem na području Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske imaju pravo na besplatan prijevoz 3 m3 vode mjesečno po članu domaćinstva u tijeku 12 mjeseci kalendarske godine, dok građani bez prebivališta na prije spomenutim područjima imaju pravo na besplatni prijevoz 3 m3 vode po članu domaćinstva za tekući mjesec.

Za sve količine iznad onih iz stavka 8. ovog članka plaća se prijevoz cisternom sukladno cjeniku isporučitelja komunalne usluge.

VI. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 27.

Naknadu za priključenje plaća vlasnik građevine ili investitor gradnje, odvojeno za svaku vrstu priključenja na objekte i uređaje komunalne infrastrukture u iznosu određenom u članku 17. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« broj 6/02), u članku 12. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Grada Crikvenice (»Službene novine« broj 6/ 02), odnosno u članku 15. Odluke o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 27/02).

VII. UTVRĐIVANJE POTROŠNJE VODE

Članak 28.

Potrošnja vode izračunava se utvrđenim mjesečnim razlikama stanja utroška vode na glavnom vodomjeru.

Očitavaju se samo cijeli kubni metri.

Eventualne razlike količina zbroja kontrolnih vodomjera u objektu u odnosu na podatak na glavnom vodomjeru, ne uzimaju se u obzir kod ispostavljanja računa na utrošenu vodu.

Vodovod neće obračunavati potrošnju vode, niti izdavati račune na temelju prikazivanja internog brojila vodomjera koji nije odobren po nadležnim organima kontrole mjera i ako na njemu nema plombe kao dokaz baždarenja.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka procjena utroška vode izvršit će se prema članku 34. ovog Pravilnika.

VIII. NAČIN PLAĆANJA CIJENE USLUGE

Članak 29.

Visinu cijene i način plaćanja usluga određuje Skupština Vodovoda svojom odlukom (postupak donošenja cijene propisan je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, »Narodne novine« broj 26/03).

Članak 30.

Potrošač je dužan obračunatu uslugu uplatiti na način i u roku dospijeća označenom na računu ili uplatnici.

Iznos obračunate komunalne usluge mora se platiti odjednom, u cjelini.

Prigovor na obračunati iznos komunalne usluge podnosi se pismeno Vodovodu, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primljenog obračuna komunalne usluge.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je pismeno odgovoriti na prigovor u roku od 8 dana od dostave prigovora.

Ukoliko je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

Članak 31.

Naplata vode građanstva u stambenim zgradama vrši se putem internih vodomjera. Ti su odnosi uređeni Ugovorom o naplati vode putem internih vodomjera sklopljeni između potrošača - vlasnika internog brojila i Vodovoda.

Razliku između očitanja na glavnom vodomjeru na javnoj površini i zbroja očitanja pojedinačnih vodomjera trebaju solidarno podmiriti potrošači u stambenim zgradama.

Za potrošače u stambenim zgradama vrijede sva prava i obveze koje vrijede za sve pojedinačne potrošače, ako nisu posebno regulirani ugovorom o naplati vode građanstva putem internih vodomjera.

Ukoliko navedeni odnosi nisu uređeni prethodnim ugovorom, naplata vode vrši se prema stanju na glavnom vodomjeru.

Članak 32.

Vlasnik nekretnine - potrošač može pismeno zahtijevati odjavu vodovodnog priključka nakon što je podmirio eventualna dugovanja nastala do dana odjave.

Odjava vodovodnog priklučka daje se pismeno.

Odjava vodovodnog priključka koja traje 15 ili manje mjeseci smatra se privremenom odjavom, a trajnom odjavom smatra se svaka odjava koja traje duže od 15 mjeseci.

Kod trajnog otkazivanja potrošnje vode Vodovod će poništiti priključenje te obavijestiti Upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo.

U slučaju promjene vlasnika (korisnika) objekta, novi vlasnik je dužan o promjeni obavijestiti Vodovod u roku 8 (osam) dana pravno važećim dokumentom (pravovaljani ugovor, pravovaljano sudsko rješenje).

U slučaju ponovnog priključenja iz stavka 4. ovog članka, potrošač je dužan podmiriti sve obaveze kao u slučaju novog priključenja.

Članak 33.

Potrošač ima pravo zatražiti da se ispita ispravnost vodomjera, a svoj zahtjev mora dostaviti pismeno. Vodovod je dužan u roku od 5 dana izvaditi vodomjer i dostaviti ga na ispitivanje nadležnoj odnosno ovlaštenoj kontroli mjera (baždarnici), odnosno ovlaštenom serviseru koji je odabran u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Ako se kontrolom ustanovi da je vodomjer ispravan, potrošač plaća troškove koji su nastali tim pregledom. U protivnom, troškove plaća Vodovod.

Članak 34.

U slučaju neispravnog rada vodomjera, kao i u drugim slučajevima kada se vodomjerom ne može izmjeriti utrošena količina vode, potrošnja vode će se utvrditi procjenom.

Osnovu za procjenu čini srednja potrošnja vode u spornom razdoblju u kojem je vodomjer ispravno pokazivao potrošnju vode.

Ako se potrošnja vode ne može utvrditi na način iz stavka 2. ovog članka, procjena će se izvršiti na osnovi usporedbe s potrošnjom vode drugih, sličnih potrošača u spornom razdoblju.

Članak 35.

Vodomjeri se očitavaju, u pravilu, jednom mjesečno.

Članak 36.

Potrošnja vode se ne plaća:

- za gašenje požara iz javnih hidranata;

- za gašenje požara iz kućne vodovodne instalacije;

- ako je voda istekla uslijed elementarnih nepogoda.

IX. ŠTEDNJA VODE

Članak 37.

Potrošač je dužan koristiti se vodom na način primjeren svakodnevnom životu, te spriječavati rasipanje i gubljenje vode iz glavnog vodovoda naročito u vrijeme nestašice vode.

Vodovod je dužan, u slučaju nestašice vode, propisati tehničke i druge mjere u cilju ublažavanja posljedica nestašice vode.

Potrošači su dužni pridržavati se propisanih mjera.

Članak 38.

U slučaju dugotrajne nestašice vode, Vodovod je dužan predložiti gradskom i općinskom poglavarstvu donošenje uredbe kojom će se propisati način trošenja vode, ograničenja ili zabrana pojedinim vrstama potrošača korištenja vode (pranje ili poljevanje ulica i parkova, punjenje bazena, upotreba vodoskoka, održavanje vatrogasnih vježbi, polijevanje vrtova i sl.), kao i način sprovođenja kontrole ograničenja.

X. OBUSTAVLJANJE ISPORUKE VODE

Članak 39.

Isporučitelj usluge ima pravo korisniku (potrošaču) komunalne usluge obustaviti pružanje komunalne usluge (isporuke vode) u slučajevima:

1. ako potrošač ne podmiri obračun za komunalnu ulugu u roku od 8 dana od dostave opomene za neplaćanje iste;

2. ako potrošač odbije primitak računa ili uplatnice za komunalnu uslugu;

3. ako potrošač o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena;

4. ako potrošač nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju komunalne usluge prilikom priključivanja objekta na javni vodovodni sustav;

5. kod otkaza potrošnje vode;

6. kod popravka, smetnji i kvarova na instalacijama potrošača ili javnim vodovodnim uređajima;

7. kad stanje instalacije potrošača ugrožava zdravlje korisnika, odnosno kvalitet vode u javnoj vodovodnoj mreži;

8. ako je okno vodomjera zagađeno, a korisnik ne otkloni zagađenje u ostavljenom primjerenom roku;

9. ako je okno vodomjera zatrpano ili nepristupačno, a potrošač unatoč pismenoj opomeni nije ništa poduzeo da se stanje popravi u ostavljenom primjerenom roku;

10. ako potrošač krši naredbu o načinu trošenja vode za vrijeme nestašice vode;

11. ako potrošač uslijed nemara ili namjerno pokvari vodomjer;

12. ako je kanalizacioni priključak potrošača neispravan i zagađuje okolinu zatvara se dovod vode i ostaje zatvoren sve dok se ne uklone uzroci koji su doveli do zatvaranja vode.

Članak 40.

Potrošač vode snosi troškove zatvaranja i otvaranja vode, ako je do toga došlo na njegov zahtjev ili u slučajevima iz članka 39. ovog Pravilnika.

Članak 41.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je najmanje 8 (osam) dana prije obustavljanja pružanja komunalne usluge potrošaču dostaviti obavijest o prestanku pružanja komunalne usluge.

Ako potrošač otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje komunalne usluge najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu, isporučitelj neće obustaviti istu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju neovlaštenog priključenja na javni vodovodni sustav isporučitelj komunalne usluge će bez posebne obavijesti obustaviti pružanje komunalne usluge neovlaštenom potrošaču.

Za ponovno priključivanje na javni vodovodni sustav potrošač je dužan podmiriti stvarne troškove priključivanja.

U slučaju ponovnog priključenja potrošač i isporučitelj komunalne usluge sklapaju ugovor o priključivanju nekretnine na javni vodovodni sustav.

Članak 42.

Isporučitelj komunalne usluge ima pravo na naknadu štete u paušalnom iznosu od 200 m3 vode od potrošača ili vlasnika nekretnine u slučaju:

- kad se bez odobrenja isporučitelja komunalne usluge priključi na javnu vodovodnu mrežu;

- kad koristi vodu iz javne vodovodne mreže, javnog hidranta ili drugih uređaja javne mreže;

- kad ošteti plombu na vodomjeru, ventilu ili spojnici.

XI. ZAŠTITA VODE OD ZAGAĐIVANJA

Članak 43.

Potrošači vode moraju imati izvedenu vodoinstalaciju i ugrađene izljevno-odvodne uređaje u potpunosti sa važećim tehničkim normama i pravilima struke, odnosno u obliku kojim se ne ugrožava kvaliteta vode.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Nadzorni odbor Vodovoda će u roku od 90 dana, na prijedlog Uprave Vodovoda, utvrditi postupak donošenja sljedećih protokola:

- Protokol o izdavanju suglasnosti za priključenje na vodoopskrbni sustav;

- Protokol o privremenom priključenju na vodoopskrbni sustav;

- Protokol o izradi priključenja i naplati vode u stambenim zgradama;

- Protokol o obustavi isporuke komunalne usluge;

- Protokol o korištenju javnih izljeva, javnih hidranata i vodoopskrbe putem cisterni.

Članak 45.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe »Pravilnika o Vodovodu« od 9.09.1998. godine.

Članak 46.

Ovaj Pravilnik je donešen 05.11.2003. godine, a primjenjuje se od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Predsjednik

Nadzornog odbora

Vjekoslav Lončarić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=45&mjesto=51250&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr