SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
19

24.

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 31/ 02), Odredaba Prostornog plana općine Crikvenica (»Službene novine« broj 30/88, 05/89 i 34/90), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. god. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 6/02 i 11/02) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja »Centra Klenovice«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Centra Klenovice« (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela sukladno Pravilniku o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98), a kako slijedi:

A. PRILOZI:

1. IZVODI IZ DPU »CENTRA KLENOVICE«

1a/ - Detaljna namjena površina

1b/ - Komunalna infrastrukturna mreža - idejno rješenje prometnica

1c/ - Komunalna infrastrukturna mreža - sustavi vodoopskrbe i odvodnje

1d/ - Komunalna infrastrukturna mreža - sustavi telekomunikacija, elektroopskrbe i javne rasvjete

2. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

3. UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

- vodoopskrbna mreža

- mreža odvodnje otpadnih voda

- elektroenergetska mreža

- prometna mreža

- telekomunikacijska mreža

4. MIŠLJENJE SLUŽBE ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVO i IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

B. TEKSTUALNI DIO:

I. OBRAZLOŽENJE PLANA

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Promet

2.3.2. Telekomunikacije

2.3.3. Energetika

2.3.4. Vodoopskrba

2.3.5. Odvodnja

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

2.2. Veličina i površina građevine (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3. Namjena građevine

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevine

2.6. Uređenje građevne čestice

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreže

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

4. Mjere provedbe plana

5. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

C/ GRAFIČKI DIO:

list:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINAM 1:500

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA

I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA

MREŽAM 1:500

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA

I ZAŠTITE POVRŠINAM 1:500

4. UVJETI GRADNJEM 1:500

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke donosi se za česticu koja je definirana prethodnim važećim planom DPU »Centra Klenovice«, što predstavlja dio k.č. 3499/9 k.o. Ledenice.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Odredbama za provođenje određuju se kriteriji i način realizacije Plana, te opći i posebni uvjeti uređenja i korištenja prostora, a za detaljnije tumačenje odredbi koristi se cjelokupni tekstualni i kartografski dio Plana.

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Unutar područja obuhvata plana predviđa se izgradnja jedne poslovne građevine - poštanskog ureda.

Ova površina je opisana u tekstualnom dijelu: poglavlje 1. Polazišta 1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana, te raščlanjena i iskazana u kartografskom prikazu list 1. - »Detaljna namjena površina« u mjerilu 1:1000.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinskih čestica i građevine

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

Članak 6.

Čestica u obuhvatu ovog plana definirana je prethodnim važećim planom DPU »CENTRA KLENOVICE« i ima površinu od cca 460 m2, što predstavlja dio k.č. 3499/9, k.o. Ledenice. Parcelacija za ovu česticu oznake »A« nije provedena prethodnim važećim planom, te je potrebno istu realizirati.

Članak 7.

Koeficijent izgrađenosti (kig) - odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice i iskorištenosti (kis) - odnos ukupne (brutto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice iznose:

nova oznaka čestice

postojeća oznaka čestice

površina
čestice

površina
gradivog dijela čestice

koef.
izgrađenosti
(Kig)

ukupna brutto izgrađena
površina

koef.
iskorištenosti
(Kis)

A

dio
3499/9

cca 460m2

184 m2

0,4

cca 184 m2

0,4

 

 

cca 460 m2

184 m2

0,4

cca 184 m2

0,4

2.2. Veličina i površina građenja (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 8.

Unutar područja obuhvata plana predviđa se izgradnja jedne poslovne građevine. Moguća brutto izgrađena površina na čestici u obuhvatu plana može iznositi najviše 184 m2.

Članak 9.

Najveća dopuštena visina poslovne građevine određuje se kao 1 etaža (P). Kota poda prizemlja iznosi najviše 1,0 m iznad kote okolnog terena koji pokriva građevina. Najveća dopuštena visina vijenca je 3,5 m mjereći od kote poda prizemlja.

2.3. Namjena građevine

Članak 10.

Ovom izmjenom i dopunom Detaljnog plana uređenja »CENTRA KLENOVICE« predviđeno je da će čestica u obuhvatu plana imati »javno - poslovnu namjenu«. Na čestici se planira izgradnja jedne poslovne građevine - poštanskog ureda. (Ured će pružati sve vrste poštanskih usluga, novčanih usluga, telekomunikacijskih usluga te prodaju vrijednosnica i trgovačke robe, za trajno naseljenu populaciju u 12 pripadajućih naselja: Bile, Drinak, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac i 22 dijela naselja).

Namjena površina prikazana je na kartografskom prikazu br. 3: »Detaljna namjena površina«

2.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Članak 11.

Smještaj građevine određen je u granicama gradivog dijela čestice, koje su vidljive na kartografskom prikazu br. 6: »Uvjeti gradnje«.

Članak 12.

Udaljenost poslovne građevine od susjednog vlasnika na k.č. 3499/30 odnosno ogradnog, kamenog zida na toj međi (istočna međa) može iznositi min. 4,0 m, što zadovoljava odredbe Prostornog plana općine Crikvenica.

Članak 13.

Udaljenost poslovne građevine na svim ostalim stranama, tj. prema ulici može iznositi min. 6,0 m od ruba kolnika.

Regulacijska linija udaljena je 1,5 m od ruba kolnika.

Građevni pravac udaljen je od regulacijske linije min. 4,5 m, a od ruba kolnika min. 6,0 m.

2.5. Oblikovanje građevine

Članak 14.

Arhitektonsko oblikovanje planirane izgradnje što više prilagoditi postojećem ambijentu, prvenstveno koristeći tradicionalne materijale i ne prelazeći mjerila građevine. Arhitektura treba odražavati primorski stil izgradnje.

Pročelja treba izraditi u autohtonom kamenu ili ožbukati, te obojiti svijetlim pastelnim bojama - moguće su, naravno, kombinacije. Krov izvesti isključivo kao kosi, dvostrešni ili višestrešni maksimalnog nagiba krovne plohe 25o. Pokrov kosih krovnih ploha izvesti od kupa kanalica ili mediteran crijepom.

2.6. Uređenje građevinske čestice

ukupno u obuhvatu plana:

Članak 15.

Izvan granice gradivog dijela čestice predviđeno je uređenje zelenih površina (parterno zelenilo, stabla) uređenje pješačkih površina, te uređenje parkirališnih mjesta na južnoj strani čestice (preporučuje se upotreba šupljih betonskih elemenata koji dozvoljavaju rast trave između, kako bi cijeli prostor ostao što zeleniji).

Za potrebe parkiranja potrebno je osigurati jedno parkirno mjesto za invalidnu osobu, jedno za dostavno vozilo i dva parkirna mjesta za zaposlene.

Građevna čestica može se ograditi ogradom najveće dopuštene visine 1,2 m.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreže

Članak 16.

Poput susjednih građevina i građevnih čestica, čestica u obuhvatu plana može se priključiti na postojeću asfaltiranu prometnicu. Čestica je u padu od sjevera prema jugu, a postojeće prometnice omeđuju česticu s tri strane, stvarajući polukrug. Sa sjeverne strane je Velebitska ulica, a s jugozapadne Ulica Zidinice.

Kolni i pješački pristup čestici planira se izvesti s južne niže strane, iz Ulice Zidinice. Ovim planom ne zadire se u javne prometne površine, odnosno zadržava se postojeći profil pristupne prometnice. Također se zadržava planirana pješačka površina - pločnik uz postojeću prometnicu u širini 1,5 m. Rješavanje prometa u mirovanju predviđeno je unutar građevne čestice, sa njene južne strane, zbog konfiguracije terena, a time i lakšeg pristupa. Za potrebe parkiranja potrebno je osigurati jedno parkirno mjesto za invalidnu osobu, jedno za dostavno vozilo, te 2 parking mjesta za zaposlene.

Prometnice i njihovi spojevi sa javnom cestom moraju se obraditi i izvesti prije početka rada poslovnog objekta prema odredbama važećih zakonskih propisa.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 17.

U blizini predmetne lokacije (izgradnja pošte) postoje izgrađene podzemne telekomunikacijske instalacije (tk kabeli). Za podzemni priključak građevine na javnu telekomunikacijsku mrežu preporuča se izgraditi kabelsku kanalizaciju za pretplatničke vodove sa 2 PEHD cijevi min 1 50 mm, položene od tipskog montažnog zdenca »D0« lociran na pogodnom mjestu (ulaz u objekt) pa do mjesta koncentracije instalacijskih kabela unutar objekta (telekomunikacijski ormar, izvodni ormarić ili priključna kutija) smješten u pravilu u ulazu objekta, a na pristupačnom mjestu radi lakšeg održavanja. S druge strane spomenutog tipskog zdenca »D0« treba u nogostupu ugraditi zdenac tipa »D1« i oba zdenca povezati sa 2 PEHD cijevi min 1 50 mm.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

Članak 18.

Na predmetnoj parceli nema instalacija električne mreže, osim što se u jugozapadnom dijelu na samoj čestici uz rub parcele nalazi razvodni ormar i stup niskonaponske mreže električne energije na kojem se nalazi i javna rasvjeta.

Samo napajanje buduće građevine bit će izvedeno sa postojeće niskonaponske mreže trafostanice 20/0,4 kV, Klenovica 1.

Vršno opterećenje budućeg potrošača predviđenog ovim planom procjenjuje se na 15 kW.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

Članak 19.

U prilaznoj ulici, južno od čestice, postoji instalacija vodovoda na koju će se priključiti novoplanirana građevina, a prema uvjetima nadležnog javnog poduzeća. Novoplanirana građevina uklapa se u postojeći Detaljan plan uređenja bez izmjena i dopuna sa stanovišta vodoopskrbe.

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

Članak 20.

Građevna čestica nema priključak na javnu kanalizaciju, jer ista za sada u promatranom području ne postoji.

Prethodnim važećim Detaljnim planom uređenja »CENTRA KLENOVICE« predviđa se izgradnja kanalske mreže za odvodnju fekalnih i oborinskih voda. Do planirane izgradnje, odvodnju otpadnih voda potrebno je izgraditi vodonepropusnu trodjelnu septičku jamu odgovarajućeg volumena, koji će se odrediti hidrauličkim proračunom u sklopu glavnog projekta. Oborinsku vodu riješiti upojnim bunarom u sklopu građevinske parcele.

Lokacija septičke jame treba biti dostupna specijalnom vozilu za pražnjenje jame. U sklopu glavnog projekta za buduću gradnju treba predvidjeti potreban broj i tip posuda za odlaganje komunalnog otpada.

Nakon buduće izgradnje kolektora javne kanalizacije, objekt pošte trebat će spojiti na javnu kanalizaciju u roku od 6 mjeseci, a septičku jamu sanirati i zatvoriti. Troškovi sanacije i spajanja na javnu kanalizaciju padaju na teret vlasnika budućeg objekta.

4. Mjere provedbe plana

Članak 21.

Sukladno članku 34. Zakona o prostornom uređenju provođenje ovog plana provodi se temeljem Izvoda iz plana.

Članak 22.

Kod izrade glavnog projekta za predmetni zahvat u prostoru nužno je pridržavanje posebnih uvjeta nadležnih tijela kao što su: HT - Hrvatske telekomunikacije, HEP - DP »Elektroprimorje« Rijeka, GKTD »Ivanj«, KTD »Vodovod Žrnovnica«, Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

Kako je u području obuhvata plana planirana izgradnja samo jedne građevine, istu je potrebno izvesti u cijelosti, a pri tome paziti da se realizira potrebna infrastruktura odnosno priključci na komunalnu i infrastrukturnu mrežu.

5. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 23.

Postojanje gradske kanalizacije znatno bi doprinijelo sprječavanju nepovoljna utjecaja na okoliš.

Septičku jamu potrebno je redovito prazniti. Izvesti je kao nepropusnu da ne ugrožava okoliš.

Posude za prikupljanje kućnog otpada izvesti kao nepropusne, adekvatno ih smjestiti i onemogućiti širenje neugodnih mirisa.

Planirana izgradnja neće ugroziti okoliš.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Centra Klenovice«, ovjerena je pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 25.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Centra Klenovice«, čuva se u pismohrani Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski i u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/03-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-03-3

Novi Vinodolski, 27. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=34&mjesto=51250&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr