SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
19

23.

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 31/ 02), Odredaba Prostornog plana općine Crikvenica (»Službene novine« broj 30/88, 05/89 i 34/90), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. godine (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 34/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
O donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja »Zone Ričina - Studenac«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Zone Ričina - Studenac« (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela sukladno Pravilniku o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98), a kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO:

I. OBRAZLOŽENJE PLANA

1. POLAZIŠTA

2. IZMJENE PLANA PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

2.3.5. Elektroopskrba

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

B/ KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

list:

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINAM 1:1000

2.a. Komunalna infrastrukturna mreža
- idejno rješenje prometnicaM 1:1000

2.b. Komunalna infrastrukturna mreža
- vodoopskrba i odvodnjaM 1:1000

2.c. Komunalna infrastrukturna mreža
- elektroopskrba i telekomunikacijeM 1:1000

3.a. UVJETI GRADNJEM 1:1000

3.b. UVJETI GRADNJE - prikaz građevina
koje se uklanjajuM 1:1000

3.c. UVJETI GRADNJE - prikaz građevnih
česticaM 1:1000

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke donosi se za čestice koje su definirane u kartografskom prikazu 3.c. Uvjeti gradnje - prikaz građevnih čestica.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Izmjenama i dopunama odredbi za provođenje određuju se kriteriji i način realizacije Plana, te opći i posebni uvjeti uređenja i korištenja prostora za područje izmjene plana, a za detaljnije tumačenje odredbi koristi se cjelokupni tekstu

alni i kartografski dio Plana kao i kartografski dio ovih izmjena.

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 5.

Namjena površina unutar obuhvata Plana određuje se za potrebe poslovnih, stambenih, komunalno-servisnih sadržaja, uređenje parkirališta i garaža, javnih površina ulica, trgova i drugih pješačkih površina, zasnivanje i uređenje postojećih javnih zelenih površina, te izgradnju komunalne infrastrukture i telekomunikacija.

Namjena površina u obuhvatu plana određena je u kartografskom prikazu br 1.- »Detaljna namjena površina«.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) mješovita namjena - pretežito stambena (M1)

2) mješovita namjena - pretežito poslovna (M2)

3) poslovna namjena - komunalno-servisna (K3)

4) privezište (L1)

5) posebna namjena (N)

6) trafostanica (TS)

7) javne zelene površine - javni park (Z1)

8) zaštitne zelene površine

9) pješačke površine

10) parkiralište

11) parkiralište nautičkog centra

12) komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVINSKIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 6.

Odredbama ovog Plana daju se uvjeti za gradnju, rekonstrukciju i korištenje građevina.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarskim planovima Ureda za katastar i geodetske planove Primorsko-goranske županije.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su u kartografskom prikazu br.3.c. »Uvjeti gradnje - prikaz građevnih čestica«.

Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti određeni su kako slijedi:


broj građ. pov. građ. koef. koef.

čestice čestice izgrađenosti iskorištenosti

m2(Kig) (Kis)


2. 1.600 0,26 0,26

3. 8.820 0,49 1,96

4. 1.442 0,43 1,31

10. 811 0,34 0,34


Gustoća izgrađenosti Gig (odnos zbroja pojedinačnih kig i zbroja građevnih čestica) na području obuhvata detaljnog plana uređenja iznosi 0,40.

Ukupan koeficijent iskorištenosti Kis (odnos zbroja pojedinačnih kis i zbroja građevnih čestica) na području obuhvata detaljnog plana uređenja iznosi 1,17.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana. Neovisno o obliku i veličini građevne čestice određene ovim Planom, dozvoljava se rekonstrukcija građevina u postojećim gabaritima.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 8.

Veličina i površina građevina, ukupna brutto izgrađena površina i katnost građevina određeni su kako slijedi:

a/ Mješovita namjena - pretežito stambena (M1)


broj građ. pov.građ. maks. tlocrt. maks. bruto maks. maks. broj

čestice čestice izgrađ. izgrađ. povr. katnost stambenih

(m2) (m2) (m2) jedinica


4. 1.442 643 1.929 P+2 10


ukupno 1.442 643 1.929


b/ Mješovita namjena - pretežito poslovna (M2)


broj građ. pov.građ. maks. tlocrt. maks. bruto maks. maks. broj

čestice čestice izgrađ. izgrađ. povr. katnost stambenih

(m2) (m2) (m2) jedinica


3. 8.820 4.342 17.368 P+3 40


ukupno 8.820 4.342 17.368


c/ Komunalno - servisna (K3)


broj građ. pov.građ. maks. tlocrt. maks. bruto maks.

čestice čestice izgrađ. izgrađ. povr. katnost

(m2) (m2) (m2)


2. 1.600 370 370 P


ukupno 1.600 370 370


d/ Posebna namjena (N)


broj građ. pov.građ. maks. tlocrt. maks. bruto maks.

čestice čestice izgrađ. izgrađ. povr. katnost

(m2) (m2) (m2)


10. 811 272 272 P


ukupno 811 272 272


Članak 9.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana, podrazumijeva se visina mjerena od najniže kote zaravnjenog okolnog terena do krovnog vijenca.

Pod suterenom se podrazumijeva etaža koja je najmanje polovicom volumena ukopana u teren.

Katnost građevine određena je kartografskim prikazom broj 3.a.

Najveća dozvoljena visina novih građevina na području obuhvata Plana određena je u odnosu na katnost građevine i iznosi:

- za građevine katnosti P 4 m

- za građevine katnosti P+2 11 m

- za građevine katnosti P+3 14.5 m

Na području obuhvata Plana, dozvoljava se gradnja najviše jedne podzemne etaže.

2.3. Namjena građevine

Članak 10.

Osnovna namjena građevina određena je u kartografskom prikazu br. 1. »Detaljna namjena površina«.

Mješovita namjena - pretežito stambena (M1) planirana je na građevnim česticama oznake 4 čija građevina u prizemlju mora imati poslovnu namjenu (trgovački, ugostiteljski, uslužni i slični sadržaji) ili prostor za obavljanje javnih i društvenih djelatnosti. U višim etažama predviđeni su sadržaji stanovanja uz uvjet da površina stambenog prostora iznosi najmanje 500kupne površine građevine.

Mješovita namjena - pretežito poslovna (M2) planirana je na građevnoj čestici oznake 3. Na ovoj čestici planira se izgradnja građevine mješovite namjene koja sadrži hotel, poslovne sadržaje (trgovačke, ugostiteljske, uslužne i sl.), garažu i stambene sadržaje.

Prizemlje građevine treba sadržavati poslovne sadržaje, garažu za smještaj vozila i ostale prostore u funkciji hotelske djelatnosti. Garažni prostor potrebno je projektirati na način koji omogućuje korištenje ovog prostora i za smještaj manjih plovila.

Stambeni i hotelski sadržaji predviđeni su u višim etažama građevine, s tim da hotelski sadržaji moraju iznositi najmanje 250kupne površine građevine.

Poslovna namjena - komunalno-servisna (K3) planirana je na građevnoj čestici oznake 2. Planirana građevina služi za obavljanje djelatnosti vezanih uz servis plovila.

Privezište (L1) planirano je na građevinskoj čestici oznake 9 gdje je dozvoljena izgradnja gatova i uređenje pješačkih površina.

Posebna namjena (N) planirana je na građevinskoj čestici oznake 10, gdje je dozvoljena izgradnja građevine energetskog pogona planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Trafostanica (TS) planirana je na građevinskoj čestici oznake 5 gdje se nalazi postojeća trafostanica.

Kolno-pješačke površine se namjenjuju kolnom prometu vozila u funkciji pristupa i korištenja sadržaja u obuhvatu Plana.

Javno parkiralište (P) planirano je na građevinskoj čestici oznake 6 namjenjuje se uređenju parkirnih mjesta za osobna vozila korisnika novoplaniranih sadržaja. Na građevinskoj čestici oznake 6 nalazi se studenac koji ima tradicionalnu vrijednost. Oko studenca je potrebno hortikulturno osmisliti i urediti prostor. Položaj studenca prikazan je na kartografskom dijelu ovog Plana.

Parkiralište nautičkog centra (P) planirano je na građevinskoj čestici oznake 1 namjenjuju se uređenju parkirnih mjesta za osobna vozila korisnika nautičkog centra.

Pješačke površine obuhvaćaju pločnike uz gradske i sabirne ulice, pješačke puteve, puteve i šetnice, a namjenjuju se pješačkom prometu.

Javna zelena površina - javni park (Z1) planirana je na građevnoj čestici oznake 8 i namjenjuje se uređenim zelenim površinama, zaštitnoj i oblikovnoj funkciji, uređenju pješačkih staza i postavljanju elemenata urbane opreme.

Javne zelene površine namjenjuju se uređenim zelenim površinama uz kolne površine koje imaju zaštitnu i oblikovnu funkciju.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 11.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.a.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 12.

Na čestici 10 predviđena je izgradnja energetskog postrojenja planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 13.

Izmjenama i dopunama plana u kartografskom dijelu prikazana je trasa javne rasvjete na sjevernoj strani ulice Mel. Prikazanu trasu javne rasvjete moguće je projektom korigirati, unutar čestica javnih površina.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Zone Ričina - Studenac«, ovjerena je pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 15.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Zone Ričina - Studenac«, čuva se u pismohrani Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski i u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Slu

žbi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica.

Članak 16.

Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/03-01/9

Ur. broj: 2107/02-01-03-3

Novi Vinodolski, 27. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=34&mjesto=51250&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr