SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 18. Petak, 26. travnja 2024.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

18.

Na temelju odredbi članka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/06, 49/09 i 10/14) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 18. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU

O NAMJENI POSLOVNOG PROSTORA

I DAVANJU POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUP

Članak 1.

Određuje se namjena i iznos mjesečne zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica kako slijedi:

*tablica se nalazi u prilogu*

Članak 2.

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup trgovačkom društvu u stopostotnom vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, Dubašnica d.o.o., OIB:99384927460 sa sjedištem u Malinskoj, Bogovići, Stipkino 21 (u daljnjem tekstu: zakupnik), kao pomoćni prostor (skladišni) za obavljanje registrirane djelatnosti, koja djelatnost predstavlja javni interes i interes Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daju se u zakup na određeno vrijeme do 22. ožujka 2027. godine, uz plaćanje zakupnine iz članka 1. ove Odluke.

U posjed poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke zakupnik će stupiti sa danom potpisa ugovora o čemu će se izraditi primopredajni zapisnik.

Članak 4.

Zakupnik će urediti poslovni prostor o vlastitom trošku, bez prava na povrat uloženih sredstava te ishoditi svu potrebnu dokumentaciju mjerodavnih županijskih i državnih tijela vezano za obavljanje predmetne djelatnosti.

Zakupnik će snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično).

Režijske troškove zakupa (voda, električna energija, odvoz smeća i dr.) snosit će Općina Malinska-Dubašnica.

Općina Malinska – Dubašnica preuzima sve obaveze vezane uz priključak struje u navedenom prostoru uključujući, ali ne ograničavajući se na obilježavanje instalacija, postavljanje cijevi i vodova, ugradnju/izmještaj razvodnih ormara, priključnih elemenata i elektroopreme te popravke i zamjenu istih.

Za sva ulaganja u poslovni prostor iz točke I ove Odluke zakupnik mora ishodovati prethodnu suglasnost nadležnog tijela Općine Malinska-Dubašnica.

Ugovor o zakupu prestaje na način propisan Ugovorom o zakupu odnosno Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/06, 49/09 i 10/14), nakon čega je zakupnik u obvezi poslovni prostor zapisnički predati zakupodavcu, slobodan od osoba i stvari.

Članak 5.

Ovlašćuje se Općinski načelnik za provedbu postupka dodjele u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke sklapanjem ugovora o zakupu sa Dubašnica d.o.o. Malinska, Bogovići. Stipkino 21, OIB:99384927460 sukladno odredbama ove Odluke, Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora te Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 372-03/24-01/7

URBROJ: 2170-26-01-24-3

Malinska, 18. travnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2324&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr