SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 9. Petak, 1. ožujka 2024.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

5.

Na temelju odredbe članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 21. veljače 2024. donijelo je:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/20, 7/21, 29/21, 13/22) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 2. brišu se alineje 5. i 6.

Dosadašnje alineje 7.,8.,9. postaju alineje 4.,5.,6.

Članak 2.

U članku 42. stavak 4. briše se

Članak 3.

Članak 48.a briše se

Članak 4.

Članak 64. mijenja se i glasi: „

(1) Novčanom kaznom od 700,00 EUR do 1.320,00 EUR kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako postupi suprotno odredbama članaka: 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58. ove Odluke

(2) Novčanom kaznom od 150,00 EUR do 260,00 EUR kaznit će se prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(3) Novčanom kaznom od 1.320,00 EUR kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– komunalnom redaru ne omogući obavljanje nadzora ili mu na bilo koji drugi način onemogući pregled ili ne osigura uvjete za neometan rad (članak 62.st.4.)

– ne izvrši izvršno rješenje komunalnog redara (članak 63.st.1)

(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 260,00 EUR.“

Članak 5.

Članak 65. mijenja se i glasi: „

(1) Novčanom kaznom od 350,00 EUR do 660,00 EUR kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako postupi suprotno odredbama članaka: 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58. ove Odluke

(2) Novčanom kaznom od 660 EUR kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik ako:

– komunalnom redaru ne omogući obavljanje nadzora ili mu na bilo koji drugi način onemogući pregled ili ne osigura uvjete za neometan rad (članak 62.st.4.)

– ne izvrši izvršno rješenje komunalnog redara. (članak 63.st.1)“

Članak 6.

Članak 66. mijenja se i glasi: „

(1) Novčanom kaznom od 150,00 EUR do 260,00 EUR kaznit će se za prekršaj ostale fizičke osobe ako postupe suprotno odredbama članaka 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58.

(2) Novčanom kaznom od 260,00 EUR kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

– komunalnom redaru ne omogući obavljanje nadzora ili mu na bilo koji drugi način onemogući pregled ili ne osigura uvjete za neometan rad (članak 62.st.4.)

– ne izvrši izvršno rješenje komunalnog redara (članak 63.st.1)“

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-24-70

U Malinskoj, 21. veljače 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2315&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr