SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 9. Petak, 1. ožujka 2024.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

4.

Na temelju članka 289. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22, 71/23 i 156/23) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 21. veljače 2024., donijelo je

ODLUKU

O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava u sustavu socijalne skrbi, uvjeti i način njihovog ostvarivanja, imenovanje korisnika te postupak ostvarivanja istih koje osigurava Općina Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina).

Odredbe ove Odluke koje se odnose na bračnu zajednicu primjenjuju se i na izvanbračnu zajednicu te životno partnerstvo.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Poslove u vezi ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel uz suradnju Socijalnog vijeća Općine.

Članak 3.

Općina može poslove ili dio poslova u svezi ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi utvrđenih člankom 13. ove Odluke, temeljem ugovora o međusobnim pravima, obvezama i odgovornosti, povjeriti nadležnom tijelu za socijalnu skrb.

Općina može, temeljem ugovora, određene poslove pružanja usluga korisnicima iz članka 13. ove Odluke (socijalne usluge i dr.) povjeriti ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje tih usluga.

Članak 4.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 5.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava u sustavu socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti određen (ograničen) sredstvima namijenim potrebama socijalne skrbi u proračunu Općine, osim u slučaju ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi na koje je Općina Zakonom obvezana.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 7.

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i životnih potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

U smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti svojim prihodima ili imovinom koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba te od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

Svatko je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine, kao i azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravak na području Općine najmanje jednu godinu neprekidno do dana podnošenja zahtjeva.

Iznimno, osobe koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka mogu privremeno ostvariti prava iz socijalne skrbi pod uvjetima propisanima ovom Odlukom, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našle.

Iznimno od stavaka 1. ovoga članka, prava iz socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, mogu se priznati i hrvatskim državljanima koji su promijenili prebivalište s područja druge jedinice lokalne samouprave na otoku Krku na područje Općine pred manje od godine dana te su tom promjenom prebivališta prestali biti korisnici socijalnog programa jedinice lokalne samouprave u kojoj su prebivali.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Uvjeti za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi su:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda.

a) Socijalni uvjet

Članak 10.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet temeljem rješenja Zavoda za socijalni rad kojim ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

b) Uvjet prihoda

Članak 11.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik koji ostvaruje prihod:

- jednočlano kućanstvo do 380,00 EUR,

- dvočlano kućanstvo do 600,00 EUR,

- tročlano kućanstvo do 800,00 EUR

- četveročlano kućanstvo do 1.000,00 EUR

-za kućanstvo s više od četiri člana, cenzus prihoda se za svakog sljedećeg člana povećava za 150,00 EUR.

Pojam prihoda određen je Zakonom.

Novčana sredstva koja se ne uračunavaju u prihod određena su Zakonom.

Članak 12.

Samac ili kućanstvo koje ne može ostvariti naknade iz članka 13. ove Odluke određen je člankom 24. Zakona.

IV. PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Članak 13.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava u sustavu socijalne skrbi u Općini kako slijedi:

1. Pravo na naknadu za podmirenje osnovnih životnih potreba

1.1. jednokratna novčana naknada,

1.2. mjesečna novčana naknada,

1.3. jednokratna naknada za troškove stanovanja,

1.4. mjesečna naknada za troškove stanovanja,

1.5. jednokratna naknada za podmirenje komunalne naknade,

1.6. pravo na prigodni poklon za blagdane,

1.7. pravo na pomoć za podmirenje troškova lijekova.

2. Pravo na naknadu za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja

2.1. naknada za podmirenje troškova redovitog školovanja učenika,

2.2. naknada za podmirenje dijela troškova nabavke udžbenika i školskog pribora,

2.3. naknada za podmirenje troškova pomoći u učenju,

2.4. naknada za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama, dječjim vrtićima i produženom boravku osnovne škole,

2.5. naknada za podmirenje troškova prehrane učenika u redovnoj nastavi i produženom boravku osnovne škole,

2.6. naknada za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika, studenata i osoba s invaliditetom

3. Pravo na naknadu za nabavu opreme novorođenčeta

4. Pravo na naknadu za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

5. Pravo na naknadu za podmirenje troškova socijalnih usluga

6. Pravo na naknadu za uzdržavanje

7. Pravo na naknadu za podmirenje pogrebnih troškova

Prava u sustavu socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Članak 14.

Korisnik, u pravilu, može istovremeno ostvariti samo jedno pravo te iznimno više pojedinačnih prava uz prethodno odobrenje Socijalnog vijeća.

1. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA

1.1. Pravo na jednokratnu novčanu naknadu

Članak 15.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu ostvaruje samac ili kućanstvo ako su osobe potpuno nesposobne za rad ili pak radno sposobne osobe koje trenutno svojim prihodima ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe, a čiji prihodi ne prelaze uvjet prihoda.

Članak 16.

Najviši iznos jednokratne novčane naknade može biti u visini osnovice na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade, a koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje. Ista se može odobriti u cijelosti ili djelomično u naravi ako Jedinstveni upravni odjel Općine i Socijalno vijeće utvrde da postoji vjerojatnost da je korisnik neće koristiti za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Jednokratna novčana naknada može se tijekom jedne kalendarske godine istoj osobi odobriti više puta, s time da ukupni iznos ne smije prijeći četverostruki iznos Zakonske osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade.

1.2. Pravo na mjesečnu novčanu naknadu

Članak 17.

Pravo na mjesečnu novčanu naknadu ostvaruje samac ili kućanstvo ako su osobe potpuno nesposobne za rad ili pak radno sposobne osobe koje trenutno svojim prihodima ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe te ispunjavaju socijalni uvjeta ili uvjet prihoda.

Članak 18.

Mjesečna novčana naknada iznosi 100,00 EUR. Ista se može odobriti u cijelosti ili djelomično u naravi ako Jedinstveni upravni odjel Općine i Socijalno vijeće utvrde da postoji vjerojatnost da je korisnik neće koristiti za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Mjesečna novčana naknada može se odobriti u navedenom iznosu ili i u umanjenom iznosu od iznosa utvrđenog u stavku 1. ovog članka ako korisnik ima prihod 50% viši od propisanog, a Socijalno vijeće utvrdi da se u kućanstvu radi o iznimno nepovoljnim životnim uvjetima ili se radi o višečlanoj obitelji s 3 ili više djece.

1.3. Pravo na jednokratnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja

Članak 19.

Pravo na jednokratnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja ostvaruje samac ili kućanstvo koje ispunjava uvjet prihoda.

Socijalno vijeće može odobriti pravo na jednokratnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja osobama koje ne ispunjavaju uvjet prihoda ako utvrdi da se u kućanstvu radi o iznimno nepovoljnim životnim uvjetima ili se radi o višečlanoj obitelji s 3 ili više djece.

Članak 20.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke utvrđeni su člankom 41. Zakona.

Iznos jednokratne naknade za podmirenje troškova stanovanja u istom mjesecu ne smije prijeći iznos Zakonske osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade.

Jednokratna novčana naknada za podmirenje troškova stanovanja može se tijekom jedne kalendarske godine istoj osobi odobriti više puta, s time da ukupni iznos ne smije prijeći četverostruki iznos Zakonske osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade.

Naknada se uplaćuje izravno izdavatelju računa za troškove stanovanja.

1.4. Pravo na mjesečnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja

Članak 21.

Pravo na mjesečnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja ostvaruju osobe koje ispunjavaju socijalni uvjet sukladno odredbama članaka 41. i 42. Zakona i osobe koje ispunjavaju uvjet prihoda.

Socijalno vijeće može odobriti pravo na mjesečnu naknadu za podmirenje troškova stanovanja osobama koje ne ispunjavaju navedene uvjete ako utvrdi da se u kućanstvu radi o iznimno nepovoljnim životnim uvjetima ili se radi o višečlanoj obitelji s 3 ili više djece.

Članak 22.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke utvrđeni su člankom 41. Zakona.

Troškovi stanovanja priznaju se korisnicima koji udovoljavaju socijalnom uvjetu u visini od 50 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.

Troškovi stanovanja priznaju se korisnicima koji udovoljavaju uvjetu prihoda u visini od 100,00 EUR mjesečno.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da se djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Članak 23.

Iznimno od odredbi stavka 2. i 3. troškovi stanovanja koji se odnose na troškove najamnine ostvaruje samac ili kućanstvo koje stanuje u stanu ili kući u najmu, a ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Pravo iz prethodnog stavka ovog članka priznaje se u iznosu do najviše 200,00 € mjesečno, a ako je trošak najamnine manji od utvrđenog iznosa, pravo se priznaje u iznosu stvarnog troška najamnine. Trošak najamnine može se isplatiti korisniku ili direktno najmodavcu, ako Jedinstveni upravni odjel Općine i Socijalno vijeće utvrde da postoji vjerojatnost da je korisnik neće koristiti u svrhu za koju je odobrena.

1.5. Pravo na jednokratnu naknadu za podmirenje komunalne naknade

Članak 24.

Pravo na jednokratnu naknadu za podmirenje komunalne naknade ostvaruje obveznik plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor u kojemu živi osoba (ili osobe) sa 75 godina života i više, s prebivalištem na području Općine, koji cijelu godinu borave u objektu za koji se plaća komunalna naknada.

Članak 25.

Iznos jednokratne naknade za podmirenje troškova komunalne naknade isplaćuje se u visini iznosa godišnje obveze komunalne naknade, a najviše do iznosa od 50,00 EUR godišnje.

1.6. Pravo na prigodni poklon za blagdane

Članak 26.

Pravo na dodjelu prigodnog poklona za blagdane ostvaruju sve osobe koje ispunjavaju uvjet prihoda, djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te osobe na prijedlog Socijalnog vijeća i po odluci Općinskog načelnika.

Članak 27.

Iznos jednokratne naknade, kao i postupak dodjele određuje Načelnik odlukom ili Socijalno vijeće zaključkom, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu.

1.7. Pravo na naknadu za podmirenje troškova lijekova

Članak 29.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova lijekova ostvaruje korisnik koji ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Članak 30.

Pravo iz prethodnog članka priznaje se u iznosu do najviše 50,00 € mjesečno, a ako je ostvareni trošak manji od utvrđenog iznosa, pravo se priznaje u iznosu stvarnog troška temeljem dostavljenih računa.

2. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE TROŠKOVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

2.1. Pravo na naknadu za podmirenje troškova redovitog školovanja učenika i studenata

Članak 31.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova redovitog školovanja mogu ostvariti učenici ili studenti koji osobno ili čije kućanstvo ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Pravo iz stavka 1. ovog članka može koristiti svaki učenik i student ako ih ima više u obitelji i ne isključuje korištenje drugih oblika naknade utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 32.

Iznos naknade za podmirenje troškova redovitog školovanja učenika i studenata jednak je iznosu redovne mjesečne stipendije koju dodjeljuje Općina i isplaćuje se za 10 mjeseci obrazovne godine, odnosno dok za to postoje navedeni uvjeti. Naknada se isplaćuje na račun učenika ili studenta.

2.2. Pravo na naknadu za podmirenje dijela troškova nabavke udžbenika i školskog pribora

Članak 33.

Pravo na naknadu za podmirenje dijela troškova nabavke udžbenika i školskog pribora ostvaruju svi polaznici osnovne škole u Malinskoj i učenici srednjih škola s prebivalištem ili osobe bez hrvatskog državljanstva sa stalnim boravištem na području Općine.

Ako polaznici osnovne škole u Malinskoj nemaju prebivalište, odnosno nisu osobe bez hrvatskog državljanstva sa stalnim boravištem na području Općine, ostvaruju navedeno pravo u 50% iznosu, pod uvjetom da isto nisu ostvarili u matičnoj jedinici lokalne samouprave.

Članak 34.

Iznos jednokratne godišnje naknade određuje Načelnik odlukom, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu.

2.3. Pravo na naknadu za podmirenje troškova pomoći u učenju

Članak 35.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova pomoći u učenju mogu ostvariti učenici koji osobno ili čije kućanstvo ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Pravo iz stavka 1. ovog članka može koristiti svaki učenik ako ih ima više u obitelji i ne isključuje korištenje drugih oblika naknade utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 36.

Iznos naknade za podmirenje troškova pomoći u učenju isplaćuje se prema stvarno ostvarenom trošku, a najviše do 150,00 EUR mjesečno.

2.4. Pravo na naknadu za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama, dječjim vrtićima i produženom boravku osnovne škole

Članak 37.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama, dječjim vrtićima i produženom boravku osnovne škole u cijelosti imaju djeca čija su oba roditelja zaposlena i djeca čiji je samohrani roditelj zaposlen ako dijete osobno ili ako kućanstvo ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka u cijelosti mogu ostvariti i djeca iz obitelji u kojima je jedan ili oboje roditelja nezaposleno zbog posebnih prilika u obitelji (bolest roditelja ili nepovoljna socijalno - materijalna situacija u obitelji), a uz prethodnu suglasnost Socijalnog vijeća.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i dječjim vrtićima u cijelosti ostvaruju djeca koja ostvaruju 1., 2. ili 3. razinu potpore temeljem Zakona o inkluzivnom dodatku (Narodne novine br. 156/23).

Pravo na naknadu za podmirenje troškova boravka u jaslicama, dječjim vrtićima i produženom boravku osnovne škole u 50% iznosu ostvaruju djeca roditelja hrvatskih ratnih vojnih invalida.

Članak 38.

Naknada se odobrava za tekuću pedagošku ili školsku godinu odnosno dok za to postoje navedeni uvjeti.

Naknada se uplaćuje izravno po ispostavljenom računu vrtiću ili osnovnoj školi.

2.5. Pravo na naknadu za podmirenje troškova prehrane učenika u redovnoj nastavi i produženom boravku osnovne škole

Članak 39.

Pravo na podmirenje troškova organizirane prehrane učenika u redovnoj nastavi i produženom boravku osnovne škole u cijelosti imaju učenici koji osobno ili čije kućanstvo ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Članak 40.

Naknada se odobrava za tekuću školsku godinu odnosno dok za to postoje navedeni uvjeti.

Naknada se uplaćuje izravno školi prema ispostavljenom računu.

2.6. Pravo na naknadu za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika, studenata i osoba s invaliditetom

Članak 41.

Učenici i studenti koji se školuju van otoka Krka, a ne ostvaruju pravo na sufinanciranje javnog prijevoza iz državnog ili županijskog proračuna na relaciji izvan otoka Krka, imaju pravo na naknadu za podmirenje troškova javnog prijevoza do mjesta školovanja u iznosu od 50% iznosa koji snosi učenik ili student.

Pravo na naknadu za podmirenje ukupnih troškova javnog prijevoza imaju učenici i studenti, koji osobno ili ako kućanstvo ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda te osobe s invaliditetom bez obzira na uvjet prihoda.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki učenik i student ako ih ima više u obitelji i ne isključuje korištenje drugih oblika naknade utvrđenih ovom Odlukom.

Osobe s invaliditetom navedeno pravo ostvaruju za relacije van otoka Krka, za sebe osobno te za neophodnu pratnju osobe s invaliditetom, u slučaju kada redovno koriste javni prijevoz da bi koristile zdravstvene, terapijske ili edukacijske usluge u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja.

Članak 42.

Naknada se odobrava za tekuću školsku godinu odnosno dok za to postoje navedeni uvjeti.

Naknada se uplaćuje izravno prijevozniku po ispostavljenom računu ili korisniku na račun temeljem dostavljenih autobusnih karata.

Ako osobe s invaliditetom ne koriste javni prijevoz, pravo ostvaruju za sebe osobno u visini autobusne karte te se naknada isplaćuje direktno korisniku na račun.

3. PRAVO NA NAKNADU ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČETA

Članak 43.

Pravo na naknadu za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruju roditelji, hrvatski državljani, od kojih barem jedan od roditelja i dijete imaju neprekidno prebivalište u Općini u zadnjih 5 godina.

U slučaju da korisnik promijeni mjesto prebivališta iz Općine, gubi pravo na isplatu neisplaćenih obroka za godine u kojima je odjavio prebivalište.

Pravo na isplatu naknade za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruju i posvojitelji djece pod jednakim uvjetima kao i za novorođenu djecu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za nabavu opreme novorođenčeta podnosi se u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno posvojenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Članak 44.

Iznos naknade za nabavu opreme novorođenčeta isplaćuje se izravno roditelju u visini:

- 600,00 EUR za prvo dijete; isplata se vrši nakon rođenja djeteta,

- 1.000,00 EUR za drugo dijete; isplata prve rate naknade u iznosu od 600,00 EUR vrši se nakon rođenja djeteta, a isplata preostalog iznosa od 400,00 EUR vrši se nakon godine dana,

- 1.600 EUR za treće dijete; isplata prve rate naknade u iznosu od 600,00 EUR vrši se nakon rođenja djeteta, a isplata preostalog iznosa vrši se u dvije jednake rate u naredne dvije godine,

- 2.400,00 EUR za četvrto dijete; isplata prve rate naknade u iznosu od 600,00 EUR vrši se nakon rođenja djeteta, a isplata preostalog iznosa vrši se u tri jednake rate u naredne tri godine i

- 3.300,00 EUR za peto i svako daljnje dijete; isplata prve rate naknade u iznosu od 660,00 EUR vrši se nakon rođenja djeteta, a isplata preostalog iznosa vrši se u četiri jednake rate u naredne četiri godine.

U svrhu isplate druge i slijedećih rata naknade, podnositelji su, po pozivu Jedinstvenog upravnog odjela, dužni dostaviti traženu dokumentaciju za dokazivanje propisanih uvjeta za ostvarivanje predmetnog prava, najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka navedenog poziva.

Članak 45.

Roditelji novorođenog djeteta koji ne ispunjavanju uvjet iz stavka 1. članka 43., ostvaruju pravo na naknadu za nabavu opreme novorođenčeta ako barem jedan od roditelja i dijete imaju neprekidno prebivalište u Općini u proteklih godinu dana od rođenja djeteta u iznosu od 400,00 EUR.

Uz uvjete prebivališta propisane člankom 43., stavkom 1. i člankom 44., stavkom 1. ove Odluke, na ovaj oblik prava primjenjuje se i članak 8., stavak 3. ove Odluke.

4. PRAVO NA NAKNADU ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBAMA S INVALIDITETOM

Članak 46.

Pravo na naknadu za pomoć djeci s teškoćama u razvoju priznaje se roditelju djeteta s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom kojima je odobren inkluzivni dodatak 1., 2., 3. ili 4. razine potpore temeljem Zakona o inkluzivnom dodatku.

Članak 47.

Pravo iz prethodnog članka iznosi 130,00 EUR za korisnike 1. i 2. razine potpore te 80,00 EUR za korisnike 3. i 4. razine potpore inkluzivnog dodatka.

Pravo iz stavka 1. prethodnog članka može koristiti svako dijete s teškoćama u razvoju ako ih ima više u obitelji.

5. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE TROŠKOVA SOCIJALNIH USLUGA

Članak 48.

Pravo na naknadu za podmirenje troškova socijalnih usluga ima osoba koja isto ne ostvaruje po drugoj osnovi te udovoljava socijalnom uvjetu ili uvjetu prihoda.

Pravo iz stavka 1. ovog članka može se odobriti i korisniku koji ima prihod 50% viši od propisanog ako Socijalno vijeće utvrdi da se u kućanstvu radi o iznimno nepovoljnim životnim uvjetima ili se radi o višečlanoj obitelji s 3 ili više djece.

Članak 49.

Socijalne usluge utvrđene su Zakonom, kao i postupak njihovog odobravanja.

Pravo iz stavka 1. prethodnog članka osoba može djelomično ostvariti na teret socijalnog programa Općine ako Hrvatski zavod za socijalni rad prilikom odobravanja usluge na svoj teret, izda preporuku za pojačani obim usluge s obzirom na specifičnu situaciju samca ili kućanstva.

6. PRAVO NA NAKNADU ZA UZDRŽAVANJE

Članak 50.

Pravo na naknadu za uzdržavanje može ostvariti samac ili kućanstvo koje nema sredstva za uzdržavanje, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima.

Temeljem rješenja o ostvarivanju prava na naknadu za uzdržavanje, Općina će s korisnikom zaključiti Ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim će se utvrditi međusobni odnosi, a temeljem kojeg Općina ima pravo na zabilježbu tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u korisnikovom vlasništvu.

7. PRAVO NA NAKNADU ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 51.

Pravo na naknadu za podmirenje pogrebnih troškova, što uključuje osnovnu pogrebnu opremu i troškove ukopa ako se ne može ostvariti po drugoj osnovi (Zavoda za socijalni rad ili drugi izvori), odobrava se ako umrli i / ili njegovi srodnici nemaju sredstava za podmirivanje istih.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka pravo na naknadu za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti i osoba - poznanik umrlog, u slučaju kada umrli nije imao rodbinu, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta te ako ispunjava uvjete iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 52.

Naknada se uplaćuje izravno pogrebnom poduzeću po ispostavljenom računu.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 53.

Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, po službenoj dužnosti ili na zahtjev bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke. Postupak je hitan te se provodi sukladno odredbama članka 132. Zakona. Ako je potrebno provoditi ispitni postupak, Jedinstveni upravni odjel može isti provesti uvidom na terenu ili konzultacijom s odgovarajućim nadležnim tijelima. Pri provođenju postupka poštivati će se načela socijalne skrbi sukladno člancima 4. do 14. Zakona.

Zahtjev, uz prilog odgovarajućih osobnih isprava i dokaza relevantnih za utvrđivanje iskazane potrebe, podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Korisnik je dužan dostaviti istinite podatke sukladno odredbama članka 133., stavaka 1. Zakona.

Članak 54.

O pravima iz socijalne skrbi koja se ostvaruju na osnovi ove Odluke, rješava u upravnom postupku Jedinstveni upravni odjel Općine u suradnji sa Socijalnim vijećem.

O žalbi protiv Rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Županije Primorsko-goranske.

Članak 55.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je, na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela, dužan dostavljati dokaze relevantne za daljnje ostvarivanje prava. Jedinstveni upravni odjel u svrhu provedbe ispitnog postupka, može od korisnika tražiti potpisivanje izjave kojom korisnik Općinu ovlašćuje da u njegovo ime od drugih pravnih tijela potražuje uvid u status korisnika, u imovinskom i pravnom smislu.

Jedinstveni upravni odjel izvršiti će provjeru svih dokaza i činjenica relevantnih za ostvarenje prava iz ove Odluke prilikom odobravanja prava, kao i za vrijeme ostvarivanja prava, te je s toga osnova ovlašten, u slučaju promjene činjenica u svezi ostvarivanja prava, obustaviti isplatu pomoći do provjere svih činjenica.

Odjel će donijeti novo Rješenje ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi.

Korisnik je dužan prijaviti Odjelu svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili na visinu naknade odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Korisnik koji je ostvario neko pravo temeljem ove Odluke dužan je nadoknaditi štetu ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je od odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 56.

Socijalno vijeće Općine radno je tijelo Općinskog vijeća ustrojeno temeljem Poslovnika Općinskog vijeća koje odlučuje o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 57.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

 

 

 

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-24-69

Malinska, 21.02.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2315&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr