SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD RAB

20.

Na temelju članka 35. i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. Zakona o ustanovama - pročišćeni tekst zakona („Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 4/21) gradonačelnik Grada Raba je, dana 7. travnja 2023. godine, donio

O D L U K U

o imenovanju članova Upravnog vijeća
Pučkog otvorenog učilišta Rab

Članak 1.

U Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Rab imenuju se:

1. KARMEN ŠTOKIĆ

2. KATARINA KASALO

3. LEONARDO BEG

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 9. travnja 2023. godine, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 023-01/23-01/47

URBROJ: 2170-13/01-23-2-1

Rab, 7. travnja 2023.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl.oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51280&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr