SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

7.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2023. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

na području općine Omišalj za 2022. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2022.g. izvršena je po važnijim sastavnicama sustava civilne zaštite.

1. IZRADA I DONOŠENJE DOKUMENATA BITNIH ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Općina Omišalj kontinuirano izrađuje i revidira sve dokumente potrebne za funkcioniranje sustava civilne zaštite kako slijedi:

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2021.g. i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2022.g. usvojeni su na sjednici Općinskog vijeća 28. veljače 2022.g.;

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za razdoblje od 2021. do 2024.g. usvojeni su na sjednici Općinskog vijeća dana 23. veljače 2021.g.;

- Procjena rizika od velikih nesreća, kojom su identificirani rizici na području općine Omišalj donijeta je na sjednici Općinskog vijeća dana 28. veljače 2022.g.;

- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Omišalj izrađen je na temelju navedene procjene rizika te je nakon iste i donijet;

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara općine Omišalj donijet je na sjednici Općinskog vijeća 13. travnja 2022.g.

- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.g. donijet je dana 07. prosinca 2022.g.;

- Općinska načelnica donijela je dana 16. lipnja 2021.g. Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Omišalj, a dana 29. prosinca 2022.g. donijela je Odluku o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Omišalj, kojom je za načelnika stožera imenovala Maura Justića, umjesto dosadašnjeg načelnika Gorana Ivandića;

- Općinska načelnica donijela je dana 29. prosinca 2022.g. Odluku o izmjeni odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Omišalj i njihovih zamjenika, budući da su polovicom 2022.g. provedeni izbori za mjesne odbore, a povjerenik i zamjenik povjerenika civilne zaštite se imenuju iz reda predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća mjesnih odbora Omišlja i Njivica. Slijedom navedenog imenovani su za područje nadležnosti Mjesnog odbora Omišalj Vedran Zec i Dejan Ilijić, a za područje nadležnosti Mjesnog odbora Njivice Marko Mrakovčić i Ivan Šamanić

- Općina Omišalj aktivno je sudjelovala u izradi Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal za ukapljeni plin operatera LNG Hrvatska d.o.o. Dana 15. veljače 2022.g. održana je javna rasprava o navedenom dokumentu u prostorijama Društvenog doma u Omišlju, a dana 14. ožujka 2022.g. Župan Primorsko-goranske županije donio je Vanjski plan civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal za ukapljeni prirodni plin operatera LNG Hrvatska d.o.o.

2. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ

- OPERATIVNE SNAGE

2.1. Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Općine Omišalj broji devet članova, a načelnik stožera u izvještajnom razdoblju bio je direktor trgovačkog društva PESJA d.o.o. Gotovo polovica članova Stožera civilne zaštite Općine Omišalj su ujedno članovi stožera drugih jedinica lokalne samouprave na otoku Krk (zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk, načelnik Policijske postaje Krk, predstavnica Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, lučki kapetan). Slijedom navedenog, kao i zbog praktičnih razloga u 2022.g. održana je jedna sjednica Stožera civilne zaštite Općine Omišalj elektronskim putem i to dana 06. srpnja 2022.g. uglavnom posvećena provedbi posebnih mjera zaštite od požara. Za članove stožera koji nisu prošli osposobljavanje, isto je organizirano tijekom ožujka i travnja 2023.g. u Rijeci.

Temeljem objavljenog Javnog poziva Ministarstva unutarnjih poslova za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Omišalj je izvršio dva izvida u svrhu izdavanja potvrde da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude.

Dana 29. prosinca 2022.g. za načelnika Stožera civilne zaštite umjesto Gorana Ivandića, imenovan je Mauro Justić.

2.2. Postrojba civilne zaštite

Članovi postrojbe civilne zaštite Općine Omišalj tijekom protekle godine nisu aktivirani. Valja napomenuti da je od osnivanja postrojbe došlo do smanjenja planiranog broja pripadnika (33) uslijed niza razloga (promjena prebivališta i sl.) te je potrebno izvršiti reviziju postojećih članova i formiranje nove postrojbe sa smanjenim brojem članova (20) sukladno novoj Procjeni rizika od velikih nesreća.

2.3. Zapovjedništvo i postrojbe vatrogastva

2.3.1. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

Općina Omišalj je s ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku sklopila posebni sporazum o djelovanju i financiranju vatrogastva na otoku Krku kojim je riješeno angažiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (JVP) na području općine Omišalj.

Tijekom 2022. g., kao i do sada posebna pažnja posvećivala se je preventivnom djelovanju, pratila se je provedba Zakona o zaštiti od požara te su se obavljali poslovi radi ostvarivanja programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara. Sukladno programu Vlade tijekom ljetnih mjeseci ustrojene su izviđačko-preventivne ophodnje koje je financirala Općina Omišalj zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku.

Na području općine Omišalj u izvještajnom razdoblju je odrađena ukupno 61 intervencija, od kojih je JVP odradila 23 samostalno, a 34 zajedno s DVD-om.

2.3.2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice

Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice (DVD) je tijekom 2022.g. sudjelovalo u intervencijama u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom kako je ranije navedeno, dok je samostalno DVD Njivice odradilo 4 intervencije. U razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna provodila su se dežurstva sa obilascima cijelog područja općine Omišalj.

U okviru DVD Njivice djeluje i podmladak koji je u izvještajnom razdoblju imao smanjene aktivnosti, budući da se je članstvo dosta osulo tijekom pandemije bolesti COVID 19. Nastojalo se je putem informativnih radionica, posjetom vrtiću i školi te kroz dane „otvorenih vrata“ ponovno animirati mlađe članove, na čemu će svakako trebati i dalje raditi da bi se postigla brojnost podmlatka kakva je bila prije.

2.4. Službe i postrojbe pravnih osoba koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti

2.4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)

Općina Omišalj imala je sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2022. g. s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – stanica Rijeka. U izvještajnom razdoblju HGSS je bila angažirana na području općine Omišalj u akciji spašavanja i vanrednog dežurstva pri održavanju jedne manifestacije.

2.4.2. Hrvatski Crveni križ

Hrvatski Crveni križ je humanitarna organizacija koja preko Gradskog društva Crvenog križa aktivno djeluje na području cijelog otoka pa tako i općine Omišalj. Tijekom izvještajnog razdoblja Crveni križ je redovno organizirao dobrovoljno darivanje krvi te je obavljao i druge djelatnosti iz svog djelokruga rada. Posebno je došla do izražaja njegova uloga u osiguravanju pomoći i zbrinjavanju izbjeglih osoba iz ratom ugrožene Ukrajine.

2.4.3. Nastavni zavod za javno zdravstvo

Uloga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i u protekloj godini, posebice u prvom dijelu godine, bila je prvenstveno vezana uz praćenje i suzbijanje pandemije bolesti COVID 19. Osim toga i svoje redovne djelatnosti propisane zakonom, Nastavni zavod za javno zdravstvo obavljao je poslove nadzora nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i ispitivanje kakvoće mora na plažama u Omišlju i Njivicama.

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

3.1. Informiranje i edukacija stanovnika

Navedeno se provodilo putem mrežnih stranica Općine Omišalj.

3.2. Uspostava sustava uzbunjivanja

Sustav za uzbunjivanje u Omišlju i Njivicama je već ranije servisiran i osposobljen. Slijedom toga izvršeno je ispitivanje ispravnosti sustava javnog uzbunjivanja (sirena) u 2022.g.

4. ZAKLJUČAK

Tijekom prošle 2022.g. u općini Omišalj nisu zabilježene ugroze, veće katastrofe i nesreće te nije bilo potrebe za angažiranjem snaga civilne zaštite. Također je protekla godina bila u bitno manjoj mjeri obilježena pojavnim oblicima i širenjem bolesti COVID 19, stoga su i redovite aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite u manjoj mjeri određene spomenutom ugrozom.

Usprkos tome, Općina Omišalj će i nadalje poduzimati sve potrebne mjere sukladno zakonskim propisima i svojim ovlaštenjima kako bi osigurala funkcioniranje sustava civilne zaštite.

Proračunom Općine Omišalj i nadalje se planiraju sredstva za redovite aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite te se sukladno materijalnim mogućnostima planiraju sredstva i za sufinanciranje rada ustanova i udruga koje su u izravnoj ili ne izravnoj vezi sa civilnom zaštitom, potiče se njihov rad, kao i edukacija stanovništva.

5. OBJAVA

Ova Analiza objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 024-01/23-01/15

URBROJ: 2170-30-23-6

Omišalj, 22. veljače 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2262&mjesto=51513&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr