SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 1. Četvrtak, 5. siječnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

1.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/21), a u vezi s člankom 47. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te Zakonom o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 118/18) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19), Općinska načelnica Općine Omišalj donosi

UPUTU

o provedbi postupka stručnog vrednovanja
i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ova Uputa uređuje postupak stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata za koja se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: općinski proračun).

Članak 2.

U smislu ove Upute definirani su slijedeći pojmovi:

Investicijski projekti su ulaganja sredstava općinskog proračuna u povećanje i očuvanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine. Investicijski projekti uključuju ulaganja u zemljišta, gradnju, opremu i drugu dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Procedura investiranja je skup aktivnosti koji obuhvaća svu nematerijalnu i materijalnu imovinu uključujući projektno-tehničku i studijsku dokumentaciju koje su neizostavni dijelovi provedbe investicijskog projekta, odnosno pretpostavka istog.

Članak 3.

Općina Omišalj može preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

II. POSTUPAK VREDNOVANJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Članak 4.

Do donošenja Uredbe o metodologiji ocjene investicijskih projekata od strane Vlade Republike Hrvatske, za svaki investicijski projekt izrađuje se prijedlog investicijskog projekta prema propisanom obrascu, koji sadrži obrazloženje ciljeva projekta te opis tehničkih, tehnoloških i ostalih elemenata predloženog rješenja.

Članak 5.

U postupku vrednovanja utvrđuju se:

- usklađenost s prostorno-planskom dokumentacijom,

- usklađenost sa strateškim dokumentima,

- usklađenost s usvojenim proračunom i projekcijama proračuna,

- ciljevi i rezultati investicijskog projekta.

Članak 6.

Prijedlog investicijskog projekta u obliku obrasca je stručna podloga za donošenje odluke o daljnjoj realizaciji investicijskog projekta.

Obrazac prijedloga investicijskog projekta sastavni je dio ove Upute kao Prilog 1.

Članak 7.

Ukoliko ocijeni potrebnim i ovisno o karakteristikama određenog projekta, Općinska načelnica može imenovati Povjerenstvo za stručno vrednovanje investicijskih projekata te zatražiti izradu investicijske studije odnosno studije izvodljivosti ili druge studijske dokumentacije.

Ukoliko je potrebno izraditi studijsku dokumentaciju iz stavka 1.ovoga članka, temeljem rezultata studije, Povjerenstvo za stručno vrednovanje investicijskih projekata daje prijedlog Općinskom načelniku za odlučivanje o nastavku procedure investiranja i provedbe investicijskog projekta.

Članak 8.

Investicijska studija, odnosno studija izvodljivosti sadrži razradu tehničkih, tehnoloških i ostalih elemenata predloženog rješenja i ona predstavlja osnovu za odlučivanje o prihvatljivosti investicijskog projekta i daljnju izradu projektne i druge potrebne dokumentacije. Ona prikazuje ekonomsko-financijsku analizu, isplativost ulaganja (analizu troškova i koristi), analizu tržišta, dinamiku i strukturu zaposlenih, tehničke elemente ulaganja, ekonomsko-tržišnu ocjenu, analizu osjetljivosti, analizu najprihvatljivijeg načina na koji će investicijski projekt biti realiziran te mora sadržavati i opis utjecaja investicijskog projekta na društvenu zajednicu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Uputa stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/62

URBROJ: 2170-30-22-01-1

Omišalj, 22. prosinac 2022.

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2256&mjesto=51513&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr