SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 1. Četvrtak, 5. siječnja 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

9.

Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 14. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2022. godine donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16; u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 7. stavku 1. podstavku 7. riječ „Centra“ mijenja se sa riječi „tijela“.

Članak 2.

U nazivu dijela propisa ispred članka 8. Odluke omaškom napisan rimski redni broj „II.“ mijenja se rimskim brojem „III.“.

Članak 3.

Članak 10. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

„Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom i to:

- samac do 300,00 eura,

- dvočlana obitelj do 400,00 eura,

- tročlana obitelj do 500,00 eura,

- četveročlana obitelj do 600,00 eura,

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 100 eura.“.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. točka 2. Odluke briše se.

Nakon brisanja točke 2. usklađuje se numeracija ostalih točaka u članku 13. stavku 1. Odluke, tako da dosadašnje točke od 3. do 17. postaju točke od 2. do 16.

Članak 5.

Članak 14. Odluke mijenja se i glasi:

„Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja utvrđeni su Zakonom te se odnose na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja Grad priznaje u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.

Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Grad može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.“.

Članak 6.

Članak 15. Odluke i naziv ispred članka 15. brišu se.

Nakon brisanja članka 15. Odluke usklađuje se numeracija preostalih članaka Odluke, odnosno dosadašnji članci od 16. do 44. postaju članci od 15. do 43.

Numeracija naziva ispred članaka od 15. do 31. usklađuje se istovjetno članku 4. stavku 2. ove Odluke.

Članak 7.

U članku 17. koji postaje članak 16., stavku 2. Odluke iznos „2.000,00 kn“ mijenja se iznosom „300 eura“.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

„Jednokratna novčana pomoć može se odobriti u povećanom iznosu korisniku u slučaju teške bolesti ili neke druge teške materijalne situacije na koju korisnik nije utjecao svjesno svojim radnjama.

O jednokratnoj novčanoj pomoći u povećanom iznosu odlučuje pročelnik nadležnog upravnog odjela uz suglasnost gradonačelnika, s time da ukupan iznos ne može prijeći 900 eura.“.

Članak 8.

U članku 18. koji postaje članak 17., stavku 2. Odluke iznos „2.500,00 kn“ mijenja se iznosom „350 eura“.

Članak 9.

Članak 25. koji postaje članak 24. Odluke mijenja se i glasi:

„Pravo na pomoć pri rođenju djeteta ostvaruju obitelji rođenog djeteta koje ispunjavaju uvjet prijavljenog prebivališta djeteta i oba roditelja na području Grada Novog Vinodolskog.

Iznimno od prethodnog stavka, pravo na pomoć će se odobriti i u slučaju da jedan od roditelja nema prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, te je isti dužan dostaviti potvrdu od općine ili grada gdje ima prijavljeno prebivalište kojom će dokazati da nije dobio niti zatražio naknadu za rođeno dijete za koje traži pomoć od Grad Novog Vinodolskog.

Visinu novčane pomoći utvrđuje gradonačelnik svojom odlukom.“.

Članak 10.

U članku 31. koji postaje članak 30., stavku 2. Odluke omaškom napisana riječ „obveznu“ mijenja se s riječi „obvezu“.

Članak 11.

U članku 43. koji postaje članak 42. Odluke redni broj „42.“ mijenja se rednim brojem „41.“

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 13.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik za izdavanje pročišćenog teksta odluke.

KLASA: 550-01/15-00/3

URBROJ: 2170-11-01-22-4

Novi Vinodolski, 30. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2256&mjesto=51250&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr