SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 34. Četvrtak, 3. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

223.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj 26. listopada 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o osnivanju Kulturnog vijeća
Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Kulturno vijeće Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Vijeće) te utvrđuje djelokrug rada, zadaće, broj članova, način rada i odlučivanja Vijeća, kao i druga pitanja značajna za rad Vijeća.

II. DJELOKRUG RADA, ZADAĆE I BROJ ČLANOVA VIJEĆA

Članak 2.

Vijeće se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice sudjelovanja u izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Vijeće se osniva za sljedeća kulturna područja i djelatnosti:

- knjigu, nakladništvo i knjižničarstvo,

- dramsku i plesnu umjetnost,

- glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,

- vizualne umjetnosti i interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse,

- kulturno-umjetnički amaterizam,

- međunarodnu kulturnu suradnju,

- muzejsku i arhivsku djelatnost,

- očuvanja i zaštite nematerijalne kulturne baštine.

Članak 4.

Zadaće Vijeća su:

- praćenje i razmatranje stanja u pojedinim područjima umjetničkoga i kulturnoga stvaralaštva na području Primorsko-goranske županije,

- davanje prijedloga za poticanje razvoja i unaprjeđivanja umjetničkoga i kulturnoga stvaralaštva na području Primorsko-goranske županije,

- stručno vrednovanje i ocjenjivanje programa/projekata prijavljenih na javni poziv

- predlaganje kriterija za vrednovanje programa/projekata,

- sudjelovanje u izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi.

Članak 5.

Vijeće ima devet (9) članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća.

Za članove Vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture, koji imaju prebivalište na području Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Postupak imenovanja članova Vijeća, pokreće župan Primorsko-goranske županije, javnim pozivom ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama i udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti, za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za člana Vijeća u smislu članka 3.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Vijeća objavljuje se na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije. Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana njegove objave.

Na temelju prispjelih prijedloga župan Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: župan) odlukom imenuje predsjednika i članove Vijeća, vodeći računa o njihovoj stručnosti i ravnomjernoj regionalnoj zastupljenosti.

Članak 7.

Članovi Vijeća imenuju se na četiri (4) godine.

Župan može razriješiti člana Vijeća prije isteka mandata ako:

- podnese zahtjev za razrješenje,

- se protivno odredbi članka 12. ove Odluke nije izuzeo iz raspravljanja i odlučivanja,

- ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze utvrđene ovom Odlukom, Zakonom ili drugim propisima,

- svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled Vijeća ili Primorsko-goranske županije,

- je pravomoćno osuđen za kazneno djelo.

U slučaju razrješenja člana Vijeća prije isteka mandata imenuje se novi član, kojem mandat traje do isteka mandata razriješenog člana.

Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja na temelju stavka 2. podstavaka 2. do 5. ovoga članka mogu podnijeti i predlagatelji člana Vijeća iz članka 6. stavka 1. ove Odluke.

Član Vijeća stavlja mandat na raspolaganje ako prestane mandat županu koji je donio odluku o njegovu imenovanju.

Članak 8.

Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj rad.

Članovi Vijeća s prebivalištem izvan mjesta rada Vijeća imaju pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Vijeća.

Naknada se isplaćuje nazočnom članu za svaku održanu sjednicu Vijeća.

Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka određuje župan odlukom.

Članak 9.

Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeće obavlja županijski upravni odjel nadležan za djelatnost kulture, a sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

III. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VIJEĆA

Članak 10.

Vijeće donosi Poslovnik o radu.

Članak 11.

Vijeće radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik Vijeća.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Vijeća, sjednice saziva i vodi član Vijeća kojeg odredi predsjednik Vijeća.

O radu Vijeća vodi se zapisnik.

Članak 12.

Vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Član Vijeća dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je:

- predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Vijeća pravna osoba u kojoj je on ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe

- on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem programa i projekta.

Povezane osobe u smislu stavka 2. ovoga članka su srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner – skrbnik ili osoba pod partnerskom skrbi.

Svi članovi Vijeća dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.

Članak 13.

U postupku vrednovanja programa i projekata Vijeće nakon provedenog postupka, dostavlja davatelju financijskih sredstava, putem županijskog upravnog odjela nadležnog za djelatnost kulture, svoj prijedlog koji sadrži popis programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore.

U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i službenici županijskog upravnog odjela nadležnog za djelatnost kulture zaduženi za područje rada Vijeća.

IV. JAVNOST RADA VIJEĆA

Članak 14.

Javnost rada Vijeća ostvaruje se objavljivanjem zapisnika o radu Vijeća na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 2/05 i 26/09).

Članak 16.

Članovi Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije imenovani sukladno odredbama Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 8/21) nastavljaju s radom do isteka mandata odnosno razrješenja.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/7

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-17

Rijeka, 26. listopada 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2241&mjesto=00001&odluka=223
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr