SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

44.

Na temelju članka 35. točka 4., članka 53. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 18/14, 4,/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 12. sjednici održanoj dana 29. rujna 2022. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu rada Gradske uprave
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/14, 34/17 i 4/18; u daljnjem tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

„Upravna tijela obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Grad) te povjerene poslove državne uprave, sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. Odluke omaškom napisane riječi: „Stutom Grada Novog Vinodoskog“ zamjenjuju se s novim riječima: „Statutom Grada Novog Vinodolskog“.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1., iza točke 3. Odluke dodaje se nova točka 4. koja glasi:

„4. Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo“

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. alineji 26. riječi: „zaštite i spašavanja“ zamjenjuju se novim riječima: „sustava civilne zaštite“.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. alineji 1. riječi: „objekata i uređaja“ brišu se.

U alineji 14. riječi: „te određivanje kućnih brojeva“ brišu se.

Alineja 21. mijenja se i glasi:

„- vođenje i priprema poslova koji se odnose na pomorsko dobro, a obuhvaćaju sudjelovanje u postupcima određivanja granica pomorskog dobra te postupcima izdavanja koncesija za luke posebne namjene i plaže na području Grada, izrade akata i provođenje postupaka koji se odnose na izdavanje koncesijskih odobrenja, uređenje i zaštita pomorskog dobra, izdavanje računa, praćenje i kontrola naplate naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru i dr.,

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

„– izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna,“

U alineji 4. omaškom napisana riječ „utvrđenje“ zamjenjuje se novom riječi: „utvrđene“.

Alineje: 24., 25., 26., 27. i 28. brišu se.

Nakon alineje 23. dodaju se nove alineje 24. i 25. koje glase:

„- utvrđivanje obveze plaćanja poreza na kuće za odmor i drugih poreznih prihoda Grada, kao i prisilna naplata istih,

obračun, izdavanje računa, praćenje i kontrolu naplate poreznih i neporeznih prihoda osim koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru,“.

Dosadašnja alineja 29. postaje alineja 26.

Članak 7.

Iza članka 10. dodaje se novi naslov i novi članak 10.a koji glase:

„4. Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo

Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo obavlja sljedeće poslove:

 • planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike razvoja i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera razvoja Grada Novog Vinodolskog uvažavajući zelene i digitalne zahtjeve Europske unije i Republike Hrvatske,
 • koordiniranje i sudjelovanje u pripremi, izradi i provedbi strateških i operativnih razvojnih dokumenata te praćenje razvojnih programa,
 • ustrojavanje i vođenje baze razvojnih projekata uključujući informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Grad i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije, Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i drugih izvora financiranja,
 • provedbu i praćenje realizacije projekata sufinanciranih od strane Europske unije, Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i drugih izvora financiranja u suradnji s ostalim upravnim odjelima Grada Novog Vinodolskog,
 • poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju,
 • upravljanje pametnom opremom u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog,
 • poticanje poduzetničkih aktivnosti,
 • koordiniranje aktivnostima od interesa za lokalne poduzetnike i obrtnike kroz suradnju s Poduzetničkim centrom „Vinodol“, Udruženjem obrtnika Novog Vinodolskog i drugim organizacijama,
 • poticanje razvoja poljoprivrede i ribarstva te interesnog povezivanja poljoprivrednika, promocije i razvoja poljoprivrednih proizvoda uz suradnju s LAG-om Vinodol i LAGUR-om Vinodol i drugim organizacijama,
 • provedbu postupaka dodjele potpora poduzetnicima te izvještavanje nadležnih tijela o dodijeljenim potporama,
 • predlaganje i provođenje aktivnosti vezanih uz razvoj turističke djelatnosti,
 • koordiniranje aktivnostima iz područja turizma na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Novog Vinodolskog i tijelima Grada Novog Vinodolskog imenovanima od strane od strane Gradonačelnika,
 • provedbu aktivnosti marketinga i izdavaštva,
 • promociju projekata i ostalih aktivnosti Grada Novog Vinodolskog,
 • upravljanje Internet stranicom i društvenim mrežama,
 • pružanje stručne pomoći vezane uz razvoj trgovačkim društvima i ustanovama kojima je osnivač Grad Novi Vinodolski,
 • praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava, ustanova i udruga iz nadležnosti Upravnog odjela, a u kojima je Grad član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu,
 • provođenje jednostavne nabave unutar nadležnosti odjela,
 • druge poslove koje mu se stave u nadležnosti sukladno zakonu i općim aktima Grada.“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Novoustrojeni Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo preuzima dio poslova koje je do sada obavljao Upravni odjel za financije i javnu nabavu te ostale poslove kako je navedeno člankom 6. ove Odluke.

Upravni odjel za financije i javnu nabavu preuzima dio poslova koji su se do sad obavljali u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, a kako je navedeno u članku 6. stavku 4. alineji 2. ove Odluke.

Članak 9.

Gradonačelnik će odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Gradonačelnik će danom stupanja na snagu ove odluke imenovati vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo.

Gradonačelnik će novi Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog donijeti u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 10.

Službenici zatečeni u službi koji obavljaju poslove koje preuzima novoustrojeni Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo, kao i poslove koje preuzima Upravni odjel za financije i javnu nabavu, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i obavljaju poslove koje su do sada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo i pročelnika Upravnog odjela za financije i javnu nabavu, te zadržavaju plaće i druga prava prema dosadašnjim rješenjima, a do rasporeda na radna mjesta utvrđena novim Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog.

Rješenja o rasporedu iz prethodnog stavka bit će donesena najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu novog Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog.

Članak 11.

Ova Odluka primijenit će se u proračunskim klasifikacijama počevši sa Proračunom Grada Novi Vinodolski za 2023.g. i projekcijama za 2024. i 2025.g.

Do kraja ove fiskalne godine stvarne nadležnosti, prava i obveze upravnih odjela i njihovih čelnika provodit će se unutar postojeće organizacijske klasifikacije Proračuna.

Članak 12.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik za utvrđivanje i izdavanje pročišćenog teksta Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 030-02/14-20/2

URBROJ: 2170-11-01-22-4

Novi Vinodolski, 29. rujna 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

PREDSJEDNIK

Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=51250&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr