SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 28. Petak, 9. rujna 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

204.

Na temelju članka 76. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), čanka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 29. kolovoza 2022. godine, donio je

O D L U K U

o 3. izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika
i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/21, 26/21 i 14/22) u članku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

„ Županijska lučka uprava Krk:

- Nada Milošević, za predsjednicu

- Vlado Šušak, za člana,

- Miroslav Topić, za člana.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/34

URBROJ: 2170-01-01/6-22-20

Rijeka, 29. kolovoza 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2235&mjesto=00001&odluka=204
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr