SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

192.

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 16/21), Županijska skupština na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o Unije, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o. Unije, Grad Mali Lošinj pokrenut temeljem Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o. Unije, Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 14/22) i Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra („Elektronički oglasnik javne nabave“ Broj objave 2022/S 01K-0019843)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se i u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“ u skladu s člankom 38. stavkom 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

Obrazloženje:

Dana 5. svibnja 2022. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije kao Davatelj koncesije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o. Unije, Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 14/22 – dalje u tekstu: Odluka o namjeri) temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ dana 16. svibnja 2022. godine, broj objave 2022/S 01K-0019843, objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije, odnosno Dokumentacije za nadmetanje koja čini njezin sastavni dio Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko – goranskoj županiji otvara ponude.

Dana 15. lipnja 2022. godine s početkom u 12:50 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji pristupilo je otvaranju ponuda.

Otvorena je jedina pristigla ponuda trgovačkog društva Adria gusto d.o.o. Unije 9, Unije, OIB 18131332851.

Na temelju članka 34. ZOK-a Stručno povjerenstvo je na sastanku održanom dana 21. lipnja 2022. godine izvršilo pregled ponude. Na temelju izvršenog pregleda Ponude Stručno povjerenstvo utvrdilo je da ponuditelj nije dostavio urednu Ponudu, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu i ocjeni pristigle Ponude.

Pregledom ponude utvrđeni su slijedeći nedostaci:

 • Idejni projekt je djelomično usklađen s važećom prostorno – planskom dokumentacijom
 • Uplaćen je novčani polog u iznosu od 3.600,00 kn što je manje od 1% od ponuđenog iznosa investicijskog ulaganja koji iznosi 423.400,00 kn
 • Neodgovarajuće pismo namjere poslovne banke.

  Povjerenstvo je pristiglu Ponudu ocijenilo kao neurednu iz razloga što ista nije sačinjena u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje.

  Budući da nakon odbijanja ponude nije preostala nijedna valjana ponuda, postupak davanja koncesije se poništava u skladu s člankom 38. stavka 1. točke 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

  Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

  KLASA: 024-04/22-01/5

  UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-35

  Rijeka, 14. srpnja 2022.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Marko Boras Mandić

 • http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=192
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr