SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

189.

Na temelju članka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Poljana – sjever, Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 14/22), Obavijesti o namjeri davanja koncesije („Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske“ od dana 16. svibnja 2022.), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Poljana – sjever, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Poljana – sjever, Grad Mali Lošinj za najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo Uvala Poljana d.o.o., Rujnica 9/a, 51550 Mali Lošinj, OIB: 60917588251 – dalje u tekstu: Odabrani ponuditelj.

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru, na uređenoj plaži bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu u ukupnoj površini od 14128 m2 koja se sastoji od kopnenog dijela površine 4296 m2 koji se nalazi na dijelu k.č. br. 12621/2 upisanoj u zk.ul. 7003 u površini od 603 m2, na dijelu k.č. br. 12927/53 upisanoj u zk.ul. 7003 u površini od 1591 m2 i na dijelu k.č. br. 13462 upisanoj u zk.ul. 7003 u površini od 2102 m2, sve u k.o. Mali Lošinj, te od morskog dijela površine 9832 m2. Predmetne katastarske čestice u zemljišnim knjigama upisane su kao pomorsko dobro.

Sastavni dio ove Odluke o davanju koncesije je Grafički prikaz područja koncesije u mjerilu 1:1000 s koordinatama u HTRS96/TM sustavu izrađen od „Geosignum“ d.o.o. koji se ne objavljuje u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja koje uključuje iznajmljivanje:

 • suncobrana 30 kom.,
 • ležaljki 60 kom.,
 • SUP-ova 15 kom.,
 • kajaka 10 kom.,
 • ronilačke opreme 15 kom.

  Odabrani ponuditelj, za vrijeme trajanja koncesije, dužan je:

 • u pomorsko dobro za uređenje i održavanje plaže, nabavku opreme za obavljanje djelatnosti, hortikulturno uređenje i zaštitu okoliša uložiti najmanje 550.000,00 kuna od čega najmanje 240.000,00 kn u prvoj godini trajanja koncesije. Ostatak ulaganja, kroz preostale godine trajanja koncesije, mora biti sukladan Studiji gospodarske opravdanosti koju je dostavio u svojoj Ponudi iz lipnja 2022. godine – dalje u tekstu: Studija,
 • Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,
 • ukoliko se pri izvođenju bilo kojih radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo (Konzervatorski odjel),
 • postaviti koševe za smeće s razvrstavanjem otpada,
 • postaviti ležaljke i suncobrane grupirane na način da 50 % kopnene površine plaže bude slobodno za posjetitelje koji ne žele koristiti ležaljke i suncobrane Odabranog ponuditelja,
 • na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije Odabranom ponuditelju dostaviti predložak izgleda info ploče,
 • postaviti psihološku liniju (barijeru) u moru koja ograđuje plažu s morske strane.

  Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja uz poštivanje sigurnosnih uvjeta propisanih od strane Odabranog ponuditelja.

  U skladu s člankom 20. stavka 8. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) a u slučaju promjene namjene prostora koje je obuhvaćeno koncesijom, promjenom dokumenata prostornog uređenja Odabrani ponuditelj može zatražiti promjenu namjene koncesije u kojem slučaju Davatelj koncesije može odlučiti o izmijeni odluke o davanju koncesije te utvrditi nove uvjete, opseg i obuhvat korištenja pomorskog dobra.

  Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme dozvoljeno je isključivo uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko Odabrani ponuditelj, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

  Članak 4.

  Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Ugovor).

  Članak 5.

  Odabrani ponuditelj dužan je na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se utvrđuje kako slijedi:

 • stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi: 70.640,00 (slovima: sedamdesettisućašestočetrdeset) kuna,
 • promjenjivi dio godišnje naknade iznosi: 3 % od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na koncesioniranom području.

  Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, članka 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Odabranom ponuditelju.

  Odabrani ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

  Ukoliko Odabrani ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu, te može pokrenuti postupak oduzimanja koncesije sukladno odredbama iz Ugovora.

  Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Odabrani ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

  Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Odabrani ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

  Promjenjivi dio koncesijske naknade Odabrani ponuditelj dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

  U godini u kojoj koncesija ističe Odabrani ponuditelj dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

  Odabrani ponuditelj dužan je osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

  U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade za koncesiju, Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka plaćanja naknade za koncesiju o tome pisanim putem obavijestiti Odabranog ponuditelja i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade za koncesiju i pripadajućih kamata, te će ako Odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od navedene obavijesti ne plati dospjelu naknadu za koncesiju, aktivirati jamstva za ispunjavanje obveza iz Ugovora i druga sredstva osiguranja, a u slučaju da se naknada za koncesiju  ne naplati iz sredstava osiguranja, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za financije uz dostavu sve potrebne dokumentacije, koje će od Odabranog ponuditelja naplatiti naknadu za koncesiju po propisima po kojima se vrši naplata poreza i drugih javnih davanja, a Davatelj koncesije ima pravo oduzeti koncesiju odnosno raskinuti Ugovor.

  U slučaju nerazmjera većeg od 10.000,00 kuna između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije, Davatelj koncesije zadržava pravo da razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

  Članak 6.

  Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine' broj 68/04).

  Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

  Članak 7.

  Odabrani ponuditelj može u roku od 60 dana, od dana izvršnosti ove Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora, te će se zadržati uplaćeni polog dostavljan kao jamstvo za ozbiljnost Ponude.

  Prije sklapanja Ugovora, Odabrani ponuditelj dužan je predati Davatelju koncesije:

 • izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,
 • izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,
 • jednu bjanko zadužnicu u iznosu do 100.000,00 kn i jednu bjanko zadužnicu u iznosu do 50.000,00 kn radi naplate iznosa od 133.817,00 kn što predstavlja iznos dvostruke naknade za koncesiju, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju. Bjanko zadužnice moraju biti solemnizirane kod javnog bilježnika,
 • dvije bjanko zadužnice u iznosu do 10.000,00 kn svaka radi naplate iznosa od 11.199,62 kn što predstavlja ponuđeni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju. Bjanko Zadužnice moraju biti solemnizirane kod Javnog bilježnika.
 • važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja Ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

  Članak 8.

  Odabrani ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji, te sukladno djelatnostima i ulaganjima predviđenim ovom Odlukom.

  Odabrani ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

  Područje koje je predmet koncesije ne smije se ograditi, te se ne mogu naplaćivati ulaznice.

  Članak 9.

  Odabrani ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ove Odluke i Ugovora.

  Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Odabrani ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

  Članak 10.

  Odabrani ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

  Članak 11.

  Odabrani ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom.

  Odabrani ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

 • održavati čistoću područja i pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada),
 • plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

  Odabrani ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

  Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima od 8. do 11. ove Odluke od strane Odabrani ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

  Članak 12.

  Odabrani ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

  Odabrani ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i Ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Odabranog ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

  Članak 13.

  Koncesija može prestati ili se može ograničiti njen opseg korištenja za vrijeme trajanja koncesije nastupe promjene dokumenata prostornog uređenja ili ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (izgradnja i uređenje šetnice ili ceste, polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

  Odabrani ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije.

  Članak 14.

  Ugovor se može mijenjati u skladu s člankom 62. ZOK-a.

  Ugovor se može prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

  Odabrani ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbama iz članka 68. i 69. ZOK-a i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

  U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji.

  Prihod koji ostvari potkoncesionar od djelatnosti koju obavlja na temelju ugovora o potkoncesiji zbraja se u ukupan prihod Odabranog ponuditelja na koji se obračunava naknada za koncesiju.

  Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

  Članak 15.

  Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom i važećim zakonima.

  Članak 16.

  Koncesija prestaje:

 • ispunjenjem zakonskih uvjeta,
 • raskidom Ugovora zbog javnog interesa,
 • sporazumnim raskidom Ugovora,
 • jednostranim raskidom Ugovora,
 • pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,
 • ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor,
 • u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

  Članak 17.

  Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

 • ako Odabrani ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,
 • ako Odabrani ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,
 • ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,
 • ako Odabrani ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

  Članak 18.

  Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor u slijedećim slučajevima:

 • ako Odabrani ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,
 • ako Odabrani ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,
 • ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,
 • ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora,
 • ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,
 • ako je Odabrani ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,
 • ako Odabrani ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,
 • ako Odabrani ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,
 • ako je Odabrani ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama ZOK-a,
 • ako Odabrani ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. ZOK-a,
 • u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

  Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Odabranog ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

  Ukoliko Odabrani ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

  U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Odabrani ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

  U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

  Članak 19.

  Prestankom koncesije prestaju sva prava Odabranog ponuditelja stečena Ugovorom te je Odabrani ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

  Članak 20.

  Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima.

  Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

  Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

  Članak 21.

  Na temelju ove Odluke, a nakon proteka roka mirovanja, sklopit će se Ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Odabranog ponuditelja.

  Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora.

  Ako Odabrani ponuditelj u roku od 60 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

  Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

  Članak 22.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  Obrazloženje

  Na sjednici održanoj dana 5. svibnja 2022. godine Županijska skupština Primorsko – goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Poljana – sjever, Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 14/22), temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije broj: 2022/S 01K-0019811 od 16. svibnja 2022. godine,

  Na temelju članka 33. i 34. ZOK-a Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Povjerenstvo) je dana 15. lipnja 2022. godine provelo postupak otvaranja ponuda te je utvrđeno da je pristigla samo jedna Ponuda ponuditelja Uvala Poljana d.o.o. iz Malog Lošinja.

  Povjerenstvo je dana 21. lipnja 2022. godine izvršilo pregled i ocjenu pristigle Ponude, te je ocijenilo da je ponuditelj Uvala Poljana d.o.o. dostavio Ponudu u obliku i na način sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, te da Ponuda udovoljava svim formalno pravnim uvjetima natječaja.

  Obzirom da je pristigla samo jedna Ponuda nije se pristupilo izračunu koeficijenata kao kada se radi o slučaju da su ponudu dostavila dva ili više ponuditelja kada se najpovoljniji ponuditelj bira se sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

  Povjerenstvo je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Poljana – sjever, Grad Mali Lošinj kojim je Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za Odabranog ponuditelja predloženo trgovačko društvo Uvala Poljana d.o.o.

  Člankom 36. ZOK-a propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što Povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi Davatelj koncesije.

  Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

  Člankom 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što Povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi Davatelj koncesije.

  Po stupanju na snagu ove Odluke i protekom roka mirovanja Odabranom ponuditelju ponudit će se na potpisivanje Ugovor.

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

  Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

  KLASA: 024-04/22-01/5

  UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-28

  Rijeka, 14. srpnja 2022.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Marko Boras Mandić

 • http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=189
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr