SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
OPĆINA MATULJI

35.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 30.6.2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K8) donijetog pod nazivom Urbanistički plan uređenja radne zone RZ 12 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 50/06; u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Plana je Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Prostorni plan uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17-usklađenje sa Zakonom, 3/19 i 6/21)

Izmjena i dopuna Plana se izrađuju sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/ 98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04 i 9/11) u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Članak 4.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana su:

- privođenje namjeni južnog dijela radne zone na uređenom platou površine cca 5 ha

- definiranje lokacije reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

- usklađenje prometnog sustava zone i povezivanje na spojnu cestu koja od državne ceste D8 vodi do naselja Veli Brgud,

- povezivanje infrastrukture dijela zone koji se mijenja na postojeću i planiranu infrastrukturu u široj kontaktnoj zoni,

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Obuhvat Plana određen je u Prostornom planu uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst i 31/17-usklađenje sa Zakonom, 3/19 i 6/21) i iznosi 158,74 ha.

Ova Izmjena i dopuna se odnosi na južni dio obuhvata Plana u površini cca. 5 ha.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

S ciljem stavljanju u funkciju potencijala kompleksa zemljišta površine 158,74 ha u sjevernom dijelu Općine Matulji, na prirodnom prometnom pravcu od Rijeke prema Trstu i Ljubljani, u blizini državne granice s Republikom Slovenijom 2006. godine donesen je Urbanistički plan uređenja 4 Radne zone RZ 12 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 50/06). Prostornim planom Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/13, 7/17- ispravak i 41/18) ova zona planirana je kao gospodarska zona od državnog značaja.

Nakon što je Općina Matulji uspješno riješila imovinske odnose s Republikom Hrvatskom i kupoprodajom zemljišta od privatnih osoba postala pretežitim vlasnikom zemljišta u zoni, započele su aktivnosti na prometnom povezivanju zone, te izgradnji potrebne komunalne infrastrukture i izvođenje zemljanih radova na uređenju platoa građevinskih parcela u površini cca 5 ha. Do zone je izvedena prometnica - spojna cestu koja od državne ceste D8 vodi do naselja Veli Brgud, kao i uređeno raskrižje na državnoj cesti D8. Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju prometnice u južnom dijelu zone za povezivanje platoa oznake G4 na spojnu cestu.

U širem okruženju zone izveden je dio sustava vodoopskrbe koji može biti u funkciji zone. Na dijelu trase uz radnu zonu se razmatra mogućnost izmještanja 110 kV dalekovoda Matulji – državna granica kao i mogućnost povezivanja zone na planirani plinovod i pripadajuću MRS.

Temeljem provedenih anketa o interesu za predmetnu zonu te obavljenih pripremnih radnji ocijenjeno je da je u relativno kratkom roku moguće dio zone staviti u funkciju.

U međuvremenu donijete su IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17-usklađenje sa Zakonom, 3/19 i 6/21) koje su odredile smještaj reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na prostoru poslovne zone Miklavija, pa je Plan potrebno uskladiti s odredbama navedenog Prostornog plana.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

U izradi Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći ciljevi:

- izmijeniti i korigirati planska rješenja u odnosu na površinu platoa u južnom dijelu zone,

- planirati lokaciju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na prostoru uz granicu obuhvata Plana

- uskladiti mrežu prometnica u obuhvatu Plana sa spojem na cestu koja od državne ceste D8 vodi do naselja Veli Brgud, a sukladno izvedenoj rekonstrukciji na dionici od prolaza ispod autoceste A7 do državne ceste D8,

- uskladiti rješenja infrastrukturne mreže zone s rješenjima planiranim u široj kontaktnoj zoni,

- planirati druge uvjete za unapređenje stanja u prostoru i razvoja gospodarstva na području Miklavija.

Članak 9.

Izmjene i dopune Plana odnose se na izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

POPIS STRUČNIH PODLOGA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana, koristit će se stručne podloge za izradu projektne dokumentacije, izrađena projektna dokumentacija te uvjeti, smjernice, podaci i raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana.

Ukoliko se tijekom izrade Plana ukaže potreba za drugim potrebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 11.

Stručna rješenja za izradu Izmjena i dopuna Plana izradit će stručni izrađivač Plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u suradnji s nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja djelokruga za potrebe izrade Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana i to od:

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Fiorella la Guardia 13, 51000 Rijeka,

2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

3. HEP - ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

4. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, Marinčićeva 3, 51211 Matulji,

5. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

6. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

7. KOMUNALAC d.o.o. Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

8. HRVATSKE CESTE d.o.o., Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

9. HRVATSKE AUTOCESTE, Širolina 4, 10000 Zagreb,

10. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

11. HŽ Infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,

12. ENERGO d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka,

13. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

14. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, M. Tita 4, 51410 Opatija.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrati će se da zahtjeva nema.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 13.

Rok za izradu Izmjena i dopuna Plana po pojedinim fazama:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga Plana: 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

- utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu: 10 dana od dovršetka Nacrta prijedloga Plana,

- javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog Plana: 15 dana,

- izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi: 15 dana od okončanja javne rasprave,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 20 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi,

- izrada Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od izrade Nacrta konačnog prijedloga Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 14.

Izvori financiranja za izradu Izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/22-01/0007

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0002

Matulji, 30.06.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=51211&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr