SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 17. Srijeda, 8. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

133.

Na temelju članka 27. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 91. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 19/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici od 5. svibnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o promjeni naziva
Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci, Rijeka

Članak 1.

Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, sa sjedištem u Rijeci, Stane Vončine 1A, mijenja naziv u „Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, nakon čega će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/3

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-23

Rijeka, 5. svibnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2224&mjesto=00001&odluka=133
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr