SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA MATULJI

26.

Na temelju stavka članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 32. i 81. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 24.05.2022. godine donosi

Odluku o izmjeni

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji
za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije„ broj 34/21), članak 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

„2) Ukupna godišnja obveza Općine Matulji može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, suglasnosti iz članka 127. stavka 1. Zakona o proračunu te dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.“

Članak 2.

Članak 35. mijenja se i glasi:

„Obveze na ime otplate glavnice i kamata po tekućim kreditima Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak iskazane su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2022. godinu, odnosno u Posebnom dijelu Proračuna - Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, Program 2017 Upravljanje imovinom, Aktivnost A201703 Izdaci financiranja u iznosu od 4.110.000,00 kuna, od čega se na otplatu glavnice odnosi 3.530.000 kuna, a na kamate 580.000 kuna.“

Članak 3.

U članku 36. točka 8. mijenja se i glasi:

„8. glavnicu po osnovi kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Energetsku obnovu javne rasvjete u iznosu od 6.000.000 kuna.

Članak 4.

U članku 40. stavku 1. broj „5.“ mijenja se brojem „15.“.

U članku 40. stavku 2. broj „15.“ mijenja se brojem „30.“.

U članku 40. stavku 3. broj „1.“ mijenja se brojem „5.“.

U članku 40. stavku 4. izraz „1. lipnja“ mijenja se izrazom „31. svibnja“.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-08/21-01/0016

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0004

Matulji, 24.05.2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51211&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr