SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA MATULJI

25.

Na temelju odredbi članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 29. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 24.05.2022. godine, donosi

O D L U K U

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata te način utroška viška ostvarenih prihoda i primitaka utvrđenih godišnjim financijskim izvještajima za 2021. godinu.

Članak 2.

Konsolidirani višak prihoda poslovanja iznosi 11.106.571,25 kuna, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 8.770.474,25 kuna, a višak primitaka od financijske imovine iznosi 11.001.177,97 kuna te ukupan iznos viška prihoda iznosi 13.337.274,97 kuna.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

S ostvarenim prihodima poslovanja u iznosu od 1.736.630,43 kuna, sadržanim u višku prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine.

S ostvarenim primicima od financijske imovine u iznosu od 7.033.843,82 kuna, sadržanim u višku primitaka od financijske imovine, pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni opći prihodi i primici u iznosu od 936.880,00 kuna koji će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni prihodi od kapitalnih pomoći u iznosu od 100.000,00 kuna koji će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.617.732,15 kuna koji će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni opći prihodi i primici u iznosu od 1.991.938,63 kuna koji će se utrošiti za rashode poslovanja u 2022. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni opći prihodi i primici u iznosu od 545.358,00 kuna koji će se utrošiti za izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2022. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni prihodi od tekućih pomoći u iznosu od 128.249,68 kuna koji će se utrošiti za rashode poslovanja u 2022. godini.

U višku prihoda poslovanja sadržani su neiskorišteni prihodi prema posebnim propisima u iznosu od 389.058,44 kuna koji će se utrošiti za rashode poslovanja u 2022. godini.

U rezultatu od nefinancijske imovine sadržani su neiskorišteni namjenski prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.676.330,28 kune koji će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini.

U višku primitaka od financijske imovine sadržan je neiskorišteni primitak od zaduživanja u iznosu od 2.347.301,51 kuna koji će se utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini.

U višku primitaka od financijske imovine sadržan je neiskorišteni primitak od zajma u iznosu od 1.620.032,64 kuna koji će se koristiti u 2021. godini te djelomično vratiti.

U konsolidiranom višku prihoda sadržani su neiskorišteni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu od 984.393,64 kuna koje će proračunski korisnici utrošiti za rashode poslovanja tijekom 2022. godine sukladno njihovim odlukama.

Članak 3.

Ukupan višak prihoda iz članka 2. prema izvorima financiranja iznosi kako slijedi:

Članak 4.

Ukupan ostvaren višak prikazan po izvorima financiranja u članku 3. rasporedit će se u 2022. godini za sljedeće namjene:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Sredstva prema namjenama iz članka 4. ove Odluke rasporedit će se kao izvori financiranja u Proračunu Općine Matulji za 2022. godinu prilikom izmjena Proračuna za 2022. godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-07/22-01/0001

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0002

Matulji, 24.05.2022.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Slobodan Juračić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51211&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr