SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

15.

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2) (Službene novine Primorsko-goranske županije br.30/21), po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: 350-02/22-16/17, URBROJ: 531-06-1-1/1-22-2 od 16. ožujka 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 9. sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine donijelo je

O D L U K U

o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja luke otvorene za javni promet
lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2) (Službene novine Primorsko-goranske županije br.13/14) (u daljnjem tekstu: Plan), što ga je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji sa Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 2.

Naslov '1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i dugih namjena' briše se.

Članak 3.

Podnaslov '1.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene' briše se.

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi:

'Članak 3.

(1) Unutar obuhvata Plana nalaze se područja utvrđena Prostornim planom uređenja Grada Novog Vinodolskog (SN PGŽ 55/06, 23/10, 36/10 - ispravak, 1/13 - pročišćeni tekst, 19/13, 13/14, 16/14 - ispravak, 41/15, 18/17 - pročišćeni tekst i 32/17).

(2) Površine za razvoj i uređenje razgraničene su na:

A. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja - površina infrastrukturnih sustava IS: građevinsko područje, tj. dio operativne obale u funkciji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (IS2) koje je dalje razgraničeno na:

• Luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja Muroskva (Lo)

• Parkirališnu površinu (PP)

• Zelenu površinu (Z) - zaštitnu

• Prometnu površinu (SU) - javna prometnica.

B. Dio građevinskog područja naselja Grabrova (NA12) koje je dalje razgraničeno na:

• Sportsko-rekreacijsku namjenu - uređene morske plaže (R25)

(3) Osnovna namjena i način korištenja prostora te razgraničenje, razmještaj i veličina pojedinih površina detaljno su prikazani na kartografskom prikazu broj 1. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:1.000.'

Članak 5.

Iza članka 3. dodaje se dio: 'A. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja - površina infrastrukturnih sustava (IS): građevinsko područje, tj. dio operativne obale u funkciji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (IS2)' te naslov: '1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena'.

Članak 6.

Iza naslova: '1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena' dodaje se podnaslov: '1.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene'.

Članak 7.

U članku 4. stavku 1. riječi: 'u obuhvatu Plana' zamjenjuju se riječima: 'unutar izdvojenog područja izvan naselja-površina infrastrukturnih sustava (IS): građevinsko područje tj. dio operativne obale u funkciji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (IS2)'.

U stavku 1. iza točke 1. dodaje se točka 2. koja glasi: 'Parkirališna površina (PP)'.

U stavku 2. nakon riječi: 'Lučko područje - kopneni dio (Lo1),' dodaju se riječi: 'parkirališna površina (PP)' te zarez.

Članak 8.

U članku 5. stavku 1. broj '59049' zamjenjuje se brojem '59 073'.

Članak 9.

Iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi:

'Članak 5a.

Parkirališna površina (PP) je površina namijenjena organizaciji prometa u mirovanju te je u režimu privatnog korištenja.'

Članak 10.

Iza članka 10. dodaje se podnaslov: '2.3. Parkirališna površina (PP)'.

Članak 11.

Iza podnaslova '2.3. Parkirališna površina (PP)' dodaje se novi članak koji glasi:

'Članak 10a.

(1) Parkirališna površina (PP) je površina namijenjena organizaciji prometa u mirovanju te je u režimu privatnog korištenja.

(2) Na parkirališnoj površini (PP) moguće je smjestiti najviše 23 parkirna mjesta za osobne automobile.

(3) Minimalna veličina parkirališnog mjesta za osobni automobil iznosi 2,50 x 5,00 m.

(4) Parkirališna mjesta moraju biti vidljivo označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.'

Članak 12.

Članak 33. mijenja se i glasi:.

'Članak 33.

(1) Zaštita kulturnih dobara prikazana je na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina u mjerilu 1:1000.

(2) Podmorje obuhvaćeno ovim Planom nalazi se unutar registrirane hidroarheološke zone 'Šest hidroarheoloških zona na području od Riječke luke do luke Jablanac – br.3 zona priobalnih voda od uvale Selce do Klenovice' upisane u Registar kulturnih dobara RH pod oznakom RRI-0177.

(3) Za zahvate koji uključuju podmorski dio obuhvata plana moraju se zatražiti posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra, odnosno ishoditi drugi zakonom propisani akti. Građevinskim radovima prethodi hidroarheološki pregled ili hidroarheološki nadzor tijekom radova kojeg obavlja za to licencirana pravna ili fizička osoba sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(4) Nasipavanje podmorja i obale u cilju formiranja šljunčanih ili pjeskovitih plaža nesvojstvenih mikrolokaciji nije prihvatljivo.

(5) Obalni dio obuhvata plana potrebno je u dijelu sačuvane prirodne stjenovite obale maksimalno očuvati, odnosno buduće intervencije u prostoru maksimalno prilagoditi konfiguraciji terena.

(6) Ukoliko se pri izvođenju zahvata naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležni Konzervatorski odjel, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, izvršio pregled, dokumentiranje te ocjena vrijednosti nalaza.'

Članak 13.

Iza članka 48. dodaje se dio: 'B. Dio građevinskog područja naselja Grabrova (NA12) te naslov: '10. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena'.

Članak 14.

Iza naslova: '10. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena' dodaje se podnaslov: '10.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene' te članak 48a. koji glasi:

'Članak 48a.

(1) Razgraničenje prema namjeni unutar dijela građevinskog područja naselja Grabrova (NA12) prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. 'Korištenje i namjena površina' u mjerilu 1:1.000, a određena je slijedeća osnovna namjena:

• Sportsko-rekreacijska namjena - uređena morska plaža (R25)

- kopneni dio - kupalište (R25K)

- morski dio - rekreacija u moru (R25M).

(2) Zona sportsko-rekreacijske namjene - kupalište (R25K) razgraničena je unutar dijela građevinskog područja naselja, a rekreacija u moru (R25M) unutar akvatorija uređene morske plaže unutar građevinskog područja naselja.'

Članak 15.

Iza članka 48a. dodaje se podnaslov: '10.2. Korištenje i namjena prostora' te članak 48b. koji glasi:

'Članak 48b.

Površina sportsko-rekreacijske namjene - uređene morske plaže (R25) zauzima ukupno 2072 m2, a čini ju prostor kopna i mora koji se koristi za razvoj rekreacijskih sadržaja i djelatnosti kupališta, kojim upravlja jedinica lokalne samouprave odnosno ovlaštenik koncesije, a granica uređene morske plaže je granica pomorskog dobra.'

Članak 16.

Iza članka 48b. dodaje se podnaslov: '10.3. Uvjeti uređenja površina sportsko - rekreacijske namjene' te članak 48c. koji glasi:

'Članak 48c.

(1) Unutar uređene morske plaže dopuštena je izgradnja infrastrukturnih sadržaja kao što su rampe i liftovi za prilaz moru invalidnih osoba, otvoreni tuševi, kabine i sanitarni uređaji, te postavljanje urbane opreme (koševi za smeće, klupe i sl.).

(2) Na jugoistočnom dijelu dopuštena je gradnja kamenog pera od krupnog kamena – školjere dužine do 20 m, najveće širine krune pera oko 2.5 m. Na sjeverozapadnom dijelu između kamenog pera i korijena postojećeg lukobrana dopušteno je ispred većeg dijela obale postavljanje školjere ukupne razvijene dužine do 30 m. Sa zapadne strane kamenog pera dopuštena je gradnja betonskog sunčališta najveće tlocrtne površine do 70 m2.

(3) Dopušteno je postavljanje plutajućih pontonskih platoa, rekreativnih naprava (skakaonica, tobogana i sl.), konstrukcijskih montažno-demontažnih elemenata na obali u funkciji povećanja površina sunčališta.

(4) Uređena plaža nadzirana je i svima pristupačna pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane, uključivo i osobama s teškoćama u kretanju.'

Članak 17.

Iza članka 48c. dodaje se podnaslov: '10.4. Uvjeti gradnje prometne mreže' te članak 48d. koji glasi:

'Članak 48d.

(1) Na površini sportsko-rekreacijske namjene - uređene morske plaže (R25) ne predviđa se gradnja kolnih prometnih površina. Kolni pristup za potrebe sadržaja unutar građevne čestice sportsko-rekreacijske namjene - uređene morske plaže (R25) ostvaruje se preko kopnenog dijela lučkog područja - Lo1.

(2) Pješačke površine unutar građevne čestice sportsko-rekreacijske namjene - uređene morske plaže (R25) moraju imati primjerenu završnu obradu površine, moraju biti osvijetljene rasvjetom te na njihovoj površini treba adekvatno riješiti odvodnju oborinskih voda.

(3) Pješačke površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva, a sve u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.'

Članak 18.

Iza članka 48d. dodaje se podnaslov: '10.5. Elektronička komunikacijska infrastruktura' te članak 48e. koji glasi:

'Članak 48e.

Unutar granica sportsko-rekreacijske namjene - uređene morske plaže (R25) se ne predviđa gradnja sastavnih elemenata elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.'

Članak 19.

Iza članka 48e. dodaje se podnaslov: '10.6. Vodoopskrba i odvodnja' te članak 48f. koji glasi:

'Članak 48f.

(1) Na površini sportsko-rekreacijske namjene - uređene morske plaže (R25) omogućuje se gradnja vodoopskrbne mreža i sustava odvodnje otpadnih voda za potrebe planiranja i gradnje sadržaja čija mogućnost gradnje je utvrđena odredbama ovog Plana.

(2) Građevnu česticu uređene morske plaže (R25) je moguće priključiti na postojeću vodoopskrbnu mrežu u skladu s posebnim uvjetima i općim tehničkim uvjetima nadležnog isporučitelja vodnih usluga.

(3) Vodovodne cijevi potrebno je polagati u rov čija se širina utvrđuje prema profilu cjevovoda, na propisnu dubinu kao zaštita od smrzavanja i mehaničkog oštećenje cijevi.

(4) Sanitarne otpadne vode iz građevina se preko priključno-kontrolnog okna ispuštaju se u građevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na drugi način sukladno o Odluci o odvodnji otpadnih voda.

(5) Sastav otpadnih voda koje se upuštaju u kanalizacijski sustav mora biti u skladu s važećim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i Uredbi o standardu kakvoće voda.

(6) Oborinske vode sa krovova građevina mogu se ispustiti u okolni teren ili prikupljati unutar građevne čestice u spremnike, pa se mogu iskoristiti za ponovno korištenje.

(7) Cijeli kanalizacijski sustav treba izvesti kao vodonepropustan.

(8) Svi zahvati na sustavu odvodnje moraju biti usklađeni s odredbama Zakona o vodama i vodopravnim uvjetima, te drugim važećim propisima iz područja vodnog gospodarstva.'

Članak 20.

Iza članka 48f. dodaje se podnaslov: '10.7. Energetski sustav' te članak 48g. koji glasi:

'Članak 48g.

(1) Na površini sportsko-rekreacijske namjene - uređene morske plaže (R25) omogućuje se gradnja niskonaponske mreže za potrebe planiranja i gradnje sadržaja čija mogućnost gradnje je utvrđena odredbama ovog Plana.

(2) Niskonaponska mreža će se izvoditi kao podzemna ili kao nadzemna sa samonosivim kabelskim vodičima na betonskim ili željeznim stupovima, a prema posebnim uvjetima nadležnog elektroopskrbnog distributera.'

Članak 21.

Iza članka 48g. dodaje se podnaslov: '10.8. Postupanje s otpadom' te članak 48h. koji glasi:

'Članak 48h.

Mjere postupanja s otpadom provode se sukladno odredbama poglavlja 8. Postupanje s otpadom ovoga Plana.'

Članak 22.

Iza članka 48h. dodaje se podnaslov: '10.9. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš' te članak 48i. koji glasi:

'Članak 48i.

Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš utvrđene su i provode se sukladno odredbama poglavlja 9. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš ovog Plana.'

Članak 23.

Iza članka 48i. dodaje se podnaslov: '10.10. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća' te članak 48j. koji glasi:

'Članak 48j.

Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš utvrđene su i provode se sukladno odredbama poglavlja 9.5. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća ovog Plana.'

Članak 24.

Dosadašnji naslov 10. postaje naslov 11.

Članak 25.

Iza članka 52. dodaje se članak 53. koji glasi:

'Članak 53.

Razgraničenje površina na kartografskim prikazima Plana u skladu je s točnošću koja proizlazi iz mjerila 1:1000. Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza u mjerilu 1:1000 na podloge u većim mjerilima dozvoljena je prilagodba granica odgovarajućem mjerilu podloge.'

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Plan je izrađen u pet (5) elaborata izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski i potpisanih od predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Elaborat izvornika čuva se u pismohrani:

- Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski,

- Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Elaborat izvornika dostavlja se:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje,

- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica,

- Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Uvid u Plan osiguran je u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski.

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-02/21-20/17

URBROJ: 2170-11-01-22-6

Novi Vinodolski, 31. ožujka 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51250&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr